Johan Cornelius Tuxen (1820-1883)

Kommandør i søværnet, forfatter

Foto af Johan Cornelius Tuxen, 1853

Johan Cornelius Tuxen, 1853

Johan Cornelius Tuxen var søn af kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen og Elisabeth Marie Simonsen. Karrieren var vel nærmest udstukket på forhånd, for også farfaren havde været søofficer, og samme vej gik flere af brødrene. Så i 1834 blev Tuxen søkadet, og i 1840 blev han belønnet med den Gernerske Præmiemedaille, da han bestod sin afgangsprøve og blev udnævnt til sekondløjtnant. Tuxen førte flere skibe i sin linietjeneste, herunder i 1848 dampskibet "Royal Adelaide" og i 1864 skonnerten "Dana" under blokaden af Danzig. Fra 1848 til 1867 var han lærer i matematik og navigation ved Søkadetakademiet. I 1875 afgik han fra flåden med rang af kommandør.
Ved siden af sin tjeneste beklædte han en række tillidshverv. Fra 1864 til 1879 var han folketingsmand for partiet Højre i Christianshavnskredsen. Fra 1866 var han i en kort periode borgerrepræsentant i København, og da han i 1867 flyttede til Frederiksberg, blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen. Han bestred herudover en række tillidsposter i offentlige og private foreninger og komiteer.

Tuxen var også forfatter og skrev foruden en række artikler både lærebøger og populærvidenskabelige værker samt historiske bøger. Blandt titlerne er:

"Niels Juel og Tordenskjold".
"Sol- eller Planetsystemet", 1861 (senere omredigeret og udvidet under titlen "Stjerneverdenen").
"Luften og Havet - En Vejledning til Kjendskab af Vind og Vejrlig", 1867.
"Den danske og norske Sømagt fra de ældste Tider indtil vore Dage", 1875.
"Søfarten og Skibsbygningskunsten", 1879.

Tuxen giftede sig 1) 1847 med Wilhelmine Augusta Tegner (1823-1848), datter af købmand Martin Peter Tegner og Johanne Cathrine Cicilie Christophersen, og 2) 1853 med Elise Rosalie Christence Bernhoft (1827-1895), datter af bureauchef Hans Lassenius Bernhoft og Hermine Andrea Bentzen.

Johan Cornelius Tuxens børn:

 1. August Martin Julius Tuxen (1848-1911), landmåler i Australien.
 2. Jean Charles Tuxen (1854-1927), direktør ved Orlogsværftet, kammerherre.
 3. Hans Lassenius Herman Tuxen (1856-1910), oberstløjtnant, direktør i Hærens tekniske Korps.
 4. Peter Vilhelm Tuxen (1857-1913), landmåler i Australien.
 5. Vigand Knud Tuxen (1859-1902), ingeniør i Nordnorge.
 6. Marie Benedicte Tuxen (1860-1952).
 7. Johan Edvin Tuxen (1862-64).
 8. Ludvig Christian Tuxen (1864-1918), landmåler i Australien.
 9. Alexander Holst Tuxen (1865-1907), ingeniør.
 10. Theodor Tuxen (1867-67).
 11. Johanne Elise Tuxen (1868-1935), hospitalsforstanderinde.
 12. Eivin Theodor Tuxen (1870-1913), murermester i Australien.
 13. Hermine Andrea Bernhoft Tuxen (1873-1933), musiklærerinde.

Kilder:
Nicolai Elias Tuxen: Peder Mandrup Tuxen og hans Efterkommere 1783-1838, Kjøbenhavn, 1883.
Henning Bernhoft: Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen 1783-1838 og hans Efterkommere, Hørsholm, 1985.


Se også:

Biografi af J.C. Tuxen i Dansk Biografisk Leksikon (www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/17/0591.html)
Slægten Tuxen
Johan Cornelius Tuxens og Elise Bernhofts gravsted på Holmens Kirkegård
En summarisk efterslægtstavle over de første generationer i slægten.
En litteraturliste vedr. slægten Tuxen
Hvem forsker i slægten Tuxen?