Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen  >  Peder Mandrup Tuxen English, please!
Peder Mandrup Tuxen (1783-1838)
Kommandørkaptajn i søværnet
Peder Mandrup Tuxen og Elisabeth Marie Simonsen

Peder Mandrup Tuxen var søn af en søofficer, kaptajnløjtnant Elias Tuxen, som var ud af den gamle præsteslægt Tuxen, og Birgitte Regine Thielo. Præster og søofficerer var givetvis velanskrevne borgere, men ikke specielt højt lønnede. Så han blev allerede som seksårig indskrevet til søkadet, en stilling som han blev udnævnt til seks år senere. Han har nok haft det ganske svært på søofficersakademiet og beskriver selv i sine senere breve, hvordan han blev moppet i en grad, så han selv udviklede sig til en plageånd for andre, noget som han senere fandt det vanskeligt at aflægge. Men han klarede sig bedre og bedre i løbet af uddannelsen, og da han aflagde afgangsprøve i 1799-1800, blev han næstbedst på sit hold, som også talte Peter Willemoes, og blev belønnet med den Gernerske Præmiemedaille.
Han blev udnævnt til sekondløjtnant i august 1800 og deltog som adjudant i Slaget på Reden 2 Apr 1801. Men det var ikke den egentlige søofficerstjeneste, som skulle blive hans hovedopgave. I vinteren 1801-02 fik han nemlig tilbud om at studere til en af fire nyoprettede videnskabelige stillinger i Søetaten, en 4-årig uddannelse, som skulle efterfølges af en udlandsrejse på 3 år. Han tog efter planen sin eksamen i 1805 og tiltrådte sin udenlandsrejse i 1807, men måtte skyndsomst vende hjem til aktiv tjeneste samme år, da englænderne igen overfaldt Danmark. Han blev chef for en kanonbådseskadre og havde i 1809 en heldig træfning med en engelsk fregat, for hvilken han blev udnævnt til ridder af Dannebrog.
Tuxen var ven med præsten Søren Georg Abel, far til den berømte norske matematiker Niels Henrik Abel. Præsten var gift med Anna Maria Simonsen, en datter af storkøbmanden Niels Henrik Saxil Simonsen i Østerrisør. Under et ophold hos præsten i 1804 traf Tuxen dennes svigerinde Elisabeth Marie Simonsen. Parret blev glade for hinanden, men forbindelsen huede ikke den gamle købmand, som ikke stolede på, at den unge søofficer kunne forsørge en familie. De unge måtte i al hemmelighed skrive til hinanden, en brevveksling som kom til at omfatte op imod 200 breve, før de endelig kunne gifte sig i 1810. Året efter blev Tuxen afløst som chef for kanonbådseskadren og kunne genoptage sine studier. Da han samme år blev udnævnt til inspektionsofficer ved Orlogsværftet, kunne de flytte ind i en embedsbolig på Dokken på Christianshavn, hvor de boede i de næste 28 år.
Desværre var der efter den udmarvende krig hverken økonomi eller politisk vilje til at opretholde de planlagte videnskabelige stillinger i Søetaten, så Tuxen fik aldrig færdiggjort sin uddannelse. Fra 1821 bestyrede han mekanik- og hydraulikfaget ved Orlogsværftet. Fra 1822 til 1834 var han midlertidig søtøjmester, og fra 1829 var han den ene af to administratorer af Frederiksværk Gods. Han opnåede rang af kommandørkaptajn.
Ud over sine officielle forpligtelser varetog han mange andre hverv. Han var blandt initiativtagerne til anlæggelse af Rysenstens Badeanstalt og Rosenborg Brøndanstalt, ligesom han var medlem af den komite, som i 1834 arrangerede den første danske industriudstilling.
I 1838 døde Tuxen pludseligt efter en hjerneblødning.
Det er næppe forkert at kalde Peder Mandrup Tuxen for et samlende midtpunkt i slægten. Han fik 13 børn og 61 børnebørn. Henning Bernhoft udgav i 1985 en slægtstavle med ca. 800 efterkommere af Peder Mandrup Tuxen. Så han er uden tvivl den i sin generation, som er stamfar til flest efterkommere af slægten Tuxen, hvadenten de bærer navnet eller ej. Flere af hans sønner blev fremtrædende søofficerer, én sønnesøn blev 'Europas fyrstemaler' og en anden blev øverstkommanderende for den danske hær.

Peder Mandrup Tuxens og Elisabeth Marie Simonsens 13 børn:

 1. Nicolai Elias Tuxen (1810-91), direktør ved Orlogsværftet, landstingsmand.
 2. Birgitte Regine Tuxen (1812-78).
 3. Magdalene Andrea Tuxen (1813-81).
 4. Georg Emil Tuxen (1814-85), kommandør, navigationsdirektør.
 5. Halvordine Elise Tuxen (1816-93).
 6. Mandrup Peder Tuxen (1818-91), sognepræst i Tandslet på Als, senere i Esbønderup.
 7. Johan Cornelius Tuxen (1820-83), kommandør, forfatter, folketingsmand.
 8. Ludvig Christian Tuxen (1822-87), cand.jur., departementschef i Marineministeriet.
 9. Frederik Vilhelm Tuxen (1823-31).
 10. Jens Kraft Tuxen (1826-27).
 11. Carl Adolph Tuxen (1828-73), købmand i Australien.
 12. Anthonius Oluf Tuxen (1829-1909), navigationsskoleforstander i Svendborg.
 13. Louise Amalie Tuxen (1831-1917).
Kilder:
Nicolai Elias Tuxen: Peder Mandrup Tuxen og hans Efterkommere 1783-1838, Kjøbenhavn, 1883.
Henning Bernhoft: Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen 1783-1838 og hans Efterkommere, Hørsholm, 1985.

Se også:

Biografi af P.M. Tuxen i Dansk Biografisk Leksikon (Bricka): www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/17/0600.html
Slægten Tuxen
En summarisk efterslægtstavle over de første generationer i slægten.
En litteraturliste vedr. slægten Tuxen
Hvem forsker i slægten Tuxen?

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 28. november 2003