Tøndernes Æt

Det coldevinske slægtsregister fra Dønnes

 

Det Coldevinske slægtsregister består af en række slægtstavler, som har det til fælles, at de alle har forbindelse med slægten Coldevin på Dønnes. Bortset fra dette faktum er slægtsregisteret på mange måder en uhåndterlig størrelse. Det kan vel næppe måle sig med de næsten samtidige slægtstavler fra Jacob Hornemans hånd, hverken i berømmelse eller i omfang. Men der er ofte blevet refereret til og kopieret fra det. Det er heller ikke så let at fastslå, hvem der har skrevet registeret, for det er hverken dateret eller signeret bortset fra det faktum, at Ebbe Carsten Tønder (1726-85) skrev en tidlig udgave i 1775, og at denne videreførtes af hans slægtning Marie Anna Emahus Tønder (1731-1802) på Dønnes og senere af hendes efterkommere. Tavlens oprindelige titel "Tøndernes Æt" er dermed rimelig nok, men ikke fuldt dækkende for det indhold, som tavlen fik gennem mange generationers tilføjelser.

De mange slægtsgrene, som afsluttes med børn født omkring midten og mod slutningen af 1700-tallet stammer velsagtens fra Ebbe Carsten Tønders udgave, men vi kender ikke slægtsregisteret i noget håndskrift fra denne periode. Vi ved fra andre kilder, at godsejer Isach Jørgen Coldevin d.y. (1802-1885) havde nedskrevet slægtsregisteret. Meget tyder desværre på, at hans materiale er gået tabt, måske i branden på Dønnes i 1892, hvorunder beboelseshusene nedbrændte.

Men slægtsregisteret har overlevet i flere afskrifter. Bureauchef Wilhelm Lassen har i sine genealogiske samlinger (nu på Riksarkivet i Oslo) afskrevet oplysningerne om slægten Coldevin. Dette er gjort ud fra en afskrift lavet af Hans E.T. Coldevin (1839-97). Isach Jørgen Coldevins søn, godsejer Hans Coldevin (1834-1932), har - sandsynligvis kort efter 1904 - lavet en tilsyneladende komplet afskrift med ajourføringer, og denne har fået senere tilføjelser, dels ved Hans Coldevin selv, dels ved sønnen Axel Coldevin. Denne version er vistnok stadig i privat eje, men befinder sig tillige i mikrofilmet kopi i 'Coldevinske godsarkiv fra Dønnes', privatarkiv nr. 34 i Spesialsamlingene på Gunnerusbiblioteket i Trondheim (www.ntnu.no/ub/spesialsamlingene). Fridthjof Holst har i 1915 til brug for bogen 'Slegtregister for en Holste-slegt (Helgelandsholsterne)' i lighed med Lassen afskrevet Coldevin-delen af slægtsregisteret. De nævnte afskrifter er ikke helt identiske, og de er ikke overalt i overensstemmelse med hinanden. Jeg har i nedenstående afskrift benyttet mig af godsejer Hans Coldevins udgave i den mikrofilmede version, men har tillige anvendt en fotokopieret afskrift af tavlen, venligt stillet til min rådighed af Helene Coldevin. Denne afskrift er også skrevet af Hans Coldevin, men tilsyneladende noget senere, idet den indeholder lidt flere detaljer, men også nogle fejlskrevne navne. Begge de anvendte afskrifter savner siderne 66 og 67.

Formålet med slægtsregisteret træder klart frem, når man gennemlæser det. Her skulle slægten Coldevin på Dønnes kunne læse, hvem man var i familie med og hvordan. Derfor tog man udgangspunkt i en hel række anegrene og skitserede forbindelsen til en række andre slægter. Det er også karakteristisk, at de kendteste forbindelser behandles med få og knappe ord, for de kunne jo forudsættes bekendt. Det bedste eksempel på dette er slægten Horneman på Reinskloster.

Slægtsregisteret indeholder som nævnt mange tavler, som griber ind i hinanden, og i godsejer Hans Coldevins version henvises der ustandseligt mellem de enkelte sider. Det er derfor hensigtsmæssigt i en så vidt muligt ordret afskrift af denne at bevare Hans Coldevins sideinddeling, idet dette letter brugen af de nævnte henvisninger, som jeg har lavet bogmærker til og hyperlinks imellem. Det har været nødvendigt at foretage visse ændringer i Hans Coldevins opstilling, ligesom nummereringen enkelte steder af forståelseshensyn har måttet tilpasses, mens jeg har forsøgt såvidt muligt at bevare sprogbrug og tegnsætning i afskriften, ligesom tilsyneladende åbenlyse fejlskrivninger er bevaret. Af specifikke ændringer kan nævnes, at korset ved dødsfald er erstattet med ordet 'død'. Indirekte tegnsætning i form af linjeskift o.l. har jeg kun stedvist bevaret, hvor en ændring ville være direkte meningsforstyrrende. Passager i kantede parenteser, f.eks. [.....], markerer tekster, som jeg ikke har kunnet tyde eller har måttet kommentere af forståelseshensyn, mens spørgsmålstegn og .... i teksten i øvrigt er sat af forfatterne til slægtsregisteret. Ligeledes er Hans Coldevins afskrift lavet over så lang en periode, at der er kommet mere fyldestgørende informationer til i en række slægtsgrene. Hvor han af pladshensyn har skrevet dem separat, har jeg oftest valgt at flette dem ind i den oprindelige tavle for at lette læsningen.

Slægtsregisteret er i dag et historisk dokument. Det ville være fristende at påpege og rette en række fejl og mangler i dokumentet, ligesom det i høj grad kunne trænge til en ajourføring. Men det har ikke været min hensigt at fremlægge en korrekt slægtstavle. Langt de fleste slægtsforbindelser er i dag givetvis kendt fra andre sammenhænge, hvor fejlene forhåbentlig er rettet. Formålet med nedenstående afskrift er at vise, hvordan en fremtrædende slægt så sig selv. Hvad vidste man? Hvad interesserede man sig for? Hvad skrev man ned? Og om hvem?

Lad dokumentet tale for sig selv.


Oversigt over efterslægtstavler:

Nils Mortensen og Maren Pedersdatter Leck
Nils Christoffersen Tønder og Stinchen Henrichsdatter Sommerschield
Berete Henriksdatter Hornemann og Hans Clausen Kiembler
Anna Henrichsdatter Horneman og Ebbe Carstensen
Ole Henrichsen Horneman og ...... Aboe
Anna Sophie Sem og A) Samuel Prom, B) Johan Christian Schminche
Marie Henrichsdatter Horneman og Bastian Krenchel
Cathrine Henrichsdatter Horneman og Fredrich Bech
Elsebe Henrichsdatter Horneman og Morten Clausen Kiembler
Sidselle Henrichsdatter Horneman og Giert Bonsach
Elen Henrichsdatter Horneman og Thomas Davidsen Jelstrup
Martha Henrichsdatter Horneman og Jonas Lorentsen Angell
Hans Henrichsen Horneman og Mette Christiane Giertsdatter Bonsak
Anne Margrethe Tønder Bernhoft og Johan Christian Trone
Anne Elisabeth Plate og Jørgen Bernhoft
Andreas Christoffersen Tønder og Karen Madsdatter Lund
Ole Christoffersen Tønder og Maren Jørgensdatter Schieldrup
Anna Christoffersdatter Tønder og Jacob Jensen Hersleb
Helene Marie Brønlund og Peter Angel
Susanna Christoffersdatter Tønder og Eilert Kaspersen Schøler
Eilert Schøllers Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevin
Meritte Christoffersdatter Tønder og A) Johan Gaarman, B) Hans Nobel
Hans Emahuus Arnoldussen Tønder og Else Marie Greve
Cort Coldevey og Anna Jørgensdatter
Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Ebbesdatter Horneman
Isach Jørgen Coldevin og Marie Anna Hansdatter Tønder
Stinken Catharina Coldevin og Christen Dass
Hans Emahus Tønder Coldevin og Mortine Sophie Leganger
Maren Fredrikke Coldevin og Christian Sandborg
Isach Jørgen Coldevin og Anne Cathrine Beck Walnum
Erik Leganger Coldevin og Sara Berg
Hans Emahus Tønder Coldevin og Louise Christine Schultz
Hans J.E.T. Coldevin og Marie Danholm Wulff


Afskrift fra slægtsregisteret:

 

Tøndernes
Æt eller Slægttavler

med alle
dertil hørende Grene og Sidelinier
til
Familiens Ihukommelse
samlede og forfattede
af
Ebbe Karsten Tønder
Pastor Ecclesiae Strandensis
in Sondmør
1775
Siden continueret af Marie Anna
Emahus Tønder


2-3

Nils Mortensen, Borger i Tøndern udi Holsten og Maren Pedersdatter Leck d. 1601 (1602), Datter af Petter Leck Raadmand og General Hofmand (?) i Tøndern d. 1573 og Maria Lauritzdatter Werkmester d. 1567.

a.       Martin Nilsen Tønder, Kapt d. 1645, 63 Aar gml., formentlig i Bergen

b.      Christoffer Nilsen Tønder, Tolder og Foged paa Nordmør (S. 58), f. 1587, d. 31/12 1656, gift 2 Gange, først med Sidsel Andersdat. 1613. Hun døde 9/3 1690 paa _(?). Hun født i Kjøbenhavn, havde 5 Sønner og 5 Døttre, hvoraf Sønnen Nils og Anders bekjendt. 2den G. med Karen Olsdatter Skriver g. 1631. Havde 3 Sønner og 6 Døttre hvoraf 3 Døttre døde ung og ligesaa en Søn. Hendes Fader Ole Jensen Skriver, Borgermester i Trondhjem, Moder Aarsilla Christoffersdat.

1.      Nils Christoffersen Tønder, Borgermester i Trondhjem g.m. Stinchen Henrichsdat Sommerschield, Fader Henrich Sommerschield, Raadmand i Trondhj, Moder Anna Rørigsdat. Nils Tønder kun 1 Barn (Pag 4)

2.      Andreas Christoffersen Tønder, Præsident i Trondhjem d. 1696 g.m. Karen Madsdat Lund d. 1698 (Descendenter Pag 27-31)

3.      Mag. Ole Christoffersen Tønder, f. 1633 d. xx 1684. Provst og Sognepr til Frue Kirke i Trondhjem g. 160 m. Maren Jørgensdat Schielderup d. 26/5 1701. Descendenter Pag 33-41. Hun var Datter af Jørgen Pedersen Schielderup der d. som Sognepræst til Skogn 1656.

4.      Peder Christoffersen Tønder f. 8/9 1641, d. 1694 Toldkomisarius i Trondhjem, siden Amtmand i Nordlandene, var gift men børnløs. Efter at have fuldendt sine Studier i Theologi i Kjøbenhavn opholdt han sig i 3 Aar i Frankrig. Hjemkommen i 1670 blev han Kongl Kommissarius i Trondhjem, 20/4 1677 Tolder i Trondhjem samt 10/10 1691 Amtmand i Nordlandene. Var Eier af Dønnæs Gaard og Gods som han ifg Christian Vtes Brev af 10/2 1679 skulle nyde, bruge og beholde med adelig Frihed. Eiede desuden endel Jordegods i Salten og i det Trondhjemske. G. ca 1688 med Folchen Femmersd (Hermersdat). Hun skulle tidligere været gift m Præsident Frantzen. Døde børnløs. Ved Testamente af 19/2 1694 gik Gaarden og Godset over til Broderbørnene først til Reinholdt og senere til Broderen Arnoldus Tønder.

5.      Anna Chr Tønder f. 1636 g. 1655 med Jacob Jensen Hersleb, Tolder fra Nordmør Se Pag 43-47.

6.      Susanna Chr. Tønder f. 1640 g. 2 G. d. 1675. 1) Andreas Madsen Stiftsskriver g. 29/4 1655. 2) Eilert KaspersenSkiø g. 1664. han var Enkemand. Se Pag 49-51

7.      Meritte Chr. Tønder g. 2 Gange, 1) Johan Gaardmand, Tolder i Trondhjem, 2) Hans Nobel Amtmand over Romsdal Amt. Se Pag 53-55.

8.      Se Pag 57.


4-5

I. Nils Christoffersen Tønder, Borgermester i Trondhjem, d. 1649 og Stinchen Henrichsdatter Sommerschield, Forældre Henrich Sommerschield, Borgermester og Anna Rørigsdat.

Anna Nilsdatter f. 1649 d. 1701, gift 2 Gange nemlig med

A.     Ole Fastersen Schanche f. i Jemteland d. 1668 g. 1666 Raadmand i Trondhjem

1.      Stinchen Olsdatter Schanche, g. 1686 d. 1715 g. m. Jacob Stolken Kjøbm. D. 1726.

1. Anna Margrethe Stolken f. 1687
2. Anne Margrethe Stolken f. 1688 d. 1719
3. Gidsken Stolken, f. 1692 d. 1697
4. Henrich Stolken f og d. 1695
Alle død ugift

2. Else Margrethe Olsdat Schanche død 1706 g. 1686 med Kjøbm i Trondhj Andreas Høier død 1729.

1. Rikard Andreassen Højer f 14/11 1688 død 20/12 1746 g 5/9 1720 m Lucia Lyder død Aug 1746

1. Else Margrethe Højer f 1721
2. Johan Lyder Højer, Student f 1723
3. Sophie Magdalena g 12/5 1767 med Jonas Wohe Kjøbm
4. Andreas Højer f 1725 død ung
5. Lorentz Andreas H f 1725 død 27/12 1784
6. Hans Højer

2. Anne Højer g 1720 død 1756 g m Enkemand Kjøbm Lorents Markussen Holst død 1740. Ægteskabet barnløst.
3. Henrich Hans Højer f 1703. Ugift.
4. Stinchen Højer død straks.

B. Henrich Hornemann Kjøbm i Trondhjem f i Flensborg g 1669 død 1716. 13 Børn

1. Berete Henrichsdat Hornemann f 1670 død 1699 g 1687 med Kjøbm Hans Kiembler død 1717. Børnene se Pag 6-7
2. Anna Hornemann f 21/5 1671 død 7/2 1766 g 17/4 1690 med Assessor Ebbe Karstensen, Herre til Reinsklosteret f 1658 død 1736. Deres Børn se Pag 8-9
3. Marie Hornemann f og død 1672
4. Ole Hornemann f 30/11 1673 død 1713, g i Amsterdam med Jomf. Aboe. Børnene se Pag 10-11
5. Maria Hornemann f 1675 død 1735 g 1692 m Kjøbm Bastian Krenchel død 1711. Børnene se Pag 12-13.
6. Cathrina Hornemann f 1676 død 1752 g 1695 m Frederich Bech Raadstueskriver død 1706. Børnene se Pag 14-15.
7. Elsebe Hornemann f 1677, død 1731, g 1699 m Morten Kiembler kjøbm død 1744. Børnene se Pag 16-17.
8. Sidselle Hornemann f 1679, død 1758, g 1701 med M. Giert Bonsach Stifts[.....] i Trondhj død 1728. Børnene Pag 18-19.
9. Elen Hornemann f [....] g 1703 m Kjøbm Thomas Davidsen Gelstrup. Børnene se Pag 20-21
10. Elisabeth Hornemann f og død 1682
11. Hans Hornemann f og død 1684
12. Martha Hornemann f 1685 død 1717 g 1705 m Jonas Lorentsen Angel Vexeler f 1680 død 1740 Børnene Pag 22-23.
13. Hans Henriksen Hornemann f 1688 død 1764 g 1715 m Metta Christiana Giertsdatter Bonsach f 1691 død 1773. Børnene se 24-25.


6-7

Berete Henriksdat Hornemann f 1670 død 1699 g 1687 med Kjøbmand Hans Clausen Kiembler død 1717. Var 3 Gange gift. I dette det 1ste Ægteskab 11 Børn, hvoraf de 6 døde smaa. Se Pag 46.

1. Anna Hansdat Kiembler død 1725 g. to Gange:

a Hans Leth Kjøbm i Trondhj.

1. Birgitte Helene Leth g 1734 død 1765 Petter Raphael Lund Kap[.....] død 1741

1. Petter Abraham Drejer Lund f 1735

a) ........Cicignon?
b) ........ Kaldsrouter?

2. Eleonora Susanna Lund f 1737 g 1754 m Petter Kofod Oberst Lieutn. Ingen Børn.

2. Hans Kiembler Leth f 1712 død 1741 g 12/9 1736 m Else Andersdat Røst

1) Anne Hansdat Leth f 1738 29/12 Se Pag 10
2) Anders Røst Leth f 1739 2/2 Trondhjem ugift

3. Johanna Hansdat Leth f 1719 g m Hans Jonassen Zolius død 1747 Kjøbm i Trondhjem.

1. Anna Zolius f 1743 ugift
2. Nicolai Hansen Zolius f 1746 død i Vestindien ugift

4. Anne Hornemann Hansdat Leth f 10/2 1710 død 1757 13/2 g m Kapt Johan Lichtmann g 1752 død 1759, 62 Aar gml. 1 Datter

Ane Christina Lichtmann f 12/11 1754 ugift

5. Helene Hansdat Leth død ung
6. Johanna Leth f og død 1708

b Henrich v d Lippe død 1729 Kjøbm i Trondhj.

1. Weiniche v d Lippe f 1722 g 1743 m Jan Gaarmand Sorenskriver i Nordherø Lehn død 1768, 51 Aar gml.

1) Jan Gaarman f 1744 Proprietær g m .......... Khars
2) Henrik Gaarman Sorenskr død 1771 g m .......... Weignor
3) Christoffer Gaarman Provst i Helgeland g m Maren Elisabeth Schanche. Se Pag 10
4) Herman Gaarman f 1750 Kjøbm
5) Anna Rebekka Gaarman
6) Karen Marie Gaarman
7) Henninge Margrethe Gaarman
8) Karen
9) Jochum

2. Joachim Henriksen v.d. Lippe, f 1723 død ugift

2. Weiniche Hansdat Kiembler g 2 G.

a Johan Mantzen Kjøbm (Johan Johansen Mantzen død 1714 var 1ste gang gift med Synøve Bastiansdtr. f. 1697 død 1709 datter av Købm. i Thjem Bastian Christensen Stabell død 1686 og hustru Maren Christensdtr. [note ved Axel Coldevin])

b Henrich Henrichsen do i Trondhj

1. Synnøve Helene Mantzen f 1713 død ugift
2. Johan Mantzen f 1714 død ugift
3. Hans Mantzen f 1716 død ugift

 


8-9

Anna Henrichsdat Horneman f 1671 død 1766 g 1690 m Assessor Ebbe Carstensen Herre til Reenskloster f [i Flensburg] 1658 død 1736. 7 Børn hvoraf 2 døde ung

1. Anna Ebbesdat Horneman f 17/2 1693, død 1713, g 1711 m Christen Lyster Sognepr til Melhus død 1738 2 Børn

I. Anna Henricha Lyster f 1712 g 2 Gange død 1786

A) Jochum Sem død 1736    B) Peder Andersen

1. Anne Sophie Sem f 1730 g 2 Gange (Se Pag 11)

A) Samuel Prom Kjøbm i Christiania g 1754 død 1758, 3 Børn

B) Johan Christian Schminche Apoteker og Doktor i Christiania g 1761

a. Ebbe Carsten Prom Lieutn f 1755 14/4. Se Pag 11
b. Anna Horneman Prom f 20/3 1756 g 3/1 1781 m Anders Andersen Kjøbm i Christiania f 1745 7/12 død 1792. Se Pag 11
c. Christiane ..... Prom g m Kapt Riis 1784. Se Pag 11
d. Hans Mathias Schminche f og død 1764. Se Pag 11

2. Margrethe Sem f 30/9 1731 g 1757 m Hans Christoffersen i Nordland

II. Ebbe Hans Lyster f 1713 død 1768 g 1740, Herredsskriver i Ribe Stift, g m Birgitta Wardbjerg, 13 Børn hvoraf 6 døde ung.

1. Christen Lyster f 1741 g m Elisabeth Stavsholm, 3 Børn
2. Ulrich Fredrik Lyster død 1785 ugift
3. Henrik Horneman Lyster f 1750 g m Charlotte Marie Schultz, 2 Børn
4. Anna Horneman Lyster f 1744 g 1775 m Nils Stenberg f 1752. 4 Børn
5. Anne Charlotte f 1749 ugift
...... [filmen ulæselig]

2. Henrich Ebbesen Horneman Assessor og Herre til Reinskloster f 1694 død 12/12 1748, g 1728 m Sara Johansdat Hammond f 18/10 1708 død 1789. 11 Børn men 2 døde unge

I. Ebbe Karsten Henrichsen Horneman f 1729 død 1742

II. Anne Elena Horneman f 3/5 1731 død 1773 g 1752 med Krigsraad Povel Rogert død 23/9 1771 Krigskommissær f 25/9 1725

1) Sara Rogert f 1753 død 1773 11/8
2) Anders Rogert f 1754 Aufditør paa Vardøhus
3) Henrich Rogert f 1756 8/11 Lieutn v 3die Trondhjske Brigade. Se 6 og 11.
4) Else Sophie Rogert f 1757. Se Pag 11
5) Ebbe Karsten Rogert f og død 1759
6) Christian Rogert f 1760 Lieutn ved Rytterne

III. Sophie Henrichsdatter Horneman f 1732 g 1755 med Henrich Hansen Horneman Statsraad. Se Pag 24.

IIII. Henrich Henrichsen Horneman f 26/3 1738 g 20/11 1765, Justitsraad Herre til Reinskloster, g m Abel Margrethe Herr Christian Herslebsdatter. Se Pag 44.

1) Henrich Horneman f 7/5 1769
2) Christian  ''
3) Ebbe Karsten ''

V. Johanna Margrethe Horneman f 20/5 1739 g 1762 med Peter Rist, Lagmand i Nordlandene f Dec 1709 død 3/12 1787

1) Knud Rist
2) Henrich Rist Sorenskriver i Salten død 1837
3) Johan Petter, 4 Sara, 5 Johanna, 6 Sørine, 7 Jonas, 8 Hans

VI. Johan Thomas Horneman f 1740 Major g 23/5 1783 med Sophie Amalia Etatsraad Collins Dat. Se Pag 11.

VII. Hans Horneman f 4/7 1743 Oberstlieutn

VIII Sara Horneman f 22/5 1745 g 18/5 1768 m Petter Holm JustitsR og Amtnand til [......] og Arendals Amt

IX [...............] død 1768 Student

 

3. Elen Horneman f 1696 død 1751 g 1720 med Jørgen Coldevin Oberst f 1687 død 1754. 6 Børn hvoraf 1 død ung. Se Pag 74.

I Anna Regitze Coldevin f 1720 død 1768, g 1752 m Herman Bay Capt (Hans 1ste Kone) Pag 74

1) Elen Sophia Bay f 1753 g 1776 m Major Schultz

2) Petrine Christence Bay f 1754 g m Kapt Lehne. Pag 74

3) Jørgen Lukas Vinther Bay f 1758 g m Elen f. Coldevin Pag 74.

II Isach Georg Coldevin f 4/3 1722 Oberstlieutn død 9/2 1783 g 1754 m Martha Marie Just Wiede f 1733 død 22/4 1770. Se Pag 23, 76 og 77

1 Abel Margrethe Coldevin f 1755 g m Kofod Sorenskr

2 Elen Justina Coldevin fød 10/5 1758 g 1786 14/3 m Lieutn Jørgen Bay. Se Pag 74

3 Just Wide (?) Coldevin f 2/8 1759 død 2/5 1829 Præst til Fosnæs ogsaa til Orkedalen, g 8/8 1793 m Caroline Musæus f 11/4 1776. Se Pag 76 Ingen Børn

4 Jørgen Frederik Coldevin Kaptlieutn f 1760 g m Elen H Rosenvinge f 1761 g 1785. Se Side 77.

5 Henrik Angel Coldevin Major f 1763 3/7 død 1/11 1832 paa Frosten, g 1/6 1787 m Anne Margrete Rosenvinge f 2/4 1762 død 14/3 1846. Se Pag 77

6 Ebbe Karsten Coldevin f 1767 død 1777

III Fredric Christian Coldevin f 1726 Major Pag 78. g 1767 m Cahrine Rasmusdat Finne f 1744 16/12 død 1/2 1822

Elen Margrethe Coldevin f 21/4 1768 død 29/1 1830 Se P. 78, g 1793 m Bender Strøm Sognepr til Frue Kirke i Trondhj.

IIII Karen Margrethe Coldevin f 1729 6/12 død 9/2 1815 g 11/6 1753 m Eilert Schøller Rosenvinge Præst til Frosten f 12/6 1703 død 2/4 1776. Se Pag 79, 80, 81.

1 Jørgen R f 11/1 1754 død 2/1 1759. Se Pag 79, 80, 81

2. Melchior R. Lieutn i Trondhj f 16/5 1755 død 25/5 1825.

3. Fredrich R 14/9 1756 død 9/8 1790 Lieutn

4 Eilert R f 20/1 1758 død 23/6 1818 Major og Kdant paa Frhald

5 Johannes Gunnerius R f 19/1 1759 død 18/1 1833

6 Elen Helene Rosenvinge f 21/2 1761 død 5/7 1836

7 Anna Margrethe R f 2/7 1762 død 14/3 1846 Se Pag 77, g m Henrik Angel Coldevin

8 Jørgen Coldevin Rosenvinge Kapt f 1764 2/4 død 19/1 1842

9 Casper Schiøller R f 2/11 1765 død 28/2 1776

10 .... R Ritmester f 16/.. 1767 død 17/1 1740

.................

g m Maren Cathrine Tesman ............ Se Pag 82 og 83

4 Nils Tønder til Fru Kirke i Trondhj. f 8/6 1700 død 18/10 1765 g 9/7 1723 m Margrethe Christina Her Jeremia Hassis(?)dat f 1706 6/8 død 25/4 1772. 8 Børn 1 død ung

I Anne Margrethe Tønder f ../7 1724 død 29/6 1753
g 2 G.

a Herr Johannes Brun til Surendalen g 1747 død 1748. 2 Børn
b Herr Andreas Bernhoft til Lervigen g 1750 (var hans 1ste Giftem) f 4/6 1718. død 17/6 1774 Se Pag 23

1 Nils Tønder Brun f 1747

2 Anne Johanne Brun f 1748 død 1773, g 1st G 1767 m Jens Lemvig Lyster til Agerø f 1722 død 1768, 2den G m Herr Gudmar Sorø g 1722 død.. Ei levende Børn.

a Dorothea Marie Lyster f 1768

b Jens Lemvig Lyster f 1769

3 Kristoffer Bernhoft f 1751 Capelan i Thjem død 1781

4 Agnes Susanne Bernhoft f 1752 død 1774 g 1773 Jonas Angel Se P. 22

1 Agneta Susanna Angel f 24/12 1774

II Elen Malene Tønder f 1725 død 1787 g 1ste G m Lauritz Lund Capl til Frue K f 1717 g 1744 død 1765, 12 Børn hvoraf 8 døde, g 2den G m Karl Henning Krog Captain g 1769 ingen Børn

1 Nils Tønder Lund f 1749 Kammerraad

2 Hans Lund f 1754 død ugift i Kjøbenhavn

3 Henrich Severin Lund f 1757 paa Løvøen g m Claus Rodes Datter

4 Margretha Christina Lund f 1761 g m Nils Dorfs(?) Gunerus Amtmand g 1779 død 1789.

III Ebbe Carsten Tønder til Stranden f 28/9 1726 død 1785 g 1761 m Susanna Borchman Herr Jens Angelsdat f 1739. 3 Børn døde Se Pag 34.

1 Nils Tønder f 17/12 1761.

2 Jens Angel Tønder f 2/8 1763

3 Pauline Susanne Tønder f 8/3 1768.

4 Jokumma Tønder f 1771

5 Margrethe Christina Tønder f 1773.

IIII Jeremias Tønder res Capl til Meldalen f 1/6 1728 g 1756 m Maren Fris Lenvig Se Pag 34.

1) Nils Tønder f 6/11 1756

2) Jens Lenvig Tønder 27/4 1758

3) Ebbe Karsten Tønder f 9/9 1759.

4) Nikolaus Hans T f 9/2 1761 Capl Sundalen Surendalen

5 Elen Kathrine Tønder f 16/8 1764.

6) Margrethe Christiane T f 9/5 1769

V Henrich Horneman T. f 1729 Capl (Capt?) g m Provst Rørigsdat

VI Bolette Tønder f 1734 død 1774 g 1772 m Major Herman Bay, ei levende Børn med denne Kone

VII Margretha Christina Tønder f 1735 g 1760 m Thomas Kresten Hammond til Ytterøen i Røraas f 26/10 1730

1 .......

2 .......

3 Margaretha Christina Hammond f 1771 g .......

 


10

(Se Pag 5)

Ole Henrichsen Horneman f 30/11 1673 død 1713 g i Amsterdam med .... Aboe

1 Henrich Horneman, døde ung

2 Anna Horneman død 1769 g m Proprietor Hornout, éen af de Herren Slaten i Amsterdam, børnløs

3 Henrietta Horneman, ugift

 


Se Pag 6

Anna Hansdat Leth f 29/12 1737 g 8/9 1773 m Kjøbm Rasmus Surland f ... 1775 28/3 (Dette muligvis Hustruens Dødsdag) En Datter

Else Anna Leth Surland f 1775 17/3


Se Pag 6

Christopher Garman Provst i Helgelands Provsti g m Maren Elisabeth Schanche

1 Jan Garman

2 Jens Garman

3 Wenche Rebekka G.

4 Margrethe Elisabeth G.

 


11

(Se Pag 8)

Anna Sophie Sems Børn

a med Samuel Prom

b Anne Helene Horneman Prom f 26/3 1756 g 3/1 1781 m Anders Andersen Kjøbm i Xania f 23/12 1745 død 1792

Marie Susanne Andersen f 24/9 1782

c Christiane .... Prom g m Kapt ... Riis 1784

[afsat plads til børn, men ingen nævnt]

b Doktor og Apoteker Johan Christian Schminche

Hans Mathias Schminche f og død 1764

Catharina Schminche

 


Se Pag 8

3 Henrich Rogert Capt f 12/2 1756 g 1790 m Berithe Helene Heide f 27/12 1763

[afsat plads til børn, men ingen nævnt]

4 Else Sophie Rogert f 18/9 1757 g 21/7 1789 m Johan Mangelsen Ræder Lieutn f 2/12 1756

a Hans Horneman Ræder f 26/7 1790

 

Se Pag 8

6 Johan Thomas Horneman Major ved Skiløberne f 11/9 1740 g 21/7 1783 m Sophie Amalia Etatsraad Collins Dat f 21/12 1765

a Anne Margrethe Horneman f 17/4 1784

b

 


12-13

(Se P 5)

Marie Henrichsdat Horneman f 25/4 1775 død 1735 g 1692 med Kjøbm Bastian Krenchel død 1711

1 Anne Kathrine Krenchel f 1693 død 1767
  A Herr Morten Angel til Beistaden f 1670 død 1721 g 1716
  B Johan Lytkes Kjøbm g 1724 død 1751 f

(A)1 Bastian Angel f 29/9 1717 Hører i Latinske Skole

(A)2 Morten Angel Kjøbm f 1719 død 1770 g 1769 m Adelus Grelke død 1774 børnløs

(A)3 Maren Marie Angel f 1718 død 1765 ugift

(B)4 Karen Martina Lytkes f 1725 g 1741 m Eilert Bracher Kjøbm f 1711 31/3 død 1749

a Johan Bracher død 1767 som Student i Kjøbenhavn

b Ribor Cathrina Bracher g 1769 m Rigsraad og Regimentskvartermester Hans Hiort

a Martina Hiort f 1770. Se Pag 26.

(B)5 Lythe Henrich Lytkes f 1728 død 1748.

(B)6 Johan Anton Lytkes f 1732 g 1765 m Maren Angel Michelborg død 1786

a Anne Kathrina Lythes f 1766 død 1767

b Alethe Margrethe Lythes f 1768 g m Hans Brodtkorb Overveier

1 Johan Anton Brodtkorb

2 Marie Angel Brodkorb

3 Anne Brodtkorb

4 ........... f 1792

2 Elisabeth Krenchel f 1695 død 1763 g 1715 m Johan Fr Katenkamp f 1659 død 1763. 14 Børn hvoraf 10 døde smaa

1) Johan Gerhard Katenkamp f 1731 Kjøbm død 24/8 1778 ugift

2 Anton Katenkamp f 1735 død 1786 Skipper g 1765 m Mette Elisabeth Brun fød 1722. ei Børn

3 Elisabeth Marie Katenkamp f 1736 g 13/10 1779 m Christian Jelstrup Kjøbm i Trondhjem f 1749 13/1 (S P 17) Ingen Børn

4 Bastian Katenkamp f 1739 g 1770 m Malene Galschiødt.

3 Stinchen Krenchel f 1698 død 1784 g 1ste G 1717 m

a Henning Hansen 3 Børn hvoraf 1 døde ung
b Marcus Busch Auktions-Direktør g 1740 død 1777 f 1694, Ei Børn med denne hans 2den Kone

1)Bastian Hansen f 1721 ugift

2) Marie Elisabeth Hansen f 1718, g 1749 m Mathias Krenchel Meinholt Skipper f 1721 død 1756

1 Johan Fredrich Meinholdt f 1749 død 1766 ugift - 8/10

2 Karen Margrethe Meinholt f 1750 g Hans Jørgen Fyhn Skovinspektør f 15/9 1728.

1 Mathias Fredrich Fyhn f 1785 8/6

2 Hans Christian Fyhn f 18/5 1787

3 Hans Henning Meinholt f 1752 23/7 død ugift i Amsterdam 27/7 1781 Skipper.

4. Henrich Krenchel Kjøbm f 1700 død 1771 g m Mette Marie Busch f 22/9 1708 død 12/2 1788. 8 Børn hvoraf 4 døde ung.

1 Marie Krenkel f 1736

2 Anna Elisabeth K. f 1738 g 21/1 1766 m Didrich Brun Skipper f 1724

a Henrich Krenchel Brun f 1768

b Hans Brun f 1774

c Svend Busch Brun f 1775 død 4/5 1826. Sognepr til Frosten

d Mette Marie Brun f 1776

3 Cathrine Margrethe Krenkel f 1744 g 1772
  a med Herr Petter Borkgrevink til Vardøen
  b med Johan Jacob Lund Provst til Stege

Johan Jacob Lund.

4 Bastian Krenkel f 8/1 1746 Student g m ........

a Henrich Krenkel

b Mette Marie Krenkel f 21/6 1776

5 Bergitte Krenkel f 1702 død 1748 g 1730 m William Hammond Comerceraad. 7 Børn 4 døde ung. Var siden igjen gift.

1 Bastian Hammond f 1735 Canceliraad og Postkontrollør i Kjøbenhavn

2 Lorents Hammond f 1738 Sognepr til Gierløv i Sjelland

3 Abel Marie Hammond f 1742 g 1769 m Hans Morten Sommer f 1735 Assessor i Hoiesteret Justitsraad død 25/3 1791 Ingen Børn

6 Antonette Krenkel f 1705 død 1767 ugift.

7 Antoni Krenkel f 1706 død 1775 g 1750 m Anna Schielderup død 1773. f 1711 1 Datter

1 Beret Marie Krenchel f 1752 4/12 g m herr Ole Hegge Kapl i Orkedalen Opdal f 1742 29/7

1 Anton Krenchel Hegge f 12/12 1773 død 29/5 1774

2 Anton Krenchel Hegge f 1178 1775

3 Elsebe Cathrine Hegge f 22/7 1776

4 Anna Schieldrup Hegge f 12/6 1778

5 Karen Theodora Hegge 5/9 1779

6 Marcus Hegge f 1/10 1780

7 Ingeborg Marie Hegge f 11/2 1782

8 Rasmus Parelius Hegge f 1783 død 1784

9 Johan Friis Hegge f og død 1785

10 Berit Johanna Hegge f 10/10 1787

 


14-15

(Se Pag 5)

Cathrine Henrichsdat Horneman f 4/8 1676 død 1752 g 1695 m Fredrich Bech Raadstueskriver død 1706   4 Børn

1 Henrich Bech f 1695 død 1759, g 1721 m Elisabeth Johan Hammonddat f 1702 død 1759, 13 Børn, hvoraf 5 dod ung.

1 Fredrich Bech f 1722 ugift

2 Sophie Bech f 1723 død Dec 1763 g m Nils Graa, Sorenskriver paa Indset

3 Johan Jonas Bech f 1725 ugift

4 Cathrine Bech f 1726 død 1766 ugift

5 Henrica Elisabeth bech f 16/2 1730 g 1760 m Kjøbm Hans Pettersen død 1787

a Henrich Pettersen Søfarende

b Johan Pettersen

c Elisabeth Henrica Pettersen

6 Umfre Bech f 5/12 1731 Skipper død 1775 i Amsterdam ugift

7 Henrich Bech f 21710 1735 død 1765 g 1761 Charlotte Matsdat Schrøder

Mads Bech f 1762

8 Anna Bech død Aug 1787 g med Hans Holst

9 Johan Hammond Bech f 27/2 1724 død 1/5 1750 ugift Søfarende

2 Thomas Bech f 1690 død 1722 ugift

3 Anna Cathrina Bech f 1698 død 1755 ugift

4 Stinchen Bech f 24/8 1702 død 4712 1784 g 1722 m Morten Coldevin f 1694, Kapt i Søetaten død 12/1 1735 begr paa Reinsklostret Pag 70. *)  3 Børn hvoraf 1 død som Barn

1 Isach Jørgen Coldevin f 1724 død 13712 1793, Oberstlieutn og Herre til Dønnes g 1751 m Marie Anna Hans Emahus Tøndersdat, se Pag 38

I Stinchen Kathrina Coldevin f 27/2 1752, død 5/8 1845 g 1771 m Christen Dass f 20/12 1743 død 28/3 1791 Handelsm paa Lurø  Se Pag 62 [vedr. børnene Se Pag 62,Pag 84 og 85]

1 Isach Jørgen Dass f 6/12 1772  Se Pag 72

2 Marie Anne Emahus D f 1774 død 3 Uger gml

3 Peder Dass f 30/12 1778

4 Adelus Dass f 1785 1/1 død 4711 1786

II Else Marie Coldevin f 1753 19/11 død paa Molde 7/1 1823. g 29/10 1802 med Jacob Zacharias Hersetter. Kapt f 24/9 1738, død 7/12 1817.

III Hans Emahus Tønder Coldevin f 31712 1754 Krigsraad død 6/6 1835 (Se 63)

IIII Morten Coldevin f 18/8 1756, død 27/12 1821, g 5/1 1789 m Susanne Elisabeth Gytz f 1745 død 10/6 1799. Se P. 63

V Isach Jørgen Coldevin f 1758, død 11 Uger gml.

VI Maren Fredrikke Coldevin f 17/11 1760 død 18/4 1846 g 18/8 1785 m Krigskommissær Christian Sandborg, f 18/8 1752 død 16/12 1826. Se Pag 64.

VII Isach Jørgen Coldevin f 17/1 1762 død 1773.

VIII Marianna Coldevin f 27/6 1763 død 5/5 1783 ugift paa Dønnæs

IX Abel Margrethe Coldevin f 8/6 1765 g 1792 m Kapt Wærenschold Se Pag 65

X Peder Tønder Coldevin f 1/1 1767 død 1795

XI Elisabeth Jentoft Coldevin f 1/5 1769 død 1825

XII Anna Barbara Coldevin f 7/2 1773 død 3/6 1864 g 6/4 1804 m Christian Nicolai Dagenbolt Kapt f 1772 Pag 66

*) Ved Undersøgelse af Ligkisterne under Koret paa Reinsklostret fandt man i en med tykt Tøi betrukken Kiste Liget af af en svært korpulent Mand med et bredt Ansigt og en svær Underkjæve. Paa Hovedet sad en stor Paryk, som naaede til Skuldrene. Paa hver Side var indfattet en Del Haar af en anden Sort, som paa Afstand saa ud som graat Hesthagl; disse Dotter var længere end Parykken og deres nederste Ender var lagt lidt opover og omsurrede med en Sising(?) saa de dannede en Løkke paa Brystet. Om Halsen var et Silkebaand med Sløifer nede paa Brystet. Liget var vel vedligeholdt. Ved Hjælp af Chemikalier har man kunnet læse Inscriptionen paa Kisten, der lød saaledes:
Morten Coldevin f 1694 død 1735. kapt i Søetaten døde her paa Reinsklostret. Aar 1722 giftede han sig med Stinchen Bech, som var født 1702 og døde 1784. Stinchens Moder var en Horneman
I nordre Gravkammer hvilede Hans Emahus Oberstlieutn og Herre til Hassel (Rissen)

 


16-17

Elsebe Henrichsdat Horneman f 28/12 1677 død 1731, g 1699 med Kjøbmand Morten Clausen Kiembler død 1744

9 Børn i dette første Ægteskab hvoraf 3 døde ung

1 Claus Kiembler f 1700 død 1761, Sorenskr. i Lofoten og Vesteraalen g m Annichen Ursin, Enke efter Her Elias Schiønning til Vaagen død 1753, Ingen Børn

2 Anna Kiembler f 1706 død 12/11 1787 g 1ste G m Jens Jensen Skanke og 2den G m. Hans Hagerup Borgmester f 1685 død 1753, Begge Ægteskaber børnløs

3 Wivike Kiembler f 1704 død 1743 g 1720 m Jørgen Mortensen Kjøbm død 1763. 14 Børn hvoraf 6 døde unge.

1 Elsebe Mortensen f 1721 død 1760 g 1748 m Petter Christian Høyer Klokker til Frue Kirke død 1758 uden Børn

2 Anna Mortensen g m Morten Jelstrup til Lexvigen

a Hans Jelstrup Lieutn 9/2 1770

b Wiwiche Jelstrup fød 1766 g m Her Peter Wessel, Capl til Lexvigen siden Sognepr til Stod.

3 Anna Christiana død ugift

4 Maren Mortensen f 1724 g m Anders Bredal Propr i Størdalen

Per Bredal

5 Wiwike Mortensen død ugift

6 Jens Mortensen f 1728 død ugift

7 Jørgen Mortensen 7/8 1738

8 Henrich Horneman Mortensen, Søfarende

4 Henrich Kiembler Kapt ved Dragonerne død 1754, Ugift

5 Bergitta Elisabeth Kiembler f 1708 død 1784 9/4 g 1ste G 1731 m Hans Thomassen Jelstrup se Pag 20 død 1743 havde 14 B, hvor 6 død smaa, 2den Gang m Fredrik Rosing g 1746 Mønsterskriver

1 Thomas Jelstrup Kjøbm i Trondhjem

2 Herr Morten Jelstrup Sognepr til Lexvigen g m Anna Mortensen f 3/11 1733

a Hans Jelstrup Lieutn f 9/2 1770

b Wiwiche Jelstrup f 18/6 1766 g m Herr Peder Wessel f 1760 25/11 død 16/1 1833 Sognepr til Stod

3 Henrich Jelstrup Søfarende

4 David Jelstrup død ugift

5 Hans Jelstrup Propr paa Levanger f 4/12 1736 død 25/2 1791 g 17/10 1777 m Krenchel f 1736 22/12 (Se hende Side 13)

a Bergitta Elisabeth Jelstrup f f 1/4 1780 død 29/3 1781

b Henrich Krenchel Jelstrup f 22/8 1781 død ugift

6 Claus Jelstrup død ugift

7 Christian Jelstrup Kjobm i Thjem f 13/1 1741 g 19/10 1779 m Elisabeth Kattemkamp f 23/5 1736 Se Pag 12

8 Sophonias Jelstrup Kjøbm i Thjem f 1741 død 1789 ugift

9 Anton Fredrich Rosing f 1741 død 1750

10 Petter Andreas Rosing Søfarende død ugift

11 Hannibal Rosing

6 Alet Margrethe Kiembler f 1713 g med Petter Larsen Holte død 1784 i ...... 5 Sønner, der alle døde ung.

 


18-19

Sidselle Henrichsdat Horneman f 1679 død 1758 g 1701 m Mag. Giert Bonsach Stiftsprovst i Thjem død 1728

(Hans 3die Kone 9 Børn hvor 5 døde smaa)

1 Anna Giertsdatter Bonsach f 1702 død 1770 g 1745 m Herr Petter Hanning f 1707. Ei Børn med denne hans anden Kone

2 Henrich Bonsach f 1703 død 1781 i Kjøbenhavn Student

3 Elisabeth Dorthea Bonsach f 1704 g 1737 med Herr David Henrichsen Skiøtte f 1701 Sognepr til Froen i Gudbrandsdalen men resignerede 1750 og bosatte sig i Kjøbenhavn børnløs.

4 Christian Bonsach f 1709 har en Herregaard paa Sjelland g m Anna Marie Felt død 1774.

1 Guiert Bonsach

2 Henrich Bonsach

3 Sidselle Bonsach

4 Mette Bonsach

 


20-21

(Se Pag 5)

Elen Henrichsdat Horneman f 1680 død .. gift 1703 m Thomas Davidsen Jelstrup Kjøbm. Hans første Kone. Var siden gift 2 Gange 8 Børn

1 Anna Jelstrup f 1704 død 1733 g 1726 m Hans Petter Jansen

1 Elen Tomine Jansen f 1727

2 Susanne Marie Jansen f 1729 død 1731

3 Thomas Jansen f 1731.

2 Henrich David Jelstrup f 1705 død 1706

3 David Jelstrup f og død 1707

Hans Jelstrup f 1708 g med Bergitte Elisabeth Kiembler 14 Børn Se Pag 17

5 Adriane J f 1710 død 1711

6 David Jelstrup f 1711 Kapt. død 1775 g m Elen Marie Holte

1 Elen Christine Jelstrup

2 Margrethe Marie Jelstrup

3 Johan Petter Jelstrup

7 Adriane Jelstrup f 1712 død s A

8 .... død .

 


22-23

Martha Henrichsdat Horneman f 1685 død 1717 g 1705 m Jonas Lorentsen Angell Vexeler f 1680 død 1740

8 Børn hvoraf 4 døde ung.

1 Henrich Angel Canceliraad f 1711 død 1767 ugift

2 Lorents Angel Kjøbm f 1712 død 1784 g 1741 m Marie Amtmand Erich Mustesdat f 1722 død 1778 7 Born hvoraf 1 død ung

1 Herr Jonas Angel Kapell til Domk. i Thjem f 1742 g 1ste G 1773 m Agnethe Susanna Bernhoft (se Pag 9) død 24/12 1774 1 Datter, 2den G 1777 m Lydia Berghauptmand Hagerupsdat f 1754.

a Agnethe Susanne Angel f 1774

b Lorents Angel f 1778

c Jokum ... Angel f 1779

d Jocum Hag (?) Angel f 1780

e Marie .... Angel f 1783

f Helene Angel f 1784

g Helene Angel f 1786

2 Erik Must Angel f 1744 Borgemester Præsident i Thjem g 1780 m Anne Marie Lysholm f 1757. 1 barn

Lorents Angel f og død 1782

3 Martha Margrethe Angel f 1745 død 1771 g 1789 m Herr Henrich Holterman til Ørlandet død 1784 Martha Marie Coucheron

4 Henrich Angel f 1746 Major g m Anna Cathrine Lysholm 1781 f 1758

a Lorentz Angel f 1783

b Henrich Lysholm Angel 1784

c Anne Cath. Tønder A f 1785

d Alexander Hammond Friedlieb Angel f 1786.

5 Hans Lorentz Angel f 1749 Justitsraad g A m Enke efter Canceliraad Nannestad Marie Hedvig Broker i 1777 B m Randina Krabbe i 1791

a Dorthea Marie Wowarth Angel f 1779

b Marie Must Angel f 1778

6 Anna Sebilla Angel f 1749 død 1787 g 1783 m August Eman Holtzendorph f 1734 død 10/1 1788 Overkrigskommissær i Thjem børnløs.

3 Abel Margrethe Angel f 1713 død 1783 g 1730 m Just Wiide f 1695 død 1747 Comersraad, 9 Børn hvoraf 5 død unge

1 Jonas Wiide Student f 1732 død 1779 ugift

2 Martha Marie Wiide f 1733 død 1779 g 1754 m Oberstlieutn Isach Georg Coldevin død 1783 Se pag 9 og 76

3 Michael Wiide f 1734 Oberst ved Dragonerne g m A M Finne f 1793 24/1 Ingen Børn

4 Anna Margrethe Wiide f 1737 død 1769 ugift

5 Louise Wiide f 1746 g 1772 m Henrich Helmersen Meinche Kjøbm 1746

1 Abel Margrethe Meinche 1773

2 Helmer Meinche f 1776

3 Anne Kathrine Meinche f 1777

4 Just Wiide Meinche f 1778

5 Sara Marie Meinche f 1780

6 Stine Meinche f 1782

7 Martha Marie Meinche f 1783

4 Martha Angel f 1717 død 1786 g 1ste G 1734 m Herr Johan Plathe Capl til Domkirken f 1707 død 1740, 2den G 1746 m Herr Christoffer Bilsø til Aure død 1749

1 Martha Plate f 1736 død 1758 g 1755 m  Se Side 26
Herr Andreas Bernhoft til Meldalen død 1774 f 1718. Hans 2den Kone se Pag 9. 4 Børn 2 død unge

1 Johan Christoffer Bernhoft f 1756 Sekretær

2 Anna Margrethe Bernhoft f 1758 g m Johan Christian Trone Major  Se Pag 26

2 Jonas Plate Cancelieraad f 1737 død 1779 ugift

3 Magnild Plate f 1738 død 1772

4 Anna Elisabeth Plate f 1739 død ..... g 1761
A med Enkemand Jørgen Bernhoft Sognepr til Støren f 1719 død 1768
B m Petter Christian Tyrholm f 1727 g 1770 Canceliraad og Sorenskriver i Guldalen

a Johan Christoffer Bernhoft f 1763 [....] g 1789 Johanne Kathrine Schultz. Se Pag 26.


24-25

Hans Henrichsen Horneman f 1688 død 1764 g 1715 med Mette Christiane Geertsdat Bonsak f 1691 død 1773

7 B deraf 3 døde smaa.

1 Marie Christina Horneman f 1719 død 1760 g 1736 m Hans Collin f 1682 død 1742 Justitsraad og Laugmand. Dette hans andet Ægteskab. 3 B hvoraf 2 døde smaa. Se Pag 34

1 Fredrich Collin, Generalauditør f 1740/6 død 19/4 1802 g 22/7 1774 m Bernhardine Mølman f f 16/9 1760 død 26/1 1791

a Christina Fredrikka Collin f 7/11 1777 død 28/1 1821 g 7/11 1797 m Amtmand Christen Elster f i Danmark 2/4 1763 død 11/3 1833.

b Bernt Mølman Collin f 1779 død 1826 Krigskasserer og Lærer for Landkadetterne i Kjøbenhavn. Ugift.

c Nicolai Collin f 1781 død 1785

d Hans Collin f 1784 22/5 død 29/5 1861 Handelsm og "Hofraad"

e Sophia Analia Collin f 1786 22/5

2 Henrich Hansen Horneman

1 Hans Horneman f 1756 død 1809 Cancelisekretær ugift

2 Henrich Alexus Horneman f 1761 død 1841 Ugift Cand juris

3 Mette Christina Horneman f 1759 ugift død 1796

3 Gerrit Horneman f 1721 død 1788 Kammerherre Kjøbenhavn g 1746 m Elisabeth Hewet f 1719 død 1772 født i England. Gift 2den G m Agnethe Bolette Hammeløf i Kjøbenhavn 7/10 1778

4 Anna Marie Horneman f 1725 g 1) m Ole Alsing Kammerraad og Foged adskilt 1755 2) m Petter Kaasbøl Rosenvinge til Sælboe g 1759 Hans anden Kone se Pag 50

1 Hans Rosenvinge f 1761 død ung

2 Elisabeth Hewet Rosenvinge f /9 1764 død i England

3 Mette Cierstine Bonsach R. f 1763 død ung.

4 Petronelle Sophie Horneman Rosenvinge f 1766 død 31/12 1732 g 1/2 1782 m Jacob Eilertsen Rosenvinge Canceliraad 1 Datter død ung

Petrine Jacobine Rosenvinge f 1782 18/12 død 9/6 1884

26

Se Pag 23.

Anne Margrethe Tønder Bernhoft f 1758 g 1775 m Major Johan Christian Trone f 1722

1 Johan Andreas Trone f 1776

2 Martha Angel Trone f 1777

3 Johan Christof. Trone f og død 1779

4 Elen Waldberg Trone f 1780

5 Anna Elisabeth Ahblade Trone f 1781

6 Christoffer Bernhoft Trone f 1783

7 Hedevig Sophie Trone f 1785

 

Se Pag 12 Karen Martine Leutkes f 1724 g 1744 m Eilert Bracher f 1711 g 1749

1 Anne Kathrine Bracher f 1744 død 1747

2 Ribose Marie Bracher f 1746 g 1769 m Hans Hiorth Krigsraad

a Anna Karen Martine Hjort f 1770

b Bolette Hjort f og død 1771

c Elisabeth Cathrine Hjort f 1773 død 1775

d Petter Eilert Hjort f 1775

e Henrich Hjort f 1782

3 Johan Leutkes Bracher f 1747 død 1767 Student

4 Anna Cathrine Bracher f 1749 død 1749

 

Se Pag 23

4 Anne Elisabeth Plate g m
A Her Jørgen Bernhoft
B Peder Christian Lysholm

a Johan Christopher Bernhoft Lieut. f 1763 g 1789 m Johanna Cathrine Schultz f 1767

1 ......... død 1791

2 ......... død 1791

b Martha Angel Bernhoft (Pag 23) f 1764 g 1787 m Kjøbm Nikolai Lysholm Statshautmand f 1761

c Anna Elisabeth Bernhoft f og død 1765

d Jonas Angel Bernhoft f 1767 Lieutn.

e Jørgen Bernhoft f og død 1768

f Johanna Georgina Lysholm f 1771

g Michal Lysholm f 1772 Lieutn.

 

Se Pag 9

a Dorthea Marie Lyster f 1768 g 1789 m Kapt .... Frølich

1 Jens Christian Frølich


27

II. Præsident Andreas Christoffersen Tønders Afkom (Se Pag 2)

 


28-29

Præsident Andreas Christoffersen Tønder f 28/11 1696 g m Karen Lund Datter af Dr Matz Jensen Middelfart Biskop i Schaane Han død 20/3 1698. Af deres 19 Børn er følgende 12 bekjendte. Resten maa være døde i Ungdommen.

I Sophie Amalia Tønder død 1695 g 1680 m Petter Batta (Barta) død 1719. Med denne hans første Kone 9 Børn 4 døde smaa

1 Karen Batta f 1682 g m Mons Rose

a Dorthea Margrethe Rose f 1705

2 Margrethe Marie Bolette f 1785 g m Petter Wisløv Proviantforvalter.

3 Andreas Batta f 1687 død i Ostindien

4 Johanna Sophie Batta f 1688

5 Petter Batta f 1689 (Skilærer?) i Trondhj. g m Knerche Lemche g 1728

Petter Barta f 1729

2 Matz Andreas Tønder død 1720 Raadmand i Trondhj omt 77 Aar gml g.m. Margrethe Graabøe 3 Børn

1 Christian Matzen Tønder f. 1682. Udi Slaget ved Dynekilen førte han en Galei som Capt Lieutn. Blev tilsidst Kapt i Søetaten og døde uden Børn. Gift m. Arche Vilnrad. Børnløs

2 Andreas Matzen Tønder f 1686 Captain g m Sophie Ingeborg Marie Juul. Datter af Provst Juul paa Thingvold

a Jens Andreassen Tønder var Lieutn søndenfjelds. Død 21 Aar gml

b Margrethe Tønder g 1775 45 Aar gml g m Knud Mordal, Skrædder i Christiansund død 1786.

c Karen Margrethe Tønder

3 Berethe Cathrina Matzdat Tønder f 1690 død 1766 g m Christian Nilsen Skipper omk paa Søen

a Nicolai Christian Tønder Lieutn i Søetaten død 1776, 49 Aar gml g m Mette Margrethe Silkendorph. Børnløs

b Elen Luxdorph g m Herr Boj (Boetius) Hagen til St. Hans Kirke i Odense død 1759.

Brotirus Hagen Cavallerilieutn

c Christiana Cathrina Tønder

Axel Tønder Capt g m Karen Brems

1 Ditlev Axelsen Tønder Capt g.m. Marie Gram. De havde en søn mange barn

2 Karen Tønder g.m. Lieutn Hoff. Børnløs.

4 Michael Andresen Tønder Student, siden Islands Kjøbm i Kjøbenhavn. Død ugift.

5 Christoffer Tønder g.m. Helene Dobbelsten

1 Michael Christoffersen Tønder Sorenskr i Nordhord Lehn død 1743 i Bergen ugift.

2 Andreas Tønder Proprietær i Jylland

3 Thomas Tønder Proprietær Jylland

a Christoffer Tønder

b Jens Christoffer Tønder

4 Margrethe Cathrine Tønder g m Jacob Larsen Ursin Byskriver i Kjøbenhavn død 1742

a Anne Helene Ursin død 1742 2 Døtre og 2 Sønner g m Herr Johan Kløcher til Aarby i Sjælland.

b Anna Cathrine Ursin g m Nils Mortensen Limberg Brygger i Kjøbenh. 2 Sønner

c Elen Cathrine Ursin g m Herr Hans Fabritius til Rydkjøping paa Langeland

d Herr Lauritz Christoffersen Ursin til Lindelse paa Langeland

6 Raphael Tønder Lieutn g m Margrethe, Herr Henrich Bull til Statsbygdens Datter

1 Henrich Andreas Tønder Oberst i Vester lehn f 1696 død 1773. g 1ste G med
A Karen Hansdat Wolqvartz f 1716 død 1759
B Fredrikke Pedersdat Tangen f 1760 f 1725.

a Anna Metha Tønder f 1738 død 1773

b Raphael Tønder f 1740 Commandør Kapt g.m. Elisabeth Hemert 1769

c Margrethe Bull Tønder f 1742 død 1771

d Johanna Tønder f 1744 død 1775 g 1771 m J F Tjøring Kapt. Se Pag 32

e Peder Tangen Tønder Lieutn f 1761 død 1788

2 Hans Petter Tønder Oberstlieutn død 1760 g m A Barbro Sophia Munthe 5 Børn.
B Else Marie Weinman g 1753 i Bergen 1 Barn.

a Anne Margrethe Tønder g i Bergen

b Anne Helene Tønder g m Magnus Reus i Oxholmen Sundmør

c Bergitte Marie Tønder

d Karen Dorthea Tønder gift

e Barbara Margrethe Tønder

f Sophie Marie Tønder f. Apr 1755 g m Kapt Joachim Hennrik v Sibrand i Bergen

3 Michael Christian Tønder Major død 1768 g m A) Anna Marie Andersdat Tønder se Pag 38 og B) m Agneta Rasmusdat Graa g 1763. Ikke Børn med nogen af Konerne.


30-31

(Forts.) Præsident Andreas Christoffersen Tønders Børn med Karen Matsdat Lund

7 Jørgen Andreas Tønder Kapt søndenfjelds død 1698 g m Martha Herr Ole Jensen Pharosdat til Næs paa Hedemarken død 1740. Blev siden gift med Kapt Casfine Rømer i Bergen

1 Frantz Vilhelm Tønder død 1738 Dragonkapt nordenfjelds 40 Aar gml g m Maren Clausdat Parelii f 1782

a Margrethe Tønder f 1733 ugift

b Martha Tønder f 1734 g 1770 m Hans Pedersen Wilman f 1734 boede paa Ørkesdalsøren.

Frantz Wilhelm Wilman f 1778

c Maren Elisabeth Tønder f 1736. Ugift.

d Jørgen Tønder f 1731 død 1737

e Claus Tønder Capt i Søetaten f 1737 g m Anne Mogensen 7 Børn

f Frantz Wilhelm Tønder f 1738 Kapt i det Trondhjemske Dragonregim. g m Gunhild Catharina Heide

2 Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder Viceadmiral f 1692 død 1755. 2 Gange g.
A) m Mette Marie Rabech g 1740 død 1744.
B) Sophie Bentzon (Schoutbynacht Henrich v Sums Enke) g 1747 død 1769. Børnløs.

3 Benedicta Christiane Tønder f 1693 død 1766 g 1710 m Herr Søren Hagerup til Aas f 1654 død 1735. 13 Børn ialt.

a Hans Jørgen Hagerup Comm Raad. Veier og Maaler i Arendal

b Casper Andr. Hagerup Capt død 1765 g m Maren Dorthea Bantzow død 1759

1 Søren Hagerup Lieutn

2 Hans Jacob Hagerup

c Martha Susanna H. død 1748, g m Johan Christoffer Holch Kjøbm i Christiansund

1 Elisabeth Holch

2 Herr Søren Holch til Bø

3 Johan Holch

d Elin Christine Hagerup f 1726 g m Jens Christian Heide Sorenskr. død 1786

1 Magdalena Susanna Heide f 1757

2 Søren Christoff. H f 1759 død 1782

3 Jens Jørgen H f 1761

4 Fredricka Antonette Heide f 1762

5 Bente Hebræa f 1763 død 1790. g.m. Ivenith Rogert Capt

e Martha Sophie Hagerup

f Eiler Christopher Hagerup

g Ditlev Johan Hagerup

h Anna Margrethe Hagerup

i Søren Chrtistian Hagerup Byfoged f 1733 og Notarius publicus i Christiania og Justitsraad g.m. Ingeborg Bolette Jacobsen g 1764

4 Andr Tønder Lieutn f 1688 død 1721 Ugift.

5 Karen Tønder død 1736 g m Ole Blichfelt Oberstlieutn i Thjem f 1691 død 1768

1 Bente Blichfeldt f 1721 ugift

2 Martha Christina B. f 1723 g m Knud Seiersted Capt ved Dragonerne

Jens Seiersted Oberstlieutn ved Trondhjemske Dragoner

3 Anna Blichfeldt g.m. Jens Jacob Machensen Capt v. Dragonerne

8 Peder Tønder Capt død i Amsterdam Ugift

9 Andreas T. død ugift

10 Malena Isabella Tønder g m Ole Knudsen Hammer Stiftskriver død 1703.

1 Didrich Hammer Capt. Ugift

2 Knud Hammer Student

3 Andreas Hammer omkom paa en Reise til Ostindien

4 Margrethe Hammer død ugift

5 Marie Hammer død ugift

11 Mette Sophie Tønder g m Hans Kyhn Oberstlieutn og Kommandant paa Munkholmen død 1698 (hans anden Kone)

a Christian Andreas Kyhn Capt i Danmark død ugift

b Michael Johan Kyhn Capt søndenfjelds død ugift

c Gustav Kyhn død ung

d Anna Sophie Kyhn død 1761 ugift

e Karen Sophia Kyhn død 1754 ugift

f Ulrich Fredrich Kyhn Lieutn g m Mette Lossius 1705

1 Reinholt Andreas Kyhn Gjæstgiver i Bakken i Tingvold g m Elen Louise Kofod 1754 f 1724

Johanne Hammond K f 20/12 1747 ugift i Hevne

2 Anne Christine Kyhn død 1784 g m Capt Hans Kofod død 1767.

a Holger Ulrich Kofod

3 Eva Elisabeth Kyhn g m Christian Richter Stiger ved Qvikne Værk

a Karen Richter g m Paul Ravem i Sundalen Havde 4 Børn

b Elisabet Sophie Richter g.m Amund Norum

c Mette Richter g m Joen Løg Gjæstgiver paa Sundalsøren 3 Børn.

12 Karen Andreasdat Tønder g.m. Peter Oxendorph Capt i Smaalenene. Børnløs.


32

Se Pag 29

Johanna Tønder f 1744 død 1775 g 1771 m Joachim Fredrich Bioring Capt f 1744

1 Henrich Andreas Bjoring Lieutn f 1772 g 1791 m ...... Rostedt

2 Charlotte Amalia Bioring f 1773

3 Christian Wittes Bjoring f 1775

d Johanna Christiana Bjoring f 1775


33

III. Herr Mag Ole Christoffersen Tønders Afkom

 


34-35

Herr Mag Ole Christoffersen Tønder f 1633 død 1684 Sognepr. til Frue Kirke i Thjem g 1660 m Maren Herr Jørgen Schieldrup til Skongen hans Datter død 1701   12 Børn

I. Karen Olsdat Tønder f 1661 død 1735 g 2 Gange nemlig et med Jens Hansen Colling Assessor i Bergamtet og Inspector over Commercien f i Colding 1651 g 1679 død 1708. 12 Børn hvoraf 4 døde smaa.
Bø Abraham Dreier Etatsraad Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem f 1671 g 1712 død 1736. Børnløs.

1. Anna Cathrine Collin død 1722 g 1697 m Morten Wium Stiftsskriver død 1724. 13 Børn hvoraf 5 døde som Barn.

a. Ole Kristoffer Wium Bergassessor f 1703 død 1762, ugift.

b. Karen Elena Wium f 1705 død 1760 g 1728 m Herr Antoni Brunbas til Strinden f 1700

1. Morten Brunbas død ugift
2. Anna Cathrina Brunbas død ugift
3. Karen Brunbas død ugift
4. Antoni Brunbas

c. Maren Dorthea Wium f 1709 ugift

d. Hans Wium Commerceraad Byskriver f 1710 g 1758 m Anna Sophie Collin f 1722, 3 Børn, hvoraf 2 døde smaa.

Martha Sophie Amalia Margrethe Wium f 1760

e. Martha Sophie Wium f 1711 død 1738 g 1735 g m Nils Qvist, Kjøbm i Lomvig(Lemvig?) f 1709 død 1767

1. Margrethe Marie Brochman Qvist f 1735 g 1762 Christian Madsen Nive Klokker
2. Jacob Nilsen Qvist f 1738 g 1772 m Bergitta Severin(?)
Ole Christoff. Wium Qvist f 1773

f. Ovidia Christina Wium f 1712 død 1770 ugift

g. Anna Cathrina Wium f 1714 g 1741 m Herman C Holterman. Bedemand f 1726

1. Carsten Holterman f 1743 død 1773 ugift
2. Anna Catharina Holterman f 1744, død 1775 ugift

h. Anna Marie Wium, f 1723 død 1764 ugift

2. Maren Collin f 1681 død 1755 g 1702 m Mag. Joachim Angel til Røraas 15 Børn, f 1674 død 1726. Var 2 gange gift

1. Herr Jens Angel til Næsne f 1705 død 1739 g 1735 m Paula Susanna Herr Joh Klæboes dat død 1740

a. Jocum Angel f 1736 død 1764 ugift
b. Susanna Borchman Angel f 1739 5/2 g 1761 m Herr Ebbe Carsten Tønder til Stranden, se Pag 9.

2. Elen Kathrine Angel f 1743(!) g 1727 m Herr Jens Lemvig til Klæbo (hans 2den Kone) død 1741

a. Herr Jens Lemvig til Opdal død Jan 1792 g m
    Anna Bugge Leem (Prof Knud Leems Dr)
    Hanna Margrethe Major Hammonds Dr g 1774 død 1792
b. Marie Friis Lemvig. Se Pag [], 9 Børn, g m Jeremias Tønder
c. Karen Tønder Lemvig g 1761 m. Herr Hans Falster til Tronæs

3. Boletta Angel g 1733 børnløs, g m Oberst Andreas Grøn død 1772

4. Teodorus Angel ugift

5. Abraham Angel Capt. død 1768 ugift

6. Herr Petter Albrekt Angel til Bøe, g 1749 m Berete Marie Giæver

a. Jocum Angel
b. Tarald Angel
c. Hans Angel
d. Merete Marie Angel g 1773 m Herr Jacob Parelius Skytte

7. Fredric Christian Angel Capt i Russisk Tjeneste g 2 Gange børnløs
    A. med Maren Biøstrup
    B. Margrethe Hansdr Collin g 1758

8. Margrete Marie Angel død 1763 ugift

9. Karen Angel ugift

3. Hans Collin Justitsraad og Laugmand f 1682 død 1741 g 2 G.
    A) m Sophie Amalia, Biskop P Krogs Datter død 1735
    B) Maren Christina Horneman g 1730 død 1750 1 Søn (Se Pag 24).

1. Jens Hansen Collin død 1756, g 2 G.
    A) m .......
    B) Bolette Herr Jacob Herslebs dat til Stod g 1748 (Se Pag 44) f 1725 død 1779

a. Hans Collin Lieutn f 1750 død 1786 i Kjhavn ugift
b. Inger Maria f 1752 g 1791 (Se Pag 51)
c. Cathrina Anna f 1753 død 1790
d. Sophie f 1755 g m Foged Sommer

2. Abraham Collin g 1750 m Dorthea Rinderhagen

a. Sophia Amalia Collin

3. Nils Krog Collin Etatsr. og Amtmand død 1778 g 1761 m Fredrikke Hønne, Bernt Mobmans Enke død 1778.

a. Hans Collin Lieutn.
b. Anna Dortea Collin f 1771
c. Dorthea C. g 1790 m Capt. Linstow

4. Wilhelm Collin Kapt i England ugift

5. Christian Collin Major og Brandinspektør død 1762 g 1749 m Susanna Herr Jac Munchs D. til Rødø

a. Jacob Munch Collin f. 1750 Lieutn g m ........ Stenersen(?)
b. Anna Margrethe Collin f 1738(!) g 1782 m Friedløb Røsbach f 1751 Ingeniør Capt.
    1. Susanna Pauline Rosbach f /6(?) 1782

6. Peder Krog Collin Søe Lieutn død 1753 ugift

7. Ditlew Collin Sølieutn. Skudt 1759 paa den franske Flaade ved Brest ugift

8. Anna Sophie Collin f 1722 g 1758 m Hans Wium Commerceraad vide antea

9. Margrethe Collin g 1758 m Fredrich Christian Angel. Kapt gik i russisk Tjeneste 2 gange g. vide antea

4. Karen Collin f 1689 død 1763 g 1705 med Herr Magister Johan Schieldrup til Skongen død 1721

1. Herr Jens Schieldrup til Fhanefjord paa Møen død 1768. Var g men børnløs

2. Casper Abraham S. Student død 1744

3. Maren Schieldrup g m Herr Peder Borch til Sunddalen død 1751 f 1692

a. Herr Johan Schieldrup Borch f 1737 Capell til Hevne g.
    A) m Amalia Fuchs død 1783 g 1766 2 Døttre
    B) m Andrea Dorthea Kjøbing f 1755 g 1784
b. Jeremias Borch Underofficer f 1730 død 1762.
c. Casper Abraham Borch Professor ved Sorø f 1746 g.m. Anne Margrethe (Rosenstand .......?)
d. Abraham Dreier Borch Søfarende f 1748
e. Karen Petronelle Borch f 1731 g 1758 1ste G m Simon Lund Parykmager + 1769 og 2den G m Jørgen Christian Zeliger Parykmager f 1735 g 1776.

1. Herr Peder Broch Lund f 1758
2. Elisabeth Margrethe Lund f 1759
3. Johan Schieldrup Lund Parykmager f 1761
4. Simon Lund f 1762
5. Sophie Cathrine Lund
6. Elisabeth Lund
7. Malene Zeliger f 1771

f. Jeremiæ Margrethe Borch g 1762 m Herr Peder Tønder til Sundalen. Se Pag 37
g. Sophia Amalia Borch f 1736 g 1763 m Herr Tobias Brodtkorb til Hitteren

4. Gidschen Schieldrup død 1766 g m Herr Ole Christoffer Meldal til Hevne død 1751. Se Pag 40

a. Giert Meldal Lieutn død 178   g 1772 m Gidschen Martha Tønder. Se Pag 39
b. Jens Meldal
c. Nicolai Meldal
d. Ole Meldal Student
e. Christoffer Meldal

5. Peder Tønder Major ved Dragonerne f 1692 død 1733 Børnløs

6. Christian Ulrich Tønder f 1691 død 1737 Børnløs

7. Anna Marie Collin f 1697 g m Holger Birch g 1714 død 1719 2 Børn

1. Holger Birch Capt død 1748 ugift

2. Karen Birch g m Axel Bjørn Regimentskvartermester

a. Nils Bjørn død ½ A gml
b. Holger Birch Bjørn Kapt og Generaladjud. død 1785 ugift
c. Nils Bjørn Søofficer død 1785 ugift
d. Johan Christoffer Bjørn Lieutn. g m ......... Sauerbrøt, 1 Datter
e. Anne Marie Bjørn død 1773. g m Ole Westerberg [............]
    [1.] Karen Marie Westerberg f 1771
f. Cecilia Bjørn g m Nils Gebbe, 1 Søn.
g. Petter Christian B. Constabel død 1784 ugift
h. Rachel Bjørn f 1752 g 1777 m Johan Fredrich Mathisen [Mathesen?] Kapt ved Skiløberne f 1755

1.Statius Jacob Mathisen f 1777
2. Anna Friderica Klingenberg Mathisen f 1779
3. Karen Marie Bierk Mathisen f 1782
4. Holger Bierk Mathisen f 1785
5. Sophie Cathrina Modtzfeldt Mathisen
6. ...............

i. Martha Biørn død 1773 ugift
k.Gischen Bjørn død 1773 ugift
l. Lucas Bjørn - død ugift
m. Mathias Biørn Lieutn i Tranquebar død 1785 ugift

 


36-37

Fortsættelse af Mag Ole Christoffersen Tønders og Maren Schielderups Descendenter

2. Herr Ole Tønder Sognepræst til Meldalen f 1663 død 1725 g 2 G., A m Elisabeth Herr Melchior Augustini dat til Meldalen f 1679 g 1696 død 1716 | 13 Børn hvoraf 6 døde ung, B m Margrethe Christina President Fredrik Lauritz Dreyers dat f 1684 g 1717 død 1764   5 Børn hvoraf 2 døde ugift.

1. Elen Ols dat Tønder f 1698, g 1717
    A m Nils Støren Capel til Meldalen død 1720  2 Børn
    B. Herr Christian Brix Capel i Meldalen død 1748  2 Børn

a. Elen Nilsdat Støren død ugift
b. Elisabeth Margrethe Støren ugift
c. Anna Olava Christiansdat Brix g.m. Schieldrup Toldinspectør
d. Elen Margrethe Brix g m [.....]
    A [.....] Bager i Thjem Frantz kjelstrup
    B ........ Drejer Bager
    C ........ Holte Bager
    Ingen Børn

2. Ane Tønder f 1700 død 1763 g.m. Christoffer Leem Proprietær. Børnløs

3. Elisabeth Tønder f 1701 død 1778 g
    A. m Fredrich Brix Proprietær  6 Børn
    B m marcus Sodeman Propr.  Børnløs.

1. Anna Fredrika Brix død 1773 g m Georg Humble paa Tønset  11 Børn

2. Elisabeth Margrethe Brix g m Herr Benjamin Olrich til Horsanger  7 Børn

3. Olava Christiana brix g m. Johan Motzfeldt Capt v Dragonerne død 1769

Thale Marie Motzfeldt død 1788 g 1784 m Fredrich Christian Nelle  Feldskjær

Johan Nelle f 1785

4. Bolette Helene Brix f 1730 g m Axel Motzfeldt  Major f 1731

a. Fredrikke Elisabeth Motzfeldt f 1758 g.m. David Kreijsk  Kjøbm paa Moss f 1729

b. Abel Kathrine Motzfeldt g m Kapt Christian Harboe

1. Hans Christian Harboe
2. Axel Petter H

c. Johanne (Ulricce?) Cornelia[....] Motzfeldt f 1767 g.m. Kapt Herman Krefting i Eidsvold

5. Lars Brix g 1758 m Anne Christine Brems f 1728.

a. Lorents Petter Brix f 1765
b. Ole Tønder Brix f 1768.
c. Elisabeth Christina Brix f 1763

6. Ole Brix druknede 1747 tilligemed sin Morbroder Ole Olsen Tønder (se [...] Pag 37)

4. Karen Tønder f 1702 g.m. General Major Hammond f 1712
    Hans 1ste Kone se Pag 41

Sophie Hammond f 1733 død 1767 g 1755 m Capt Fredr Junghans død 1773. Se Pag 41.

a. Karen Junghans f 1757 død 1787 g 1786 m Jocum Daldorph Inspektør ved Foldals K Værk f 1758

b. Elen Junghans f 1758 g 1780 m Morten Lossius  Propr i Hevne.

1. Christoffer Lossius f 1781 død 1830
2. Fredrich Lossius f 1782 død 1783
3. August Meldal Lossius f 1787
4. Fredr. Thomas Lossius f 1789 død 1862
5. Johan Sophias L f 1790
6. Sophie Hammond L f 1791.

c. Abigael Stenetta Junghans f 1760 g m
    A) Ole Dident Pettersen  Feldtskjær g 1779 død 1785
    B [...] Henrich Grue  Oberstiger f 1735 g 1786 død 1790

1. Fredrich Pettersen død 1780
2. Fredrich ''  død 1781
3. Fredrich ''  fød 1782
4. Karen Sophie Pettersen f 1784
5. Karen Bergitte Grue f 1787

d. Johan Thomas Junghans f 1765  Lieutn

e. Fredriche Sophie Junghans f 1766

5. Gidsken Tønder f 1706 død 1785 g 1737 m Tore f 1704 død 1771  8 Børn hvoraf 6 døde smaa

1. Ole Tønder f 1736 død 1739
2. Peder Tønder  f 1738 død 1741
3. Elisabeth  f 1740 død 1743
4. Magnille  f 1740 g.m. Peder .... Klokker i Meldalen død 1785
5. Ole Tønder f 1743 død 1768
6. Elisabeth f 1746 død 1749
7. Margrethe Christine f og død 1749
8. Anne Margrethe  f 1749 g 1784 m Lange  Herredsmand i Fyen

Maren Gidsken Tønder Lange

6. Herr Ole Olsen Tønder f 1708 død druknede 1747  var Sognepr til Drejø i Fyen   g m Gjertrud Basse  død 1747  Børnløs.

7. Maren Tønder  død 1755 g i Fyen m Propr og Justitsraad Jens Lange  7 Børn

8. Anne Elisabeth Tønder  f 1717 g 1758 m Peder Iversen Bager i Trondhj.  f 1700  død 1785

1. Ole  f 1759
2. Peder Abraham Iversen  Søfarende

9. Lars Brix Tønder  f 1720  bosat i Hevne  død 1785.  g.m Johanna Bagge

1. Margreth Christiane Tønder
2. Elen Tønder

10. Herr Peder Olsen Tønder  f 1721 g 1764  Sognepr. til Sundalen(?)   g. m. Jeremia Margretha Borch  f 1737

a. Ole Tønder
b. Peder Borch Tønder

 


38-39

Fortsættelse af Mag Ole Christoffersen Tønders og Maren Schielderups Descendenter

3. Christoffer Olsen Tønder død 1740, Capt paa Nordmøre  g. m Karen Femmer f 1678 død 1754. 7 Børn 2 døde ung.

1 Ole Christoffersen Tønder  boede i Aure Præsteg. g m Anne Elisabeth Schieldrup

a Peder Olsen Tønder død paa Reise til Ostindien
b Karen Tønder g 1767 m Ove Wind Krog [Krag?] Apoteker i Christiansund og 2den G. m Ole Bagge  Feltskjær i Christiansund

2 Anne Cathrine Tønder g 1748 m Didrich Mylenfordt  Kjøbm paa Smølen

3 Martha Christoffersdat Tønder g.m. Anders Olsen Dal  Gjæstgiver Tingvold børnløs

4 Gunhild Marie  g 2 G. m
    A. Skipper Vitrup i Trondhjem
    B. ......... Kaarsborg.

5 Georg Christoffer Tønder  død paa Reise til Ostindien

4. Arnoldus Olsen Tønder  Herre til Dønnæs f 1670 død 26/8 1711 g 1/9[?] 1705 m marie Anna Emahus. Hun blev atter i 1714 gift m Overauditør Brønlund og døde 16/8 1721. Portrættet af den Emahus, som hænger paa Dønnæs er sandsynligvis Mariane Emahus' Broder Generalmajor Jens Henrich Emahus (Se Noten Pag 47). Ifølge Stiftsarkivar Korn, skal dette være Portræt af Oberst Hans Emahus altsaa Marie Anne Emahus' Fader og hun være den af Brønlunds Hustruer som hænger paa Dønnæs.

1 Ole Arnoldussen Tønder f 1706 død 1728 i Dublin som Søfarende

2 Hans Emahuus Tønder, Herre til Dønnæs f 1710 død 1752 g 1730 m Else Marie Greve f 1705 død 1761 28/7

Marie Anna Emahuus Tønder f 25/9 1731 g 1751 m Isaach Jørgen Coldevin Herre til Dønnæs Gods Se Pag 15-62

3 Arnoldus Tønder f 1711 ved (Pram-Lavel?) i Helsingør gift.

4 Anna Maria Tønder f 1709 g m Michal Christian Tønder børnløs, Major død 1768. Hans 1ste Hustru se Pag 29

5 Maren Dorthea Tønder f 1707 død 1756 g 1ste G m Ole Todal Kjøbm i Bergen g 1734 død 1726
2den G m Peder Didiken i Bergen 1740 død 1773. 2 Børn der døde ung.

a Nils Olsen Todal f 1735 Major g .....

b Marie Anna Todal f 1734 g m Didrich Marstrander Aar 1763 Kjøbm i Bergen

5 Anna Marie Olsdat Tønder f 1667 død 1691 g 1686 m Hans Glad Toldskriver

1 Marie Glad f 1687

2 Ole Glad f 1688 Assessor

3 Knud Glad f 1689

4 Peder Glad f 1690

6 Susanne Dorthea Olsdat Tønder f 1674 død 1723 g 2 G m
A) Svend Hoysaker Byfoged død 1711
B Jens Hammer Byfoged i Thjem.

1 Mathias Hoysaker Skriverkarl i .......... Danske Canceli i Kjhavn ved Lykkens Værk g m Mette Elisabeth Junghans 4 Børn

2 Ole Kristoffer Hoysaker død ... ved Lykkens Kobberværk

3 Marie Hoysaker ugift

4 Christian Ulrich H.

7 Gidschen Olsdat Tønder g m Erik Madsen Stifamtskriver 2det Ægtesk. Kun 1 Søn med denne Kone

Christian Ulrich Tønder død 1751 Amtmand i Romsdals Amt f 1699 g 1731
m A) Anna Thomas Molmansdat f 1712 død 1739 3 Børn og
B. m Helene Dorthea Højer g 1740. 4 Børn. Enke efter Borgermester Lindgaard f 1768 død 1786

1 Henrich Nicolai Tønder død 1763 Capt ugift

2 Stinken Tønder f 1732 g 1753 m Herr Albrekt Middelfart Sognepr til Bynæsset f 1714 død 1788

a Hans Christian Ulrich Middelfart f 1772

b Hans Albert Middelfart f 1774

3 Anne Kathrine Tønder f 1735. 1ste G m
A) Henrich Lysholm Kjøbm og Canceliraad død 1770
B) Alexander Hammond Friedlieb f 1751 g 1774 Justitsraad død 18/9 1792.

a Anna Marie Lysholm f 1757 g m Enos Must Angel Præsident i Trondhjem. Se Pag 22

b Nicolai Lysholm Se Pag 26

c Anna Cathrine Lysholm g m Major Angel Se Pag 22

d Johan Molman Lysholm g 1788 m Kjøbmand Cecilia Provst Fabriciusdat

e Elisabeth Gunhild Lysholm

f Henrich Lysholm

g Christian Lysholm

4 Anna Molman Tønder g 1767 m Eilert Christian Brodtkorb Lieutn Veier og Maaler i Christiansund f 1721 Ingen Børn m denne Kone

5 Bolette Tønder f 1743 død 1785 g 1768 m Herr Jens Ossenius Wilder til Beistaden

a Christian Ulrich Tønder Wilder Lieutn f 1769

b Helene Dorthea Hoyer Wilder f 1775

c Henrica Lysholm Wilder f 1778

6 Rasmus Tønder Capt f 1745 g 1790 m Elen Parelius Dreyer f 1767

7 Gidsken Marie Tønder g 1772 m Giert Meldal Lieutn Se Pag 35

8 Christiana Charlotte Tønder f 1679 død 1749 g 1695 m Augustinus Olsen f 1659 paa Vandve i Herø død 1738 (1734) 12 Børn hvoraf 5 døde ung

1 Hans Tønder i Helsingør g men børnløs

2 Peder Tønder f 1736 Lensmand i [....] g m Maren Nilsdat Zahl 8 Børn 5 døde ung

a Reinholt Fredrik Tønder g 2 G men børnløs

b Anna Marie Tønder g paa Molde

c Christiane Tønder gift

3 Jørgen Augustini Bosted ukjendt

4 Anne Lisbet Tønder g m Nils Christiansen

a Jens Nilsen død ugift

b en Datter gift

5 Helene Kathrine Augustini g m Jens Jonassen 9 Børn 4 døde unge

1 Augustinus Jensen g 1 Barn

2 Christiane Jensen 8 Børn endel døde unge

3 Anna Margrethe g 5 Børn

4 og 5 tvende Piger ugifte

6 Gidschen Augustini g men død paa 1ste Barselsseng tilligemed Barnet

7 Susanna Augustini 5 Børn g m Jocum Greve


40-41

Fortsættelse af Herr Mag Ole Christoffersen Tønders og Maren Schieldrups Descendenter

9 Reinholt Olsen Tønder f 1681 død 27/10 1704 ugift. Efter Moderens Død fik han Dønnæs Gaard men omkom paa Alstenfjord paa en Reise fra Trondhj. Efter Amtmand Tønders børnløse Død gik nemlig Gaarden over til Reinholt og derpaa til Arnoldus Tønder, der vare hans Brodersøn. R Tønder var forlovet med Sophie Amalia Krogh Datter af Biskop Peder Krog i Trondhjem

10 Orsula (Aarsilla) Olsdatter Tønder f 1675 g m Herr Sten Melchersen Meldal til Opdal død 1714

1 Ole Christoffer Meldal Resid Capl til Hevne død 1751 g m Gischen Schieldrup. Børnene se Pag 35

2 Reinholt Fredrich Meldal Capt død 1774 g 1740 m Mette Sophie Marstrand 9 Børn hvoraf 2 døde smaa

a Martha Meldal f 1740 g m Ole Grøntvedt Skatmester i Trondhjem.

b Aarsilla Meldal f 1741 g m Strandt Kjøbm i Christiansund

c Anna Meldal f 1744 ugift

d Steen Meldal f 1749 g m Jocum Schwartz død 1784

e Mette Sophie f 1750 Jocum Schwartz død 1784

f Anne Margrethe f 1752 g m Lars Grøntvedt Proviantskriver paa Qvikne Værk

g Olava Meldal f 1754 g m Rivert Sponneck paa Orkedalsøren g 1788

3 Herr Melchior Meldal Resid Kapl til Borge i Lofoten g.m. Antonette Sophie Tesman der siden blev g.m. Herr August Buschman f 1717 g 1738 død 1759

a Herr Steen Meldal Missionær til Snaasen

b Johan Petter Andreas M

c Hans Gerhardus M død 1778 g m Ingeborg Pareli i Magerøen

4 Her Peder Tønder Meldal Resid Kapel til Bolso og Molde, ugift

5 Augustinus Meldal Capt f 1713 død 1782 g 1742 m
A) Sophie Herr Thomas Hammonsdat f 1726 død 1762 af 11 Børn 7 døde smaa
B) Anne Dorthea Thune g 1776 død 1792

a Orsula Meldal ugift død 1766, 20 Aar gml.

b Else Meldal g 1767 m Ole Gaarder Oberstlieutn 8 Børn Se Pag 42

c Thomas Hammond Meldal f 1752 Amtmand i Finmarken død 1791 i Kjøbenh ugift

d Steen Meldal f 1754 31/5 Lieutn i Trondhjemsk Infanteri

6 Marie Meldal g 1723 m Herr Giert Feltman til Opdal død 1743. 15 Børn, 5 døde smaa

1 Orsula Marie f 1726

2 Ulric Feltman Capt f 1727 g 1759 m Anna Cathrina Lossius død 1760

a Marie Feltman f 1759

b Christina Festman f 1760

3 Ingeborg Catharina f 1730

4 Stenetta Festman f 1731 g m Wilhelm Fyhn Proviantskriver ved Røraas

5 Herr Steen Meldal Festman f 1733 Capel til Øier
1 ...........
2 ........... Abildgaaard

6 Herr Nicolai Festman f 1734 død 1763 Præst paa Christiansborg i Guinea, nu i Volders ugift

7 Giert Juul Festman f 1736 død 1763

8 Hans Ernst Festman f 1738. Student

9 Thomas Festman f 1740 Capt i 2den Agerhusiske Brig. g. Mange Børn

10 Herr Peder Tønder Festman Capl til Holtaalen g 1788 m .......... Snitler

7 Elen Meldal f 1702 død 1773 g 1720 m g m Thomas Junghans død 1746 f 1678 ........ Kobberværk

1 Elen Junghans f 1724 død 1754 ugift

2 Fredrik Junghans Kapt f 1722 død 1773 Se Pag 36 g m Sophie Hammond f 1733 død 1767

3 Orsula Junghans f 1725 g 1747 m Richard Schieldrup Hyttemester f 1716 død 1790

a Thomas Schieldrup f 1747 død 1767

b Lusia S. f 1749 g 1768 m Jens Kletsel Børnløs

c Elen Marie f 1751 g 1767 m (Laur Big?) Lieutn

d Peder Andreas f 1754 Capt

e Christian Schiøler f 1757 g m Margaretha Schultz

f Olava Maria f 1764 død 1765

4 Stenella Junghans f 1728 død 1772 g 1760 Christian Daldorph Grubeskriver f 1728

a Maria Lucia Junghans f 1729 Daldorph f 1761

b Thomas ........ Daldorph g 1/6 1792 m Mette Sophie Schrøder

5 Lisbeth Marie Junchans f 1729 g 1777 m Lieutn ..... Wilhelm Brunnich

6 Steen Meldal Junchans

7 Thomas Junchans f 1733 Hører i Trondhj.

8 Steen Meldal Jungchans f 1721 død 1728

8 Stenetta Meldal død 1747 g 1738 m Johan Hammond Major f 1712. Hans 2den>den Kone se Pag 36. 3 Døtre.

1 Karen Hammond f 1739. g m Michel Steffensen Krog Proviantskriver ved ........s Værk 6 Børn Se Pag 42.

2 Orsula Hamond f 1743 død 1752

11 Olava Marie Olsdatter Tønder f 1684 død 1757. 3 Børn hvoraf 2 døde ung 12 N. N. g m Nils Franch Justitsraad og Canceliforvalter død 1739

Marie Nilsdatter Franch g 1740 død 1743 1 Barn g m Andreas Graah Canceliforvalter Se Pag 44

Nicolai Graah


42

Se Pag 34.

2.2.a. Herr Jens Lemvig til Opdal
A) Anna Bugge Prof Knud Liims Datter.
B Rebekka Juliane Strache General Major Hammonds Datter g 1774

1 Knud Liim Lemvig Lieutn

2 Anna Bugge Liim Lemvig f 1775

3 Abigael Johanna Hammond Lemvig f 1776

4 Jens Lemvig f 1777

5 Anna Maria Lemvig f 1778

6 Johan Hammond død ung

7 Johan Hammond død ung

8 Sophie Mette ..... Lemvig

9 Elen Cathrine Lemvig død ung

10 Elen Cathrine Lemvig f 1782

11 Jocum Angel Lemvig død ung

12 Hans Johan Julius Lemvig f 1788

13 Jocum Angel Lemvig f 1789

14 Rebekka Lemvik f og død 1791

Se Pag 41

10.5.b. Else Meldal f 1746 g 1767 m Ob Lieutn Ole Gaarder

1 Karen Sophie Gaarder f 13/10 1771

2 Aarsilla Marie Gaarder f 1772

3 Sophie Juel Gaarder f 1774

4 Augustinus Gaarder f 1775 død 1781

5 Paul Fredr. Gaarder f 1778

6 Cathrine Buchvald Gaarder f 1780

7 Augustinus Meldal Gaarder f 1784

8 Baltazer Gebhard Obelitz Gaarder f 1786

9 Johan .... Gaarder f 1787 død 1789

Se Pag 41

10.8.1. Karen Hammond g m Michel Steffensen Krog Proviantskriver

1 Martha Kathrina Krog f 1767 g 1789 m Johan Karsleben Feltskjær.

Johan Fredr. Karsleben f 1791

2 Stenetta Aarsilla Krog

3 Abigael Johanna Krog

4 Sara Sophie Krog

5 Hanna Stetsine Krog

6 Johan Hammond Krog

7 Karen Fredrikke Krog


43

V
Anna Christoffersdat Tønders
Jacob Jensen Herslebs
Afkom


44-45

Anna Christoffersdat Tønder f 1636 g 22/4 1655 og Jacob Jensen Herslebs Descendenter. Han Foged paa Nordmør 14 B hvoraf 8 døde unge

1 Jens Jacobsen Hersleb f 1659 Guvernør i Ostindien

2 Herr Christoffer Jacobsen Hersleb til Stod f 12/7 1660 død 22/12 1721, g 13/8 1684 m Sophia Herr Peder Nilsen Borchisdat f 10/11 1659 død 1718/10

1 Herr Jacob Hersleb til Stod f 1686 død 1758 g 1713 m Inger Marie Frost død 1764 14 Børn 4 døde smaa Han Sognepr til Stod samt provst. Hun Datter af Christian Frost og Margrethe Angel 14 B [...] 4 døde smaa

1 Herr Christian Hersleb til Stod f 1714 død 1761 g 1744 m Elisabeth Marie Mølman

a Abel Margrethe Hersleb g 1765 m Henrik Horneman Justitsraad Se Pag 8

1 Henrik Horneman

2 Christian Horneman

3 Ebbe Horneman

b Jacob Hersleb

c Inger Marie Hersleb

2 Sophie Hersleb f 1715 død 1756 g 1739 m Herr Peder Krog til Værdalen f 1706 død 1779

a Jacob Hersleb Krog 1741 Resid Kapl til Værdalen

b Ole Christian Krog f 1742 Capel til Vedøen g m Albertine Sylow

c Inger Marie Krog f 1743 g m Nicolai Meyer Capt

d Salome Sophie f 1744

e Margrethe Krog 1746

f Peder Christoffer Krog Provst og Sognepr til Frosten f 1748 g m Major Klyvers Datter

g Edvard Meyer Krog f 1749 Degn til Aurø i Sjelland [....]

h Karen Sophie Krog f 1750 død14/1 1832 i Thjem (i Thomas Angels Hus) ugift

3 Christoffer Hersleb f 1716 død 1744 Student

4 Jacob Petter Hersleb f 1717 g 1748 m Canceliraad og Rector i Christiania g m Else Marie Møinechen Rector Arbins Enke 1 Barn død

a Inger Maria Hersleb g m Proprietær Neumann Barn Jacob H Neumann

b Dorthea Sophie Hersleb g m Justitsraad Juel

5 Herr Petter Lorents Hersleb f 1718 død 1769 g 1748 m Bergitte Marie Hulegaard (Herr Astebuus Enke) Pastor til Frue Kirke i Trondhjem

a Jacob Hersleb f 1749

b Petter Thomasius Hersleb Student f 1753

c Arentia Hersleb f 1754

6 Margrethe Hersleb f 1724 død 1772 ugift

7 Boletta Cathrina Hersleb f 1728 g 1748 m Jens Hansen Collin død 1756. Se Pag 34. Børnene

8 Herr Johan Tobias Hersleb f 1729 Provst til Ørlandet g 1762 m Mette Dorthea Heideman f 1727

1 Inger Hersleb g m ......... Præst til Ørlandet. død 1806

2 Maren Hersleb

3 Bolette Hersleb

4 Johanne Henrikke Hersleb

9 Inger Maria Hersleb f 1733 g 1765 m Trønderen Christian Holst Sognepr til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn. g 1788 m Herr Irgens til Ørlandet

1 Rebekka Holst f 1767

2 Inger Holst

3 Jacob H Holst f 1771 Student

4 Petter Holst Student død 1776

2 Herr Magister Peder Hersleb 1689 død 1754 4/4 Biskop over Sjellands Stift g 1719 m Bolette Hansdat Hjort død 1767 10 B. 4 døde smaa

1 Hans Christoffer Hersleb Justitsraad og Landdommer i Sjælland g 1755 m Catharina Magdalena Munch, Højesteretsassessor Munchs Dat. Hans Christoffer Hersleb f 11/6 1722. Student i Halle 1739 Fra 1745-63 Sekretær i Canceliet og Landsdommer i Sjelland 1754 Borgermester i Kjøbnehavn. 1747 Justitsraad, 1766 Statsraad 1775 Conferenseraad, 23/4 1755 g m Cath Magdalena Munch. Datter af Højesteretsassessor Munch. 5 Børn hvoraf 3 døde smaa

a Laurentia Sara Hersleb f 1763

b Peder Hersleb f 27/9 1756 g m Louise Henriette Bech, Dat af Canceliraad Bech Retsassessor og Advokat i Høiesteret

Kathrine Louise H.

Magdalene Hersleb

2 Herr Mag Petter Jespersen Hersleb g 1730 død 1765 Sognepr til Nykjøbing i Sjælland g m Marie Frik

3 Frederikke Louise Hersleb død 1780 g 1748 m Ludvig Harboe Biskop i Kjøbenhavn f 1709 død 1783

a Bolette Maria Harboe f 1750 g 1768 m Johan Fredrik v Lindenkrone Hofjunker og Herre til Stamhuset Gjørslev

b Johanne Fredrikke Harboe f 3/1 1757 g m Nik. Balle Biscop i Sjælland

4 Petronelle Helena Hersleb g 1744 m Andreas Graah Etatsraad og Canceliforvalter. Hun f 13/6 1724 og død 1778 Se Pag 41

1 Bolette Marie Graah f 1748 død 22/12 1878 g 1774 m Johan Bacholin Eichel til Aastrup Etatsraad og Assessor i Høiesteret

a Elisabeth Bareolin Eichel f 1775

b Jacobia B Eichel f 1/9 17?2 g m Etatsraad Wilhelm Aug. Hansen til Frydendal

c Charlotte B Eichel f 1799

2 Petter Graah f 1750 blev Cancelist - 1771. Cancelisekretær 1774. Landsdommer paa Bornholm 1777. virkelig Justitsraad 1779 Medlem af Amtsformandskabet 1781

5 Anna Magdalena Charlotte Hersleb

6 Bolette Sophie Hersleb f 24/12 1728 g.m Petter Aagaard Conferensraad og Deputeret i Canceliet. Hun død 1768

3 Karen Hersleb f 1690 g A) m Johan Tobias Lemmerhjirt Kapt børnløs B) Peder Maanskiold død 1741 Major 1 Datter

Mathea Sophie Maanskjold ......... Maaneskjold Oberstlieutn [.....] død i Kjøbenhavn

4 Ole Hersleb f 1695 Præst i Vartov Kirke i Kjhavn død 1761 børnløs

5 Nils (Nicolai) Hersleb f 1698 død 1752 Oberst g 1731 m Bolette Frost f 1699 død 1761

1 Peder Christoffer Hersleb f 1735

2 Bolette Sophie Hersleb f 1733 g 1763 m Herr Ole Høyer til Sparboen f 1723 død 1782

a Nicolai Hersleb Høyer f 1764 Organist

b Jacob Høyer f 1767 død 1779.

3 Christiana Margrethe Hersleb f 1741 g 1760 m Nils Johansen Randulf Kapt f 1727 død 1778

a Johan Randulf f 1774

b Nils Hersleb Randulf f 1775

c Bolette Dorthea R f 1766

d Johanna Sophie R f 1768

e Karen Elisabeth R f 1772

f Karen Rebekka R f 1777

6 Anna Sophia Hersleb f 1704 død 1745 g m Herr Peter Abildgaard til Røraas død 1778

1 Jens Abildgaard død 1755 i Ostindien ugift

2 Herr Christoffer Abildgaard død 1759 ugift

3 Herr Peder Hersleb Abildgaard Sognepræst til Christianshavn i Kjhavn g m Provst Gamborgs Dtr.

4 Johan Jacob Abildgaard

5 Christian Ulrik Abildgaard

6 Borge Nilsen Abildgaard

7 Sophia Abildgaard g m Daniel Bugge Leem til Holtaalen død 1752

a Anna Sophie Leem

8 Helleborg Abilggaard f 1786 g g 1769 m Jens Abildgaard død 1786 Sognepr paa Røraas.


46-47

Fortsættelse af Anna Christoffersdatter Tønder og Jacob Jensens Herslebs Descendenter

3 Jacob Hersleb f 1664 død 1705 Krigskommissær i Trondhj. g 1700 m Anna Cathrine Lorentsdat Angel f 1678

Anna Christopa Hersleb g 1729 m Diodrik Stilling Provst i Arendal død 1756 3 B. de 2 døde strax

Anna Dorthea Stilling g 1750 m Hans Olsen Falch Kjøbm i Arendal 1 Datter

Anne Dorthea Stilling Falch f 1751 g 1774 m Morten Juel Kjøbm i Arendal.

4 Karen Hersleb f 1658 død 1732 g m Herr Mag Ole Jacobsen Borchman død 1696 Stiftsprovst i Trondhjem

1 Alet Helene Borchman død 1749. 1 Søn død ung, g m Hans Clausen Kiembler (Hans 3die Kone) Se Pag 7

2 Margrethe Marie Borchman død 1750 børnløs g m Børre Nilsen død 1733 Foged paa Nordmør

3 Ole Borchman Student

4 Karen Borchman g m Johan Randulf Consistorialraad og Sognepr til Nærøen

5 Anna Borchman g og død 1701 Herr Nils Juul Kapelan til Domkirken i Trondhj død 1713. Denne hans 2den Kone, blev senere g f 3die Gang.

6 Aasel Cathrina Borchman g m Petter Olsen Strøm Sognepr til Buc (Borgund?) paa Søndmør

Ingen af disse Søskende har efterladt sig Børn.

5 Anna Hersleb f 1662 død 1719 g 1684
A) Herr Fredrik Meyer til Ytterøen Børnløs
B Herr Mag Petter Lundius Kapel til Frue Kirke i Trondhj f 1664 død 1735 Ei Børn med denne hans første Kone.

6 Regitze Hersleb f 1665 død 1743 g m Lauritz Brønlund Foged over Fosens Fogderi 14 B. hvoraf 6 ilive

1 Jacob Brønlund Kapell til Brøns børnløs

2 Peder Brønlund f 23/12 1687 død 9/1 1738 Overauditør g 2 G A) m Maria Emahus g 1714. Se Pag 38 (Se nedenfor)
B) Anna Rebekka Angel f 23/12 1704 død 1793 17/12 børnløs.

1 Regitze Johanna Brønlund f 4/4 1715 død 1784 g 1762 m Herr Jørgen Carlsen til Bjørnør f 1716 død 1772.

2 Christina Rebekka f 7/5 1716 død ugift

3 Peder Brønlund

4 Lorentz Brønlund f 4/6 1720 Overviciterii i Bergen g m Karen .....

a Marianna Rebekka Brønlund f 1750 død 1774 g .............

b Petter Lorentz Brønlund f 1751

5 Karen Sophie Brønlund f 20/10 1717 g m Casper Green, Smed i Bergen børnløs

6 Helene Marie Brønlund 9/11 1718 død 1770 g 1747 m Herr Petter Angel til Selbo. Se Pag 48

a Anne Margrethe Rebekka

b Petter Lorentz Angel

c Marianna Rebekka Angel g 1773 m Herr Theodorus Bernhardius Nicoll Kapelan

d Peder Christian Angel død 16/9 1775. Omkom paa Søen

e Petter Georg Angel død 16/9 1775. Omkom paa Søen

3 Christoffer Brønlund Major død 1765 g A m Milde Melchiorsdat Riberg B Elen Christina Meier g 1742

1 Herr Lorents Brønlund f 1723 død 1766 g 1754 Sognepr til Statsbygden

4 Regitze Brønlund g m A) Fredrich Zeuten død 1756 Bergskriver ved Selbo B Giert Busch f 1725

5 Louise Brønlund g m Peter Brærup død 1793 Sorenskriver over Storfosens Fogderi.

6 Herr Lars Brønlund Capell til Garnisonskirken i Helsingør.

Hans Emahus f ... 16... død 1701 (1721). Han kjøbte Gaarden Indre Hassel i Hasselviken paa Frosten døde som Oberst. Hans Enke Dorthea Henriette Bull flyttede til Trondhjem og døde 1726. Portræt af ham paa Dønnæs.

1Anne Marie Emahusdat f .... 16.. død 16/8 1721 g 1705 m Arnoldus Tønder og senere med Petter Lauritzen Brønlund. Se Pag 38

2 Jens Henrik E. f 1688 Generalmajor død 14/11 1752, 64 Aar gml g 14/41712 m Barbara Margrethe Halck f ... 16.. død 3/2 1764. Han slog General Arnfeldt som under Carl den 12te i 1718 faldt ind i Trøndelagen.

a Adelgunde Christiane E. f 1713 død 12/4 1782 i Værdalen g 371 1736 m Jens Giertsen f 1696, Krigskommissær i Bergen død 12/6 1761.

b Dorthea Johanna E f 1717 død 1/1 1768 g m Oberstlieutn Johan Christian Rosenkrands.

c Hans Christian E. f[....] 1740 Kapt

d Margrethe Marie E. f 1717 død 1739 g 29/9 1737 m Ulrich Fredrik Wilster.

3 Dorthea E f .. .. 16.. død 1751 g m Mathias Jørgensen Schultz Oberstlieutnant

4 Eleonora E f .. .. 16.. død 8/5 1730 g m Mathias Aalborg død 1718

5 Hans Christian E. f .. .. 16.. Student.


48

Forts f Pag 47. Helene Marie Brønlunds og Peter Angels Børn

1 Anne Margrethe Rebekka Angel f 4/12 1748 død 20/12 s Aar. En Datter af samme Navn f 4/12 1749 g 1773 m Theodorus Bernhardius Nicoll Capelan til Selø

a Margrethe Helene Marie f 5/11 1773

b Phillip Wilhelm f 24712 1774

c Petronelle Christiane Georgie f 7/9 1776

d Peter Angel f 23/1 1778

e Abel Margrethe Bolette f 28/4 1779

2 Peder Christian A. f 17/6 1751 død 16/9 1775 tilligemed Broderen

3 Petter Jørgen f 11/3 1753 paa Reise til Kjøbenhavn Studenter

4 Lorents f 1755 11 Dage gml

5 Maria Anna Elisa A. f 14/4 1757 g 1783 21/3 m Isach Severin Frimann Præst til Talvig

a Petter Christian Frimann f 26/12 1783

b Isach Wilhelm f 7/8 1785

6 Lorentz Christoffer Angel f 20/1 1759

7 Bolette Christiane Angel f 9/12 1761

8 Abel Helene A. f 24/5 1764.


49

VI. Susanna Christoffersdatter Tønders og Eilert Kaspersen Schølers Descendenter


50-51

Susana Christoffersdatter f 1640 død 1675 2 Gange gift med A. Andreas Madsen Stiftskriver i Bergen g 1655 død 1661. Havde 1 Søn, der døde ung. B Eilert Caspersen Schiøler Assessor og Raadmand i Trondhjem g 1664. 7 Børn hvoraf 3 døde før Moderen hvormed 2 Sønner og 2 Døtre overlevede hende. Sønnerne døde uden Tvivl i Ungdommen

1 Gunild Schiøler g 1702 m Johan Helsinge Foged paa Inderøen. Denne hans første Kone. 1 Søn

Herr Hans Helsinge til Sparbo død 1745 g m A Ingeborg Mekelborg død Søn B Anne Helene Hagerup Enke efter Fredrik Friis. 1 Barn.

Jørgen Christian Helsinge

2 Karen Schiøler g m Jacob Rosenvinge Foged i Lofoten og Vesteraalen

1 Herr Peder Kaasbøl Rosenvinge til Selbo. Provst død 1766 g
A m Milde Marie Christiansdat Friis 14 Børn
B Anne Marie Horneman Cammerraad Ole Alsing tidligere Hustru Se Pag 25 4 Børn f 1759 død 1725

1 Susanna Kaasbøl Rosenvinge f 1736 død 1763 g 1757 m
A) Herr Jesper Andreas Coldrup til Bodøen død 1767
................. Wessel g 1769?

Nicolai Christian

b Eilert Rosenvinge Coldrup

c Petter Kaasbøl Coldrup

d Jesper Coldrup

2 Karen Schiøler Rosenvinge f 1741 død 1761 g 1760 m Anton Thyrig Kjøbmand i Trondhjem

a Richard Thyrig f 1761 Reiste til Vestindien

3 Herr Jacob Christian Rosenvinge Resid. Capel til Alstahaug, Provst og Sognepr. til Ytterøen f 1737. g 1771 m Mette Winstrup f 1749

a Thomas Winstrup Rosenvinge

b Milde Marie R f 1776

d Petter R

e. Petter Kaasbøll Rosenvinge f 1782

f Thomas R

4 Eilert Rosenvinge Canceliraad og Sorenskriver f 1742 g 1776 m Elisabeth Lucia Opdal Schütte f 1747

Anna Dorthea Rosenvinge f 1777

5 Thomas Friis Rosenvinge f 1740 død 1786 g 1777 m Serena Wang.

a Marie Schiøler Rosenvinge f 1741 ??

b Anne Dorthea Rosenvinge f 1742 ??

c Thomas Friis Rosenvinge f 1781

6 Jacob Rosenvinge

7 Thomas Friis R. f 1740 død 1781

8 Eilert Hagerup R f 1739

9 Petter Nicolai R f 1745

10 Sophie Helene R f 1748

11 Christoffer Schiøller R f 1756

12 Milda Marie R f 1752 død 1774

13 Milda R f 1749

14 Gunhild Cathrina R f 1744

15 Siphora Cathrina R f 1746

2 Herr Eilert Rosenvinge f 1703 /6 død 2/4 1767 Sognepr. til Frosten g m A) Elen Junghans Datter af Herr Henning Junghans til Tormsen død 1753 11 Børn og B m Karen Margrethe Coldevin f 1729 død 1759 Se Pag 9.52.79.

1 Anna Cathrina Rosenvinge f 1734 død 1765 ugift

2 Karen Helene Rosenvinge f 1736 død 1767 g 1758 m Kjobm Johan Lemmich

a Mette Lemmich f 1761

b Elen Karina Lemmich f 1762

c Anna Elisabeth L. f 1767

3 Henning Rosenvinge f 1737 Student-1758

4 Dorthea Susanna Rosenvinge f 1737 død 1794 2/7 g 1764 m Henning Junchans Kaurin f 1737 Præst til Stegen og senere til Sparbo

a Elen Margrethe Kaurin f 1765

b Hans Hilarius Kaurin f 1767 Lieutn

c Petter Kaurin f og død 1769

d Eilert Rosenvinge Kaurin f 1771

e Kaasbøl Kaurin f 1773

5 Hans Rosenvinge Canceliraad f 1743. g m A) Petronelle Sophie Rosenvinge død 1782. 1 Datter f 1782 død 1784 Se Pag 25 B m Inger Marie Collin f 1752 g 1791. Se Pag 34

6 Elisabeth Marie Rosenvinge f 1747 død 1765

7 Gunhild Kaasbol Rosenvinge f 1747 g 1772 m Proprietær Aage Hagerup f 1740.

a Soren Hagerup f 1775

Eilert Hagerup f 1783

c Augustinue Hagerup f 1786

8 Mille Fredrica Rosenvinge ugift i Thjem f 1753

9 Elen Marie Rosenvinge f 1745 død 1765

10 Petter Rosenvinge 1748 død 1748

11 Fredrikke Rosenvinge f 1750 død 1781


52

Eilert Schiollers Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevins Børn (Forts f 51)

1 Jørgen Rosenvinge f 1754 død 1759 paa Frosten

2 Melchior Rosenvinge f 1755 Pr.Lieutn v 3 Thjemske Reg

3 Fredrich Rosenvinge f 1756 død 1790, Caval Lieutn i Holsten

4 Eilert Rosenvinge f 1758 g /2 1792 Lieutn ved det Søndenfjeldske gevorbne Infanteriregim g m Christonette Sophia Buschman

5 Johannes Gunnerus Rosenvinge f 1759 Sølieutn g 1791 m Ulrica Fredrikke Albierg

6 Elen Helene Rosenvinge f 1761 g 1785 m Georg Fredric Coldevin Capt i Thjemske Regim

a Martha Marie Coldevin f 1786

7 Anna Margrethe Rosenvinge f 1762 g m Henrich Angel Coldevin Pr. Lieutn

8 Jørgen Coldevin Rosenvinge f 1764 Pr Lieutn i 2det Thjemske Regim

9 Casper Schiøller Rosenvinge f 1765 død 1767

10 Isach Rosenvinge f 1767

11 Martha Margrethe Rosenvinge

12 Carsten Rosenvinge f 1770 Lieutn ved 1ste Thjemske Regiment

13 Petter Rosenvinge f 1772 død 1773 paa Frosten


53

VII Meritte Christoffersdat Tønders Børn og Afkom


54-55

Se Pag 3.    Meritte Christoffersdatter Tønder g 2 Gange A Johan Gaarman i Trondhjem B Hans Nobel Amtmand Etatsraad og Amtmand over Romsdals Amt

1 Christoffer Gaarmand ugift døde i en høj Alder paa hans Gaard Marøen i Nordfjord Lehn

2 Margrethe Gaarman g m Johan Kybke ved Toldboden i Bergen

1 Johan Kybke Kvartermester ved Livgarden til Hest

2 Bodil Kybke g m Petter Schrøder Provst Andesnæs

3 Martha Kybke g A m Herr Niclas Hass Kapellan B Herr Jacob Nygaard til Kvendherred Provst

4 Margrethe Kybke g m Arnold Mejer Mægler i Bergen

3 Hans Hansen Nobel død 1755 Justitsraad og Herre til Stamhuset Sandholt i Fyen g m Anna Marie Bøchman

1 Fredrich Nobel Lieutn i Fodgarden ugift

2 Hans Nobel død ung

3 Martha Hansdatter Nobel g m Christian Nørager død 1766 Canceliraad og Herre til Stamhuset Sandholt i Fyen

1 Fredrica Nørager

2 Hans Nørager

3 Nicoline Nørager

4 Mette Nørager

5 Nils Nørager

6 Christoffer Nicolai N.

7 Juliane Marie N

8 Fredric Nørager

9 Christian Norager


57

Efter mundtlig Beretning skulle Christoffer Nilsen (Pag 2) endnu have havt en Datter som var gift med en Foged eller Sorenskriver, men forresten havdes ingen videre Vished derom. Er dette rigtigt maa denne Datter vistnok være af Christoffer Nilsens Børn med første Kone, af hvilken Borgermester Nils og Præsident Andreas Christoffersen Tønder vare fødte; thi hendes Børn med den anden Kone opregnes i en trykt Bog (Aders og Banders ABC kjaldet) som er dediceret til Christoffer Nilsens Enke og hendes Børn, 5 i Tallet. Jeg vil dog snarere tro,, at de herunder staaende kunne desidere fra Amtmand i Nordlandene Peder Christoffersen Tønder?? (Han var jo ugift børnløs). Ellers vil jeg her anføre den mundtlige Beretning, saaledes som jeg har faaet den.

N N Christoffersdat Tønder g m David .......... Foged eller Sorenskriver

Karen Davidsdatter g m Ole Knudsen Nordal Overvrager i Tjem

1 Knud Nordal død 1740 Commerceraad General Forstamts Commissarius og Tolder i Drammen g m Statsphysicus Joachim Irgenss Dat

1 Joachim Nordal, bosat i Bergen g m A) Margrethe Christiane Godtvalt B Christiane Lange

a Gjertrud Nordal

b Margrethe Christiane N

c Knud Nordal

d Christina Jensine Nordal.

2 Peder Tønder Nordal Præsident i Thjem død 1789 g m Beret Johanna Fürstenberg

a Jens Christian Nordal

b Gjertrud Nordal g m Peder Wahl Cammerraad

c Kanuta Paulina Nordal g 1789 m Detlev Wibe Lieutn

d Henningea Arniesa Nordal

e Gisken Catharina Nordal g 1791 m Growe Søofficer

2 Jens Nordal død 1751 paa Vos. Oberstlieutn i Infanterit Børnløs

3 Petter Tønder Nordal død i Christiania i Krigens Tid ganske ung og var Lieutn. i Infanteriet


58

Stamfaderen Christoffer Nilsen (Pag 2) var begravet i Bremsnes Kirke, Kværnæs Hovedkirke. Over ham var der i Kirken, før dennes Brand sat et smukt Epitafium som 1658 var bekostet og opsat af hans Enke Karen Olufsdatter, som Inscriptionen udviste tilligemed Mandens Dødsaar 1656. Paa samme saaes begge hans Hustruers og Børns Skilderier med adskillige Zurater og Udstafferinger. Ved siderne deraf hang 2 Tavler, hvorpaa var malet følgende Vers, der indeholdt hans Levnedsløb saaledes:

Hernedenunder hviler sig
Christoffer Nilsen ererig
I sit Sove Kammer med Roe,
Sielen hos Gud i Fryd mon boe.
Fordum barnfød i Tønder Bye,
Hvor hans Forældre havde Lye
og Borgerskab, Fornemme Mand
Nils Mortensen i Holsteen-Land.
Maren Pedersdatter Moder sin
Af Rygte gudfrygtig og fiin
Hands Fødsels Aar, der hand fød blev
et Tusind fem Hundred man skrev
Firsindstyve og Syv tillagt
I sømmelig Opfostrings Aar
næst Daaben med al god Forsigt
optugtet og til Skole skikt
Til hand 14 Aar gammel var
Da hand sig i Tjenest givet har.
Hos Absalon, Hoye Rigens Raad
Ham 3 Aar tiente sig vel (skaad?)
og strax næst efter hand var død
Igien kom i Tjeneste og Brød
Hos Laurits Ebbesen, Slots Herr
Paa Kjøbenhavns Slot 2 Aar der
Tjent, hvor han sig Herre tog
og ei om Hosbond længer drog
Ædle Jørgen Kaas hedde hand,
Som og samme steds var Høveds Mand.
Trende Aar ham tiente trolig
Med Ynde som det sømmer sig.
Blev saa af den velbyrdig Mand
Recommanderet strax paa Stand
Til Claus Bagge i Vardøe Huus Lehn
Forlehnet var i Norge længst hen
Efter hans Tjenest paa et Aars Tid
Blev hans Herre ham saa blid
og først hannem var-agtig gjord,
Dernæst end bedre med ham foer,
Satte ham over Slot - og Lehn
att vore Foged i, som hans Ven
Betroede ham captains Stand
I Svenske Fejde Tiid til Vand,
Hos hvilken gode Mand han var
Med Gunst i Tjenest 5 Aar.
Jens Bielchis Gods forpagtet saa
Med Cane-strøm, paa Nordmør laae
og et Aar dernæst begav sig
I Ægteskab med dyderig
Pige Sissel Andersdatter god
Deres Bryllup i Kjøbenhavn stod
Residered paa Kanestrøms Gaard
Imidlertid paa T[...] Aar,


59


Da hand og forpagtede med
[.]straad af hands Velbyrdighed
og saa fornævnte Cantzlerens Gods
Forestod otte Aar med Roes.
Dernæst tiente velbyrdig Mand
Tage Tott for Foged i Namdals Land
et Aar derefter kom derfra
Til Fosen Lehn, hvilket han da
Igien forpagtet. Otte Aar næst
Blev Døden hands Hustrus Giest
Der de havde tilsammen levd
Sytten Aar i stor Kjærlighed
Gud dennem begaved imidlertid
med 5 Sønner, 5 Døtter blied
Paa andet Aar efter Gud det saa
Forsynet til Hustrue at faae
Chathrinam Olsdatter from
Pige af ærlig god Afkom
Borgermester hendes Fader var
I Trondhjem udi mange Aar
Efter i et Aar hand Fosen Lehn
Forestod uden Klagt og Men
Blev hand af Oluf Pasbierg bold
Betroet Nordmørs Lehn udi Vold.
Hvor hand Foged var 10 Aars Tid.
Siden af Fredric Urne blid
Betroet blev samme Fogderi
I fem Aar, femten vare de
Derefter samme gode Herre
Forløste ham paa hands Begiere
Ham Tolders Plads bevilgede
Paa Nordmøer, der hand sig mon tee.
Trolig 10 Aar, saa længe hand
Havde Livs Frist som en ærlig Mand
Da hand saligen heden sov,
og her i Kirken lagt i Grav,
Efter hand med sin Hustrue ven
Havde levet i Verden hen
ved næsten sex og tyve Aar.
Der Døden mellem dem giorde Skaar.
Med nie Børn, 3 Sønner deslig
Sex Døttre, opfostret christelig
Som Gud dennem begaved har.
Tre Døttre døde, endnu gaar
Andre Tre, som og Sønner Tre
I Live; Gud dem velsigne
At gaae i Deres Forældres Spor
og Levnet med Gjerning og Ord.
I sin Døds Kamp forholdt han sig
Som et tro Guds Barn mandelig
og andvorded saa Gud sin Siæl.
Da hand her havde levet vel.
I Omgængels med Høy og Lav
Har og været de Armes Stav
Et godt Rygte sig efterladt
Af Verden som den bedste Skat
Ringer 3 Uger Siufti Aar
Den salig Mands ganske Alder var.

Christus mit Liv nytte at døe
Nos verbo creat et servat - nos recovat idem
et revocat verbo vivificante Deus. Joh 5

Sin gamle trofaste ven Broder og Svoger Christopher Nilsen til en hæderlig og ærlig Afmindelse. Dette hands vitam comprehenderits af Henrich Nielsen, not. norm.


61

VIII. Hans Emahuus Arnoldussen Tønders og Else Marie Greves Efterkommere


62-63

Hans Emahuus Arnoldussen Tønder f 13/7 1710 død 13/6 1752 Proprietær til Dønnæs Gaard og Gods g 11/10 1730 m Else Marie Greve f i Bergen 10/5 1705. død 28/7 1761 1 Barn

Marie Anna Hans Emahusdat Tønder f 26/9 1731 død 29/5 1802 g 1751 m Isach Jørgen Coldevin f 28/7 1724 Oberstlieutn og Herre til Dønnæs Gaard og Gods. 12 Børn Se Pag 15 og 38.

1 Stinchen Cathrina Coldevin f 27/2 1752 død 1845 5/8 g 1771 m Christen Dass Kjøbm 25/12 1743 død 28/3 1791. 4 Børn

Isach Jørgen Dass f 5/12 1772 død 13/2 1836 g 27/7 1793 m Cornelia Flor Strøm f 24/4 1773 død 23/2 1860

a Christiane Catharina Dass f 1794 31/1 død i xania 27/8 1865 g i Bergen 25/10 1814 m Raadmand i Bergen Henrik Leganger f i Egersund 8/4 1788 død i Christiania 18/2 1874 fhv Sorenskr i søndre Hedemarken. Se Pag 84

b Isach Jørgen Coldevin Dass f 28/4 1795

c Sara Christine Dass 22/9 1796

d Stinken Catharina Coldevin Dass 28/1 1798

e Marie Anna Emahus Tønder Dass f 27/4 1799

f Benjamine Petronelle Dass f 7/6 1800

g Cornelia Dass 1/9 1801

h Daniel Strøm Dass f 1/3 1803

i Ingeborg Anna Dass f 1/7 1804

k Andrea Christiane Dass f 27/7 1805

l Cornelia Justina f 13/1 1807

m Wilhelmina Maria Dass f 11/3 1810

n Johan Christian Brodtkorb Dass f 10/7 1812

2 Marie Anna Emahus Dass f 1774 død ung

3 Petter Dass 30/12 1778 død 18/12 1793 ugift

4 Adelus Dass 1/1 1785 død 1786.

2 Else Marie Coldevin f 19/11 1753 død 7/1 1806 g 29/10 1802 m Capt Jacob Zacharias Herseter f 1738 24/9 død 7/12 1817 Ingen Børn.

3 Hans Emahus Tønder Coldevin f 31/12 1754 død 6/6 1835 g 13/11 1801 m Mortine Sophie Leganger f 28/8 1779 død 17/3 1838. Datter af Provst Leganger Rødø der døde paa Dønnæs 27/3 1815 og Hustru Anne Dorthea Wisløff (Grüner)

1 Isach Jørgen Coldevin f 27/8 1802

2 Erik Leganger Coldevin f 2/11 1803 Handelsmand paa Melbo i Hadsel død 1847 ved kulseiling paa en Reise til et andet Handelssted Breistrand i Vesteraalen

3 Mariane Emahus Tønder Coldevin f 6/2 1804 død 24/2 1804

4 Hans Emahus Tønder Coldevin f 16/9 1808 død 23/4 1840 Doktor i Drammen

5 Jacob Zacharias Hersetter Coldevin f 22/1 1811 Forts Pag 87

4 Morten Coldevin f 18/8 1756 død 27/12 1821 g 15/1 1789 m Susanna Elisabeth Gyt død 10/6 1799. Han var Handelsmand paa Løvø i Herø, men levede sine sidste Aar paa Dønnæs. Oprettede et [....) Legat til Fordel for Fattige i Dønnæs. Hun f 1745 (Dr af Peder Broch Gyth Hellesvik i Alstahaug og Karen Kristine Tordenskjold?)

5 Isach Jørgen C f 1758 død s Aar 8/8

Anna Dorthea Wisløff (døpt 1741, død 1784) var Datter af Loytnant Morten Thomassen Wisløff (f 1711, d. 1765)

Rolf Greve (f 1650, d. 1735) var g 2 m Maren Hansdtr (1663-1754)

Erik Legangers Far var sognepræst til Veøy Erik Pedersen L. (1679-1740) g m Anna Henriksdtr Sylvius (1679-1748)

Erik L's forældre var Jørgen Assersøn Hiorth (1672-1756 Kjm i Egersund og Maria Hansdtr. Bowitz (1680-1740)


64-65

Hans Emahuus Arnoldussen Tønders og Else Marie Greves Efterkommere Fortsat fra Pag 62

Marie Anna Emahusdatter Tønder og Isach Jørgen Coldevin Oberstlieutn

6 Maren Fredrikke Coldevin f 17/11 1760 g 18/8 1785 m Krigskommissær Christian Sandborg f 18/8 1752 d. 16/12 1826.

1 Isach Jørgen Sandborg f 6/12 1787 d. 16/2 1837 g ....

2 Nicolai Christian Sandborg f 28/5 1789 Kjøbm d. i Verdalen

3 Johan Fredrik Sandborg f 23/11 1791 d. 16/7 1792

4 Johan Fredrik Sandborg f 10/9 1793 d. som Oberstlieutn ved Artilleriet i Bergen g m Marie Dorthea Elisabeth Krag f 6/7 1805 d. 23/8 1889 i Paris.

5 Marie Anna Emahus Sandborg f 19/3 1796 d. 1864 i Trondhjem

6 Hans Emahus Tønder Sandborg f 15/11 1798 d. 17/4 1863 paa Sølvkronen ved Horten hvor han var Sognepræst. g m Fredrikke Holst f ?

a Doktor Hans Sandborg f 26/10 ? d. i Christiania ugift.

b Theodor Sandborg f .... d. ugift

c Maren Fredrikke Sandborg f 8/4 1836 d. i Christiania 12/10 1891 g m Capt i Marinen Magnus Clasen f 13/8 1825

d Anton Marius Sandborg f 14/1 .... d. ugift

e Christian Fredrik Sandborg Skibskapt. f 26/4 .... d. i Christiania ugift.

7 Isach Jørgen Coldevin f. 1762 d. 1773

8 Marie Anna C f 27/6 1763 d. 5/5 1783 ugift

9 Abel Margrethe Coldevin f 8/6 1765 d. 9/2 1837 g paa Elgsaas ved Molde 11/4 1792 m Kapt Johannes Wærnschiold f 8/11 1758 d. 1806

Isach Jørgen Coldevin Wærnschiold f 23/5 1795

10 Peder Tønder Coldevin f 1/1 1767 d. 17/7 1795 ugift

11 Elisabeth Jentoft Coldevin f 1/5 1769 d. 16/10 1825 g 8/1 1793 m Ernestus Magnanus Wensel Kjøbm i Trondhjem d. 30/6 1898 Søn af Ernst Wenzell og Magdalene Tostrup

12 Anna Barbara Coldevin f 7/2 1773 d. 3/6 1864 paa Smølen Præsteg. g 2/4 1804 Christian Nikolai Dagenbolt f 1774? d. 28/6 1840 Kapt-, Søn af General Dagenbolt

1 Wilhelmine Zakarina og Eleonora Erenstina begge f 18. og d. 19/5-1806

2 Isach Jørgen Wilhelm Dagenbolt f 26/1 1808 d. 6/12 1808.

3 Jørgine Wilhelmine Dagenbolt 2/7 1810 d. 1/10 1810

4 Marianna Jørgine f 3/10 1812 d. 12/4 1895 g 1833 m Præst Fkr(?) Smølen Paul Ulrik Stabell f 23/1 1807 d. 10/4 1873.

a Anna Barbara S. f 22/1 1835 d. 8/4 1873 g m Lensm. Carl Mikal Bentzen f 25/6 1830 d. 1906 i Amerika 8 Børn.

b Christian Nikolai Dagenbolt S. f /7 1837 d. ...... g 6/9 1876 m Johanne Karoline Berg f 27/3 1850 10 Børn

c Mathilde Magdalene Scharfenberg S. f 3/5 1839 d. 1889 g 22/8 1861 m Edvard Olsen Kjøbmand f 1837 d. 1900 2 Børn

d Kort Ludvig Stabell Ingeniør f 9/11 1840 - - -

e Albert Wærenschold Stabell Kjøbm. f 29/4 1843 d. 15/9 1900 g m Thora Amalia Oldenborg f 1/12 1838. 4 Børn

f Pauline Jørgine S. f 15/9 1844 g 3/1 1874 m Peder Løkke Gaardbr f 7/1 1845. 4 Børn .........

g Fredrikke Sofie Stabell f 18/3 1846 g /5 1877 m Pastor Sund i Amerika 4 Børn

h Leonard S. Kjøbm i Antwerpen f 27/8 1850 d. 7/4 1897

i Teodor August S. Skibskapt. f 13/12 1854 d. 8/8 1893. g 17/11 1881 m Magdalene Wesla. 5 Børn.


69

Familien Coldevins'
Genealogi
samlet saavidt muligt
af
Melchior Rosenvinge
1792


70-71

Cort Coldevey f i Danmark

g.m. Anna Jørgensdatter (Datter af Jørgen Lauritzen, lagmand i Tønsberg fra 1581-1597 d. 25/2 1600); hun ægtede senere Lagmand Jørgen Schrøder d. antagelig 1634 - hun levede endnu 1651 i Tønsberg

I Jørgen Cortsen Coldevey Borgmester i Tønsberg f 1561 d. 16/1 1658 g m Johanne Isach Laurentiuss Datter d. 1675 (1673) 6 Børn. Jørgen Coldevin boede paa Gaarden Teige, drev Skibsrederi. Byggede Fartøier hvoriblandt et stort Krigsskib, der blev budt Kongen Tilkjøbs. Efter hans Død blev Værfaderen Isak Falk Formynder for Børnene. Ved dennes Fraflyttelse fra Tønsberg blev Farbroderen Oluf Kortsen og Svogeren Kjeld Eriksen i 1665 Formyndere.

1 Cort Jørgensen Coldevey d. ung.

2 Isach Jørgensen Coldevin Præst i Kjøbenhavn d. 27/7 1711 g m Regitze Rosenberg begravet 22/3 1737, 66 Aar gml. Hun var Datter af Peter Madsen Rosenberg Borgmester i Tønsberg.

1 Jørgen Isachsen Coldevin Oberst, boede paa Gaarden Hokstad paa Frosten f 1685 (f 20/2 1687) d. 1754 10/6. g 1720 m Elen Horneman Assessor Ebbe Carstensens Datter f 1691 25/7 d. 1751 Se Pag 9 og 75

a Isach Georg Coldevin Oberstlieutn f 4/3 1722 d. 9/2 1783 paa Hokstad paa Frosten g 4/9 1754 [....] Martha Marie Wiide Hun f 4/9 1733 d. 22/4 1779 Se Pag 9, 76, 77

b Anna Regitze Coldevin f 1720 d. 18/6 1768 g 1752 m Major Herman Bay f 22/1 1718 d. 1789 (1788) Se Pag 9 og 78.

c Fredrik Christian Coldevin Major f 12/5 1726 d. i Størdalen 1802 g 25/2 1767 m Catharina Finne f 16/12 1744 d. i Trondhjem 1/2 1827 Se Pag 9 og 78.

d Karen Margrethe Coldevin f 6/12 1729 d. paa Frosten 9/2 1815 g 11/7 1753 m Her Eiler Schiøller Rosenvinge Sognepr til Frosten f 12/6 1703 d. 2/4 1776. 13 Børn m denne Kone Se Pag 9, 52, 79.

e Ebbe Karsten Henrich Coldevin Major 15/5 1736 g i Skogn 30/8 1776 m Maren Cathrina Testman f /12 1755 d. 7/10 1821 Se Pag 9, 82

2 Morten Isachsen Coldevin Capt i Søetaten f 1694 døbt i Tønsberg 4/10 d. 1735 12/1 g 1722 m Stinchen Bech f 24/8 1702 d. 4/12 1784

a Cathrine Fredrikke Coldevin f 1723 d. 1724

b Isach Jørgen Coldevin Oberstlieutn og Herre til Dønnes Gaard og Gods f 28/7 1724 d. 13/12 1793 g 27/10 1751 m Marie Anna Emahus f 1731 døbt 30/9 i Bergen d. 29/5 1802 Se Pag 15, 62

c Cathrina Tobina Coldevin f 5/10 1725 d. 25/6 1811 g 1764 m Her Petter Lorentz Sommer Kapel til Alstahaug f 1737 d. 27/8 1770. Se Pag 15.

3 Iver Isachsen Coldevin døbt i Tønsberg 20/1 1692 d. ugift paa Kvikset i Solør 1743, 50 Aar gml

Just Isachsen Coldevin Skipper boede i Tønsberg døbt i Tønsberg 12/10 1694.

Johanna Sebilla Coldevin døbt i Tønsberg 12/9 1701 g m Kapt ........... Norholm

3 Jørgen Jørgensen Coldevey

4 Dorthea Jørgensdat Coldevey g m Frantz Nilsen til Frestad og Elgestad

5 Elisabeth Jørgensdat Coldevey g m Hans Jacobsen

6 Aase Jørgensdat Coldevey g m Søren Wolfholtz Fændrik

Personal Tidsskrift for 1902. 4 R 5 B S 249 Optegnelser for Kirker og Kirkegaarde meddelt af H S Huitfeldt Kaas. Ringebo Kirke: ............."Paa Altertavlen: Anno 1688 Haffver Sogne Præsten Jørgen Biørn Kongl Maiest Fregat Sr Cort [.....] Coldevin [.....] flere Navne) ...... ladet forfærdige" "Paa Predikestolen i Bekosted aff Otte Ørbech. Cort Coldevin Tomas Ranulff og menige Almue Anno 1702". I Personal Tidsskr s St er endvidere i en note anført under Coldevins Navn et Vaaben: En staaende mørkebrun Hjort mod Høire foran et Træ i rødt Felt Paa Hjelmen en hvid Due med grønt Olieblad i Næbbet; paa hver Side af Hjelmen en rød Vinge. Skjoldet omgivet af 2 grønne Palmegrene.


72

Cort Coldevins Børn Forts fra Pag 70

II Cort Cortsen Coldevey død ugift

III Jocum Cortsen Coldevey g m Ingeborg ........ Hun død som Enke 29/12 1689, begravet i Hedrums Kirke

Jean eller Johan Jocumsen Coldevey Borger i Laurvig død 11/12 1669 formentlig gm. Ragna Olsdat Schierven

a Aare Jansdatter Coldevin g m Ole Iversen

b Jocum Jansen Coldevin levede 1734 g m Inger Olausdatter (Clausdatter?) f 1673

1 Anna Coldevin g 1735 m Nils Magnussen Bugge

2 Jan Coldevin død 13/2 1736 og formentlig g m Anne Berth Holst død 20/8 1742

3 Ragna Coldevin g m Hans (Hansen) Angell f 8/12 1687 død 23/2 1752

IIII Ole Cortsen Coldevey Præst til Sande g m Kirsten Olufsdatter

V Anna Cortsdatter Coldevin død ugift

VI Barbro Cortsdatter Coldevey

VII Alhed Cortsdatter Coldevey død i Tønsbarg 1690 o A nedsat i vor Frue Kirke 79 5/8 A gml.

VIII Oluf Cortsen Coldevey f i Danmark Kjøbm. og Stadskaptain i Tønsberg (efter Jacobsen). Han forandrede Navnet til Coldevin. g.m. Kirsten Olsdat. Strange, Datter af Ole Trulsen Strange Raadmand i Tønsberg

1 Cort Olufsen Coldevin f 16... Var først Slotsfoged paa Akershus siden Foged i Gudbrandsdalen boede på Steig i Froen g 16... m Berit Thomasdat Blix i Fredrikstad

1 Birgitte Blix Kortsdat Coldevin f 1679. Blev opfostret paa Toten hos en Moster Inger Blix og arvede hende iflg. Testamente af 1707. g. 3/2 1709 Andr. Kristof. Hammer f 1/4 1679 Sognepr. til Gran død 1729.

a Kristoffer Andr. Hammer. Canceliraad boede i Trondhjem hvis Videnskabsselskab han skjænkede sin Formue.

2 Karen Blix Kortsdat Coldevin g m Nils Aamoth Løitnant

1 Cort Nilsen Aamoth Løitnant

2 Oluf Blix Nilsen Aamoth Løitnant

3 Thomas Nik. Blix Nilsen Aamoth Toldinspektør g.m.

Ulrich Anton Nik Blix Aamoth

4 Jørgen Blix Nilsen Aamoth Kapt og Vagtmester paa Fredriksten Fæstning

5 Ane Nilsdat Aamoth

6 Berit Nilsdat Aamoth.

3 Kirsten Kortsdat Coldevin g.m. Morten Røder Sorenskr. i Ryfylke

4 Ana Kathrine Blix Cortsdat Coldevin gm. 1 Hans Rødder Kjøbmand, 2 Nils Dallin Kjøbm

2 Elias Olufsen Coldevin Byskriver i Tønsberg 1709 g m Ane Margrethe Normann

Christiane Kathrine Coldevin g 17... m Nils Jensen Hald Kjøbm i Tønsberg.

3 Corthea Olufsdatter Coldevin g 16... m Kristen Kristensen Foged paa Ringerike

1 Anders Christensen f 16.. Prokurator paa Hole Ringerike g.m Tabite Tomasdatter

1 Christian Andersen 25/1 1709 paa Hole, antog Navet Coldevin var Sognepr. til Høiby paa Sjælland død 16/3 1793 g.m. Mette Christine Hammer f i Kjøbenhavn død 1787

1 Tabite Coldevin f 1743

2 Johan Coldevin f 1745

3 Elisabeth Hanna Coldevin f 1748 g m Hammer Strandkontrollør

4 Christian Coldevin f 1751 død ung

5 Christian Coldevin f 10/9 1753 Løitnant g m Dorthe

2 Jørgen Andersen f 170.. antog Navnet Nakschoug Prokurator søndenfjelds. g m Anne Dorthea Luth

2 Dorthea Christinsdatter g m Henrik Luth


73

Oberst Jørgen Isachsen Coldevins
og
Elen Hornemans Ebbe Carstensens Datters
Efterkommere


74-75

Elen Horneman Ebbe Carstensens Datter f 1696 25/7 død 1751 g 1720 m Jørgen Coldevin Oberst ved 1ste trondhjemske Infanteris Brigade f 20/2 1687 død 10/6 1754.

I Anna Regitze Coldevin f 1720 død 18/6 1768 g 1/6 1752 m Major Herman Bay 22/1 1718 død (1788) boede paa Lyng i Værdalen

1 Elen Sophie Coldevin Bay f 26/7 1753 g 4/2 1776 m Carl Henrich Schultz Oberstlieutn ved Dragonerne f. 18/7 1731

a Herman Henrich Schultz f 26/8 1778 død 29/9 1778.

b Herman Henrich Schultz f 29/12 1779

c Aphia Catharina Meyer Schultz f 2/2 1781

d Anna Regitza Schultz f 13/4 1782

e Bolette Tønder Schultz f 13/3 1784

f Pauline Petrine Schultz f 3/3 1790

2 Petrine Christiane Cecilia Bay f 13/10 1754 g 4/2 1776 m Capt Mogens Lehne f 10/3 1737 død 1819

a Dafin Andreas Lehne f 22/8 1776

b Herman Henrich Lehne f og død 1777

c Herman Henrich Lehne f 25/8 1781 Kapt

d Jørgen Isach Lehne f 5/9 1733

e og f 2 dødfødte Børn

g Wilhelmine Lehne f 1792 død 1890 i Thjem ugift

h Bolette Lehne f 1782 død 1848 g 18.. m Pascal Paoli f i Nord Italien, Kjøbm i Christiania. I 1803 dømt i 1803 til Døden for Falskmynteri, benaadet og hensat til livsvarigt Fængsel paa Munkholmen hvorfra han slap ud i 1809.

1 Andreas Martin f 1813 antog Navnet Essendrop Lensm i Skogn g m Louise Krause f 1816 (Dat. af Løitnant Krause paa Nyholmen ved Bodø 1810-14)

1 Anna Essendrop f 1851 g 1/6 1875 m Paul Holst Conradi Distriktslæge

1 Martin Johan Conradi f 1876

2 Emil Conradi f 1881

2 Anton Martinue Essendrop f 1844 Kjøbm i Thjem

3 Alf Essendrop f 1856

4 Petter Klykken Essendrop f 27/6 1854

5 Hjalmar Essendrop f 1850

6 Adam Fredrik Trampe Essendrop f 1848 Skibsfører g m Thea Viik

Martinus Essendrop f 1877

2 Olaf Hjalmar Essendrop f 1877

2 Susanne Petrine Christine Paoli f 1814 ugift

3 Pauline Anna Paoli f 1816 ugift (Tante Polla)

4 Christian Gerhard Paoli f 23/6 1815 Doktor i Amerika

i Mogens Lehne Løitnant død 1830

3 Anna Margrethe Bay f 14/2 1757 død samme Aar

4 Jørgen Lukas Winter Bay Lieutn, Kapt f 9/12 1758 (Pag 76) død 11/1 1818 g 14/3 1786 m Elen Justina Coldevin f 10/5 1758 død .....

Herman Henrich Bay f 1/4 1787 Løitnant død 18/3 1839 g 28/2 1819 m Anne Sophie Hals

1 Jørgen Justinus Bay f 28/2 1820

2 Fredrik Vilhelm Aarestrup Bay f 1826


76-77

Elen Hornemans Ebbe Carstensens Datter og Oberst Jørgen Coldevins Børn Fortsat f Pag 74

II Isach Georg Coldevin Oberstlieutn f 4/3 1722 død 9/2 1783 paa Frosten g 1/5 1754 m Martha Marie Kammerraad Wiides Dat f 4/9 1733 død 22/8 1779 Se Side 9, Pag 70

1 Abel Margrethe Coldevin f 22/5 1755 død 27/7 1807 g 21/10 1783 m Claus Koefod Sorenskr til Strinden f 27/4 1742 død 1827 (1807 27/3)

1 En dødfødt Datter 28/6 1784

2 Susanna Irgens Koefod f 1/11 1785 død 20/3 1845

3 Martha Marie Koefod f 11/1 1787 død 1/10 1855 i Th. Angells Hus i Thjem g 1814 m Ole Schølberg f 16/7 1779 Stiftsrevisor død 4/8 1841

1 Abel Margrethe Schølberg f 4/9 1815 , i Th. Angelss Hus

2 Anne Claudine Schølberg f 6/7 1817

3 Oline Marie Schølberg f 7/10 1818, død 4/3 1819

2 Jørgen Coldevin f og død 1757

3 Elen Justina C. g m Jørgen Lukas Winter Bay (Pag 74)

4 Just Wiide C. f 28/8 1759 død 2/5 1829 g 6/8 1793 m Caroline Anna Margrethe Musæus f i Melhus 11/4 1776. Børnløs. Han var Præst til Fosnæs og senere til Ørkedalen.

5 Georg Fredrich Coldevin Captn, Oberstløitnant. Eier af Hegge ved Steinkjær. f 2/9 1760 død i Stod 17/8 1830 g 14/6 1785 m Elen Helene Eilert Rosenvinges Dr f 21/2 1761 død 5/7 1836. Som Major førte han i 1808 en norsk Kommando ind i Sverige

1 Marthe Marie Coldevin f 10/4 1786

2 Isach (Jacob) Georg Coldevin f 18/6 1787 død 7/6 1809

3 Eiler Rosenvinge Coldevin f 2/10 død 13/10 1788.

4 Karen Margrethe Coldevin f 25/11 død 4/12 1789

5 En Datter f og død 23/11 1790

6 Karen Louise Coldevin f 9/5 1792 g m Severin Moe Skomager f 1797

7 Thrine Fredrikke Coldevin f 1795 død 9/5 1810

8 Eiler Rosenvinge Coldevin f 1801.

6 Henrich Angell Coldevin Oberst, Eier af Logstein f 3/7 1763 død paa Frosten 1/11 1832. g 1/6 1787 m Anna Margrethe Herr Eilert Rosenvinges (Præst paa Frosten) Dr f 2/7 1762 død paa Frosten 14/3 1846

1 En dødfødt Søn 3/6 1788

2 Karen Margrethe Coldevin f 24/7 1789 død i Trondhjem 17/4 1871 g 24/8 1815 Kapt Paul Marcus Schnabel f 24/6 1789 død 1879 22/3 i Thjem

Schnabels Børn

1 Anton Erasmus Schnabel f 9/12 1817 Undertoldbetjent paa Tromsø død 186.. g m Johanne Pauline Irgens f 22/5 1820

1 Pauline Margrethe Schnabel f 3/8 1843 g 3/8 1862 m Ole Bornemann Bull Sognepr til Sparbo

2 Andreas Zakarias Aagaard Schnabel 24/4 1845 Undertoldbetjent paa Hammerfest 1875 g. m Thina Nilsen Dr af Toldopsynsmand Nilsen [.....]

3 Bergitte Dorthea Snabel f 21/11 1846

2 Henrik Coldevin Schnabel f 23/2 1818 g m Sophie Stefansen f 17/4 1829 død 185...

1 Paul Karenius Johan Schnabel f og død 1848

2 Hansine Karoline Jensen Schnabel f 24/4 1849. g.m. Thorvald Frithjof Jensen f 14/7 1837 Eier af Havsten Gaard ved Trondhjem

3 Carl Stefansen Snabel f 2/12 1850

4 Hanna Charlotte Schnabel f 28/5 1852

5 Paul Schnabel f og død 1854

6 Henrik Georg Schnabel f 10/3 1855

3 Dorthea Petrine Schnabel f og død 1819

4 Dorthea Petrine Schnabel f 15/9 1820

3 Martha Marie Coldevin død 31/8 1791 4 Uger gml.

4 Martha Georgine Coldevin f 23/12 1792 død 1884

5 Cathrine Fredrikke Christiane Coldevin f 1796 død 4/3 1853 g 1820 14/6 m Fredrik Brandt f 1759 Lieutn og Tugthusinspektor i Trondhjem død 1830 25/12

6 Isach Jørgen Coldevin f 1800 ugift, Proprietær paa Loksten paa Frosten død 1865
[En indlagt seddel på dette sted er sandsynligvis senere skrevet af Axel Johannes Coldevin (1900-92). Den lyder:] Isach Jørgen Coldevin (f. 1800, d. 1865) eier av Logstein gård på Frosta. Var med på å opprette Frosta Forsikringsselskap, og var selskapets første direktør. Likeså var han med i det i 1845 oppr. sogneselskap, en tid poståpner og ordfører 1838-1843. Han var ugift, men forelsket i bondepiken Guri Krogland, som hans mor forbød ham å gifte seg med. Med Guri hadde han to barn som han lyste i kull og kjøn, dvs. gav dem navn- og arverett.

7 Eiler Rosenvinge Coldevin f 1803 død 24/1 1838 ugift

8 Louise Henrikke Meinche Coldevin f 24/12 1797 død 8/8 1816

7 Ebbe Carsten Rosenvinge C. f 1767 død 1777 Han stod ved Nordenfjeldske Dragonregiment


78-79

Elen Horneman Ebbe Carstensens Datters og Oberst Jørgen Coldevins Børn Fortsat fra Pag 74 og 9

III Fredrich Christian Coldevin Major, Oberstløitn f 12/5 1726 død 20/6 1802 g 25/2 1767 m Catharina Rasmus Finnes Dtr f 16/12 1744 død i Trondhjem 1/2 1827

a Elen Margrethe Coldevin f 21/4 1768 død 29/1 1830 g 25/5 1793 m Bendix Støren f 13/2 1760 Sognepr. til Frue Kirke i Trondhjem død 13/6 1846. Hans Fader var Johan Støren Sognepr til Bjørnør. Moderen Maren Sabine Wessel var en Slægtning af Tordenskjold.

1 Fredrik Johan Christian Støren f og død Mai 1794

2 Catharine Sabine Støren f 27/5 1795 g 10/7 1839 m Henrik Lysholm Angell f 1784 Skattefoged i Trondhjem

3 Fredrikke Johanne Christine Støren g 6/6 1820 m Anton Petter Jensen f 1794 Søn af Kjøbm Mads Jensen Proprietær i Mosviken og Hustru Anne Schieldrup Dorenfelt

Karen Margrethe Coldevin f 6/12 1729 død 9/2 1815. g 11/7 1753 m Herr Eilert Schiøller Rosenvinge Sognepr. til Frosten f 12/6 1703 død 2/4 1776

1 Jørgen Rosenvinge f 11/1 1754 død 26/11 1759

2 Melchior Rosenvinge Oberstlieutn ved Thjemske Infanteribrig. f 16/3 1755 død 15/6 1825 g 1) 8/9 1795 m Anna Sejer Brun f 13/8 1763. og 2) i 1808 m Anna Scholdager f 1755 død 3/10 1835

3 Fredrich Rosenvinge Lieutn ved Sjellandske Rytterregiment f 17/9 1756 død 9/8 1790 i Slagelse

4 Eilert Rosenvinge Major og Kommandant paa Fhald f 20/1 1758 død 28/6 1818 g 22/2 1792 m Anthonette Sophie Provst Buschmans Dr. f 1761 22/5

5 Johannes Gunnerus Rosenvinge lieutn ved Skiløberne f 19/1 1759 død 18/1 1833 som Overvrager i Thjem g 11/10 1791 m Ulrica Sophia Fredrikke Major Albjergs Dr død 1825

6 Elen Helene Rosenvinge f 21/2 1761 død 5/7 1836 g 14/6 1785 m Georg Fredrik Coldevin død i Stod 17/8 1830 som forhenv. Oberstlieutn Se Pag 77

7 Anne Margrethe Rosenvinge f 2/7 1762 g 1/6 1787 m Henrich Angel Coldevin Lieut ved Dragonerne Se Pag 77

8 Jørgen Coldevin Rosenvinge Kapt ved 2den Thjemske Inf. Brig. f 2/4 1764 død 19/1 1842 g m Mette Margrethe Finne f 1780 (Dr af Regimentskvartermester J Finne paa Bakke Gaard i Trondhjem) død 15/2 1838.

9 Casper Schiøller Rosenvinge f 2/11 1765 død 28/2 1776

10 Isach Rosenvinge Lieutn ved Dragonerne f 16/3 1767 død i Stod 17/1 1840 som forhenv Ritmester. Boede paa Egge i Stod g m Sara Rebekke Fornæs f 26/4 1768 4 Børn

11 Martha Margrethe Rosenvinge f 14/9 1768 død 30/6 1797 g 16/8 1796 m Jacob Hersleb Krogh f 10/1 1740 Sognepræst til Værdalen død 24/7 1799.

12 Ebbe Carsten Rosenvinge f /3 1770 død 18... Officer ved 1ste Thjemske Inf Brig g 1804 m Else Margrethe Konrad død 1816

13 Petter Rosenvinge f 9/9 1772 død /6 1773.


80

Slægten Coldevin

    siges at have været en gammel adelig Familie, som fra Rusland indvandrede til Danmark heder det i en Beretning fra 1750 aarene. Familiens Vaabenmærke var en Hjort ved et grønt Træ i rødt Felt, paa Skjoldet og paa Hjelmen en Due med et grønt Blad i Nebbet, staaende mellem 2 hvide udstrakte Vinger. (Saml. Side 71.)

    I 1632 var der en rig Kjøbmand Jørgen Coldewey, som Navnet den Gang skreves. I Grevskabet Oldenburg er en Landsby Coldewey, som menes at have været et adeligt Gods i gamle Dage. Aar 1700 var en Lewin Coldevey Overbiskop Consistorial og Kirkeraad i vest Friesland i Preusen gift med Baronesse v Heltzberg, som skal have udgivet en genealogisk Tabel over den Coldevinske Familie, heder det i samme Beretning.

    Ifølge en anden Meddelelse skal Familien af visse Aarsager være bleven fordreven fra Rusland, hvorefter den tog Veien til Danmark; endel blev dog tilbage i Rusland.

    Hjemmelsmanden herfor anføres af J.F. Aamoth at være en svensk Officer, som havde staaet i keiserlig russisk Tjeneste ved et Cor Husarer og ved en Samtale med Aamoth omtalte han, at der ved samme Husarcor var en Oberstløitnant, Grev Coldevey, ligesom han tillige viste Aamoth et Brev, som han havde faaet fra nævnte Grev Coldevey

    J.F. Aamoth, der var indgiftet i Familien Coldevey, var Officer paa Fredriksted ved Fredrikshald 1765. (Se foran Side 72)


81

[En indlagt seddel forfattet af Axel Coldevin (1900-92) lyder:]

    Det omtalte familiesignetet er brukt fra 1790 årene av krigsråd H.E.T. Coldevin. Det stemplet som min far brukte, er imidlertid gravert av Engebret Eggan fra Rennebu, en gravør og gullsmed som bodde i T.heim. 11/12 69 A.C.


82-83

Forts fra Pag 70 og 9         Elen Horneman Ebbe Karstens Dtr og Oberst Jørgen Coldevin.

V Ebbe Carsten Henrich Hornemann Coldevin Major f 15/5 1736 død 1816 g 30/8 1776 med Maren Catharina Provst Testmans Dr f /12 1755 død 7/10 1821

1 Johan Christoffer Coldevin f 20/9 1777 (havde et uægte Barn Carl Fredrik). Officer g 17...

1 Erik Must Angel Coldevin død Nordl. (Vardø?)

2 Hartvig Coldevin

3 Jørgen Arnold Coldevin g ... m. Berith ....

4 Karoline Elisabeth Coldevin f 1807 g 25/4 1844 m Chr Christensen Eggen i Thjem.

1 Anna Christine Eggen f 13/7 1847

2 Karoline Fredrikke Eggen 13/8 1849

5 Johanne Margrethe Coldevin

6 Elen Coldevin

7 Maren Coldevin

8 Anna Josefine Coldevin

2 Elen Jocumine (Johanne?) Margrethe Coldevin f 1/12 1778 død /3 1779

3 Elen Coldevin f 4/2 1780 død 1820 paa Alfsnæs g 28/12 1810 m Johan Christoffer Testmann f 1781 død 19/6 1845 Proprietær i Skogn

4 Jørgen Coldevin f 28/3 1781 Major eiede Rustgaarden i Skogn død paa Levanger 19/6 1845 g .... med Johanna Margrethe Ross f 1800 død 1842 paa Levanger

5 Jocumine Margrethe C. f 11/8 1782 død 1836 ugift

6 Margrethe Coldevin f 27/8 1784 død 1861 paa Strand i Stod

7 Maren Regitza Coldevin f 16/11 1785 død 1767 paa Molde

8 Ebbe Carsdten Reinertz C f 21/4 1787 død 21/7 samme Aar

9 Fredrik Carl Coldevin f 5/7 1788 Løitn ved Dragonerne

10 Anne Sybille Johanna C f 13/12 1789 g 11/1 1831 m Hans Adelgunder Klingenberg Rosenvinge f 1797 Handelsm paa Stensjøen i Vik

11 Georg Fredrik Coldevin f 22/8 1791 Kjøbm i Trondhjem

12 Elisabeth Cathrine Coldevin f 10/5 1794, boede hos Svogeren paa Stensjøen 1834

13 Ebbe Carsten Reinert Coldevin f 13/5 1796 død i Kjøbenhavn 21/8 1821 som Officer


84-85

Forts f. 38, 62, 70         Oberstlieutn Isach Jørgen Coldevins og Marie Anna, Hans Emahusdat Tønders Efterkommere   Se Pag 62

I Stinken Catharina Coldevin f 27/2 1752 død paa Lurø Gaard 5/8 1845, g 1771 m Kjøbm Christen Dass paa Lurø Gaard f 20/12 1743 død 25/3 1791.

Isach Jørgen Dass, f 5/12 1772 død 13/2 1836 paa Lurø Gaard g 27/7 1793 m Cornelia Flor Strøm f 24/4 1773 død 23/3 (1860?) 1836

1 Christiane Cathinka Dass f 31/1 1794 død 27/8 1865 død i Christiania 27/8 1865 g i Bergen 25/10 1814 m Henrik Leganger f i Egersund 8/4 1788 død i Xania 19/2 1874. Han var Fuldm hos Sorenskr i Helgeland, Raadm i Bergen og senere Sorensk i Søndre Hedmarken

a Jørgen Hiort Leganger f 25/1 1818 død 24/7 1848 Cand jur ugift

b Emilie Leganger f 7/9 1820 død i Lillesand 3/1 1862 g 23/12 1843 m Wilhelm Hansen Heiberg Uchermann f 28/9 1817 død i Lillesand 29/12 1874 Dr. dersteds

1 Christiane Sophie U. f 25/4 1854 g i Lillesand 8/6 1864 m Chr. Ludvig Emil Mejer f 25/5 1833 resid Kap til Korsk. i Bergen.

2 Henrik Leganger U f 19/11 1846 kgl Fuldm. i Justits Departem ugift.

3 Borghild U f 27/12 1848 g 19/5 1880 m Søren v Krogh f 24/12 43 Præst

4 Sophie Amalia U f 2/11 1850 g 16/9 1877 Wilhelm Frimann Korn Christie f 20/8 1842 Sognepr til Ladvik

5 Wilhelm Christian U f 21/11 1852 Marinelæge g 27/5 1884 m Louise Gran f 2/7 1860

6 Emilie Leganger U f 13/8 1861 død 19/7 1862

c Henriette Cornelia Leganger f 7/3 1822 død i Rommedal 3/8 1866 g 11/6 1841 m Erik Glørsen Frisak f 17/9 1804død 24/4 1877 Infanterikapt

1 Christane Kathrine 2/7 1842 død 27/1 1849

2 Hans Frisak f 28/8 død 4/9 1845

3 Magdalena F f 8/3 1847 ugift. Lærerinde Christiania

4 Christiane Cathrine 1/10 1849 ugift Lærerinde i Xania

5 Henrik Leganger F f 5/1 1851 død 8/3 1852

6 Henrik Leganger F f 18/7 1852 Sagfører i Aalesund g 21/11 1879 m Betty Louise With Fyhn f 18/3 1858.

d Christiane Leganger f 22/10 1823 død 17/2 1849.

e Anna Sylvia Leganger f 4/10 1825 g 24/12 1848 m Christian August Selmer f 16/11 1816 død 1/9 1889 fhv. Statsminister

1 Jørgen Leganger Selmer f 22/12 1849 Byfoged paa Hammerfest g 22/5 1878 m Anna Christine Seeberg f 1/10 1851

2 Nanna Selmer 28/5 1851 ugift

3 Anna Sylvia Selmer f 19/12 1852 død 8/8 1853

4 Joachim Christian Vibe S. f 14/5-1855 Kontorist

5 Henrik Leganger S. 13/7 1856 Indehaver af Xania Saltvandsbad.

6 Christian August S. f 19/10 1857 død 19/2 1858.

7 Ida Selmer f 23/12 1858 g 23/7 1887 m Thorvald Hellesen f 9/7 1862 Høiesteretsadvokat

8 Emil Leganger S. f 7/5 1861.

f Ida Dass Leganger f 25/11 1827 død 24/2 1862 g 11/9 1850 m sin Fetter Vilhelm Hansen Selmer f 29/12 1816 død 25/9 61. Overretss. i Christiania

1 Axel Selmer f 18/7 1851 død 12/5 1881 Kopist i Justits Dep.

2 Constance S. 2/1 1853 ugift

3 Henrik Leganger S. f 20/4 1854 Cand jur Kopist ugift

4 Anna Sylvia S. f 18/10 1855 g 6/5 1880 m Carl August Yordming Apoteker i Jylland f 5/8 1844.

5 Fredrik S. 29/5 1857 død 5/8 1859

6 Inger Elisabeth Selmer f 30/10 1859 ugift

g Andrea Leganger f 8/2 1833 død 18/10 1846.

h Erik Flak Leganger f 30/9 1834 død 18/10 1846. Medeier og Bestyrer af Sætre Dampsag og Høvleri i Storelvedalen

2 Isach Jørgen Dass. f 28/4 1793 død 1849 g m Anne Cathrine Brinkman f ....

a Cornelia Flor Dass f 24/4 1816 g m Kjøbm Tonning

b Isach Jørgen Dass f 1817 Sorenskr i Hammerfest.

c Johanna Andrea Dass f ....

d Carl Brinkmand Dass f 20/12 1820 Vagtmester i Fængslet paa Sannessøen

3 Daniel Strøm Dass (optog Slægtens gamle Navn Dundas f 1/3 1803 død 7/4 1894. g 16/5 1836 med Marie Greger Dr af Handelsm Greger, Forvik. Hun død 31/10 1876 f 18/9 1816

a Nils Winther Dundas

b Ida Cornelia Dundas f 13/6 1839 g m Aslak Holte Kjøbm i Tønsberg

c Lina Johanna Dundas f 13/10 1841 g 10/8 1864 m Anders Nilsen Kjøbm i Tromsø

d Anna Petra Cathinka D f 11/6 1843 g 20/3 1869 m Carl Fr. Didrichs Kjøbm i Christiania

e Albert Christian Dundas

f Christian August Dundas f 7/8 1848

g Halfdan Dundas

i Thora Isabella f 2/1 1850 død 12/10 1872

k Marie Dundas f 21/6 1852

l Harald Dundas f 7/3 1855

m Isach Jørgen Dundas f 11/6 1858 død 18/5 1922 Formentlig Sømand men overtog senere (1883) Lurø Gaard g 20/10 1891 Else Karoline Williksen f 1869 Datter af Sognepr til Lurø Williksen

1 Bjarne f 26/10 1892 g med Haldis Motzfeldt (Hilda Marie) 5/2 1917. Landbr. Kand. Udv til USA, Dickinson N. Dak

2 Thordis f 2/8 1895 g med Sverre Gunnerus Knutsen f i Bergen 21/11 1889

3 Reidar f 1899

4 Gudrun f 4/4 1900 g. med Øystein Vik Landbr. Kand. F 11/5 1895

4 Sara Christiane Dass f 22/9 1796 død 21/9 1885 g m Handelsm i Anklakken Nils Eitran

a Isach Jørgen Eitran f 15/3 1818 død 4/3 1832

b Stinchen Cathrine Coldevin E f 28/4 1819. g 26/4 1849 m Lauritz Stub Kjøbm i Bergen.
Børn:

1 Anna Dorthea Stub f 13/1 1850

2 Nils Jacob Stub f 31/12 1853

3 Christian Stub f 7/3 1854

c Cornelius Eitran f 6/6 1822

d Saras Nils Eitran f 26/9 1835

5 Stinken Cathrine Coldevin Dass f 28/1 1798 g m Lieutn Fredrik Stub død 18/10 1818.

a Otto Nicolai Stub f 1816 Landmand

b Anna Stinken Cornelia Stub f 16/10 1818 g m Lensmand i Lurø Conradsen f 23/1 1832 børnløs

6 Mariane Emahus Tønder Dass 27/4 1799 død 22/9 1885 g 1845 m Iver Andersen Kirkesanger i Rødø død 17/3 1890. Børnløs.

7 Benjamine Petronelle Dass f 7/6 1800 død ... 1827 ugift. Omkom paa Søen

8 Cornelia Dass f 1/9 1801 død 17/2 1802

9 Ingeborg Anna Dass f 1/7 1804 omkom paa Søen 1827 samtidig med Søsteren Benjamine. Ugift

10 Andrea Christiane Dass f 27/7 1805 g m Kjøbm i Bergen Christian Koren død 13/1 1892 Ingen Børn

11 Cornelia Dass f 13/1 1807 ugidt død

12 Vilhelmine Marie Dass f 11/3 1810 ugift

13 Johan Christian Brodtkorb Dass f 1811 bosat i Amerika g m Malvina Treche


86-87

Oberstlieutn Isach Jørgen Coldevin og Marie Anna Hans Emahusdat Tønders Efterkom:

Pag 63   III Krigsraad Hans Emahus Tønder Coldevin f 31/12 1754 død 6/6 1835 g 13/11 1801 m Mortine Sophie Leganger f 28/8 1779 død 17/3 1838.

1 Isach Jørgen Coldevin Eier af Dønnæs Gaard og Gods. f 27/3 1802 død 29/1 1885 g 20/8 1833 med Anne Cathrine Bech Walnum f 14/4 1803 død 26/12 1897. Datter af Godseier Jonas Walnum Nordherø og Hustru Else Marie Mejer Hersleb

1 Hans Johan Emahus Tønder Coldevin f 2/10 1834 g A 28/9 1869 m Marie Danholm Wulff Dr af Skibs og Varemægler Wulff i Christiansund. Hun f 19/8 1842 død 12/4 1880. g B 22/7 1885 m Anna Margrethe Henrikke Aas. Dr af Handelsmand Johannes Aas Hemnæs (Hun f 28/2 1853)

2 Jørgen Sverdrup Hersleb Coldevin f 22/1 1836 g 22/1 1886 m Regine Lund f 2/2 1847 Børnløs

3 Mortine Sophie Leganger Coldevin f 3/1 1837 død 31/7 1891, g 9/11 1882 m Oscar Johan Baust Handelsmand i Øxningen i Herø f 1/7 1853 død 4/1 1905 i Bergen efter kort at have afviklet sin Forretning i Øxningen Ingen Børn

4 Johanna Marie Coldevin f 23/5 1840 død 10/7 1895 g 26/9 1865 med Handelsm. og Godseier Anders Christensen f 19/1 1840 død 3/11 1901. Se Pag 91 Han g 2den G 15/4 1899 med Nathalia Finchenhagen f 17/4 1873. Ingen Børn i dette Ægteskab

5 Jørgine Cathrine Coldevin f 23/2 død 21/6 1846.

2 Erik Leganger Coldevin f 2/11 1803 død 17/8 1847 g 30/8 1831 m Sara Berg f 3/8 1806 død 3/2 1879. Dr. af Provst Berg Ibestad

1 Mortine Sophie Coldevin f 2/8 1834 død 2/3 14 g 20/7 1875 m Landbrugsskolebestyrer og senere Inspectør ved Sygehuset i Trondhjem Hilmar Sommerschield f 18/6 1832 død

a Sara Sommerschield f 12/5 1877

b Tode Sommerschield f 6/2 1879 g 30/12 10 m Frøk Hansen fra Hassel

2 Anna Colban Coldevin f 28/1 1836 død     g 25/3 1867 m Benjamin Christie Landbrugslærer i Nordland, derpaa Gaardbr. i Vefsen og senere Forvalter af sin Broder Ingeniør Christies Eiendom og Teglværk ved Skien. f 14/2 1841 død 7/1-1932 Søn af Toldkasserer Christie i Bergen

a Erik Leganger Coldevin Christie f 21/8 1868    I Amerika

b Werner Hosevinkel Christie f 27/11 1869 død 21/11 1886

c Sara Christie død 1871, 1 Maaned gml.

d Hans Langstedt Christie f 26/2 1873 Ingeniør

e Marius Berg Christie f 15/3 1876 Postexpeditør

f Wilhelm Johan Christian Christie f 27/1 1884 død 9/9 s. Aar

3 Gunhilda Markusine Coldevin f 16/4 1838 død 5/6 1909

3 Hans Emahus Tønder Coldevin Doktor i Drammen f 10/9 1808 død 23/4 1840 g 26/8 1838 m Louise Christine Schultz f 24/1 1814 død 17/1 1842 Forældre Joakim Schultz f 11/4 1782 og Kathrine Rebekka Nickelsen f 30/11 1793 død 12/12 1834.

I Hans Emahus Tønder Coldevin f 24/5 1839 død 17/2 1897 g 13/1 1871 m Gunhild Rishovd f 11/5 1842. Han var Gaardbr paa Bjørnstad i Hole paa Ringerike og senere Maltkontrollør i Trondhjem.

a Louise Christine Coldevin f 2/9 1873 g    m Kapt Prytz

b Hans Emahus Tønder f 16/4 1875 død 1/4 1898 i Dressen

c Thorolf      Coldevin f 10/10 1876 g 7/4 1906 m Emma Helene Pettersen f 29/7 1882

1 Hans Emanuel Tønder C. f 21/4 1907

d Sara      Coldevin f 10/11 1878 g 18/3 03 m Kapt Christoffer Møinichen Nergaard Havig

e Ingolf      Coldevin f 29/5 1880 Sømand

f Cathrine Sophie Coldevin f 6/5 1884

II Cathrine Sophie Coldevin f 1/8 1840 Ugift. Var i lang Tid Lærerinde ved Amtsskolen i Hadsel, senere bosat i Christiania. død 6/8 1925

4 Mariane Emahus Tønder Coldevin f 6/2 død 24/2 1804

5 Jacob Zacarias Herseter Coldevin f 22/1 1811 død paa Gaarden Revlen i Mo 18/1 1901 begr paa Dønnæs 29/1 1901. ugift. Efterat have gjennemgaaet Landets eneste daværende Landbrugsskole hos Overlærer Sverdrup paa Gaarden Semb i Jarlsberg kjøbte han ved Skjøde af 25/6 1834 Gaarden Bertnæs i Bodin, hvilken Gaard han igjen i 1855 hvorefter han tog midlertidig Ophold paa Dønnæs, ligesom han ogsaa delvis opholdt sig i Bergen Christiania og Kjøbenhavn indtil han i      bosatte sig paa Gaarden Revlen i Mo der nogle Aar tidligere var indkjøbt til Bolig for Skovopsynsmanden. Ved Skjøde af 15/11 1836 erholdt han de saakaldte Rydninger i Mo, der i 1887 blev solgt til Staten. 1844-47 og 1852-54 var han Ordfører i Bodø Landsogn, ligesom han også havde flere andre offentlige Hverv.


88-89

Oberstlieutnant Isach Jørgen Coldevin og Mariane Emahusdat Tønders Efterk

IIII Maren Fredrikke Coldevin og Krigskommisær Christian Sandborg. Se Pag 64

1 Isach Jørgen Coldevin Sandborg Proprietær f 6/10 1787 død 16/2 1837 g ..... m Abel Margrethe Olsen f 5/6 1793 død 1877 i Angels Stiftelse

a Jørgine Margrethe Sandborg f 13/3 1828 g ... m Handelsmand Hals.

b Christian Sandborg 14/11 1830 død 6/9 1871 Jernbaneingeniør g 1/5 1862 m Anna Marie Jensen f 1842

1 Abel Margrethe S. f 7/3 1863 død 16/7 1864

2 Claus Isach Jørgen f 28/5 og død 16/7 1864

3 Maren Fredrikke Coldevin S. f 11/9 1865 død 4/3 1899 g ..... m Fiskeriinspektør Johnsen

4 Christian Sandborg f 15/1 1867 Ingeniør bosat i Danmark g Tilly Vindingstad

5 Elen Marie S. f 9/10 1868 g ....... m Fredrik Hals Stokmarknæs

6 Aagot S. f 30/6 1870 død 11/3 1899.

2 Nikolai Christian Sandborg f 28/5 1784 Kjøbm i Vardelin død 1/2 1840 g 31/1 1820 m Anne Cathrine Holst f 26/8 1796 død 29/1 1875 Forældre Sorensk. Alex Holst og Anne Marie Bech

a Christian Alexander Sandborg f 23/1 1823 ugift død i Amerika 189..

b Marie Fredrikke S. f 13/7 1824 g 1852 m Oberst M.B. Holst

c Johanna Cathrine S. f 16/10 1826 død 17/3 1899 g 9/5 1853 m Petter Holst Brugseier Vefsen

d Nicolai S. død 2 Aar gml f 30/4 1828 død 19/12 1829.

e Hans Sandborg f 6/1 1830 død 24/11 i Amerika ugift

f Nikolai Sandborg f 13/10 1832 død 1906 i Amerika g. m en norsk Kvinde

3 Johan Fr Sandborg Oberstlieutn ved Artilleriet f 23/11 1791 (10/9 1793) død 1851 i Bergen g ...... m Marie Dorthea Elisabeth Kragh f 6/7 1805 død 22/8 1889 i Paris

a Christian Petter S. Doktor f 15/10 1829 død 10/2 1907 Christiania g i Paris 4/1 1865 m Fanny Angèle Delaginieuf f i Paris 3/5 1840.

b Hans Nick S. f 17/1 1831 død 11/1 1883 Kjøbm i Aalesund g m Caroline Mathilde Elisabeth Kisling f i Bergen 13/6 1835

c Marie Sophie Fredrikke S. f 19/4 1838 i Bergen g.m. Arnidei Odilon Faber Generalkonsul i Christiania f 1821 i Paris død /3 1871 i Amsterdam som fransk Minister.

d Fredrik Frithjof S. f 9/12 1841 død 11/11 1884 i Red Wing g m Elen .....

4 Hans Emahus Tønder Sandborg Sognepr til Horten f 1798 død 17/4 1863 g 6/4 1828 m Fredrikke Holst f 10/8 1807 død 1848 Dr af Sorenskr Alexander Holst og Anne Marie Bech.

a Christian Alex Sandborg f .... død ..... Doktor ugift

b Hans Sandborg Doktor f 26/10 død ugift i Christiania

c Theodor Sandborg ugift f ...... død ...... ugift

d Maren Fredrikke Coldevin S. f 8/4 1836 død 12/10 1891 g.m. Marinekapt Magnus Klausen f 13/8 1825 død ....

e Anton Martinius S. f 14/1 ..... ugift død i Christiania

f Christian Fredrik S. f 26/4 .... ugift død i Christiania Skibskapt

5 Mariane Emahus S. f 19/3 1796 død ugift 1864 i Trondhjem

6 Johan Fr Sandborg f 1791 død 1792


90-91

Krigsraad Hans Emahus Tønder Coldevin og Mortine Sophie Legangers Efterk.      Se Pag 62

I Isach Jørgen Coldevin f 27/8 1802 død 29/1 1885 g 20/8 1833 m Anne Cathrine Beck Walnum f 14/4 1803 død 26/12 1897. Se Pag 86

1 Hans Johan Emahus Tønder Coldevin f 2/10 1834 Fra 1870-1904 Eier af Dønnæs Gaard, flyttede senere til Gaarden Revlen i Mo, død 9/6 1932. gift 1ste Gang 28/9 1869 m Marie Danholm Wulff f 29/8 1842 død 12/4 1880 (Dr af Skibs & Varemægler Johan Henr. Wulff Christiansund). g 2den Gang 22/7 1885 m Anne Margrethe Henrikke Aas f 28/2 1853 død 3/4 1911 Dr af Handelsmand Johs Aas Hemnæs

a Kathrine Antonette Coldevin f 26/10 1870 g 1ste Gang 3/1 1895 m Proprietær Vigant Tuxen Holst Eier af Gaarden Belsvåg i Alstahaug f 30/1 1859 død 20. Jan 1902. Gift 2den Gang 19/8 1904 m Petter Christian Boye Amtsingeniør i Nordland f 4/1 1857 død 25/9 1937

b Johanna Jørgine Coldevin 7/7 1873 g 29/9 1900 i Durban m Bygmester Lauritz Christensen

c Lina Sophie f 10/12 1874 død 4/1 1876

d Isach Jørgen Coldevin f 21/6 1877 g 31/12 1906 m Frøk Bergitte Christine Meyer f 17/11 1874. Fra 1904 til 1911 Eier af Dønnæs Gaard d. i Chicago 25. juni 1968. Urnen satt ned på Dønnes 1/7 1969. Utv til Amerika 1911. Gift 1939 2. g. m. Rebecca Anderson f. 1892[?] Reba døde i Chicago 1/10 1975

e Lina Sophie Coldevin f 5/1 1879 død 15/6 s.A.

f Jacob Marius Coldevin f 7/4 1880 død 11/4 1961 g 29/1 1906 m Gunnarine Jensine Berg Holst f 31/12 1874 død 17/12 1940 Forældrene: Handelsm. Job Tode Holst paa Sama i Harstad f 9/7 1837 og Ragnhild Weltzin f 30/3 1852 død 12/11 1900

g Einar Johannes Coldevin f 8/10 1886 død 2/11 1886

h Cornelia Coldevin f 21/4 1888 død 25/7 1974

i Hans Aas Coldevin f 10/7 1889 død 1/3 1890

k Hans Aas Coldevin f 13/1 død 21/2 1891

l Karen Fredrikke Coldevin f 6/9 1892 d. 27/12 1971

m Margrethe Coldevin f og død 18/6 1896

n Aksel Johannes Coldevin f 4/3 1900 g 27/6 1931 m. Gunvor Smedal f. 3/10-1903.

2 Johanna Marie Coldevin f 23/6 1840 død 10/7 1895 begr 18/7 g 26/9 1865 m Handelsm Anders Christensen Husby f 19/1 1840 død 3/11 1901. Han gift 2den G 15/4 1899 m Nathalia Finkenhagen f 17/4 1873

a Fredrikke Christiane Bernhoft Christensen f 17/6 1867 død 7/9 1887 begr 3/9

b Jørgine Christine Christensen f og død 1872.

3 Mortine Sophie Coldevin f 3/1 1837 død 31/7 1891 begr i Herø 9/8 g 9/11 1882 m Oscar Johan Baust Kjøbm i Christiania, senere Handelsm i Øxningen i Herø f 1/7 1853. død 4/1 1905 i Bergen, hvor begr. Ingen Børn.

4 Jørgen Sverdrup Hersleb Coldevin. Eier af Gaarden Milde i Fane. Bodde siden på [Nord.....] og fra 1915 på Rosendal. Gravsted v. Kvennherad Kirke. f 22/1 1836 død 23/2 33 g 22/1 1886 m Frøk Regina Lund f 2/2 1847 død 20/6 1944. Ingen Børn.


92-93

Krigsraad Hans E T Coldevin og Mortine Sophie Legangers Efterk.

II Erik Leganger Coldevin og Sara Bergs Børn      Se Pag 86

1 Mortine Sophie Coldevin f 2/8 1834 g 20/7 1875 Landbrugsskolebestyrer, senere Inspektor ved Trondhjems Sygehus Sommerschield f 18/6 1832 død 2/5 1904

a Sara Sommerschield 12/5 1877. død ugift

b Job Tode Sommerschield 6/2 1879

2 Anna Colban f 28/1 1836 død 21/8 1905 g 25/3 1867 m Landbrugslærer og senere Brugsbestyrer ved Skien Benjamin Christie f 14/2 1841

a Erik Leganger Coldevin Christie f 21/8 1868

b Werner Hosevinkel Christie f 27/11 1869 død 21/11 1886

c Sara Christie f 1871 død 1 Maaned gml

d Hans Langsted Christie f 26/2 1873 Ingeniør g 19/11 1905 m Kamilla Christie Datter af Assessor Christie, hun f.

e Markus Gunnar Berg C f 15/5 1876 Postexpeditør. g 25/11 1909 m Martha ....... Brodtkorb Datter af Telegrafbestyrer Nelson Brodtkorb Mosjøen.

f Wilhelm Johan Christian f 27/1 død 8/9 1884

3 Gunhilda Markusine Coldevin f 16/4 1838 død 5/6 1909 g 16/7 1863 m Handelsm Andreas Fredriksen, der i 1878 overtog Handelen og Gaarden Melbo efter Svigermoderen Han f 9/2 1834 død 6/1 1883.

a Sara Coldevin Fredriksen f 1/6 1864 g 7/7 1897 m Pastor Peder Holtermann Rynning f 7/6 1857 | 25/8 1900 Sognepr til Gol (Halldal) 22/11 1911 t Hedalen [....] 6/11 1928.

b Fredrik Christian F f 31/8 Handelsm. og Fabrikeier paa Melbo (død 20/12 1929) f 31/8 1865 g 12/8 1890 m Maren Andrea Berg Dat af Handelsm. Berg Svolvær, f 7/10 1868 død 10/2 1926

1 Gunnar Berg Coldevin F f 29/7 1891 død

2 Louise F f 17/11 1892 død 1893

3 Edel Fredriksen f 11/12 1893 død 1968. g m Dokt Berg

4 Erling F f 12/9 1895

5 Bergliot F f 18/12 1896 g m Kontorchef Frydenberg.

6 Maren Louise f 3/12 1898 Visis[?] g. m Havneingeniør Holst

7 Ruth F 17/4 1900 g m Kontorchef G Haggeman

8 Sara F f 1/11 1902. gift 1929 m Birger Kildal

9 Christian F f 30/1 1904 død 1965

10 Hilda Sophie f 10/10 1905 g. m. Torleif Hallin f 1898

[her står noget ulæseligt, muligvis om et 11. barn]

c Anna Ovidia F f 14/1 1867 g 11/10 1889 m Politimester i Drøbak D B Kildal f 27/4 1864 i 1912 Sorenskriver i Bamlo død 11/9 1926 [....] Oslo

1 Dagmar Kildal f 27/2 1891

2 Birger K f 23/10 1893 gift Sara [....] i 1924

3 Annbrida K f [..]/12 1895 [....] gift med Joh. Ludvig Mosvinckel[?]

4 Otto Jacob Lange K f 26/12 1896.

d Erikka Leganger Fredriksen f 4/9 1869 død 1879

e Isach Johan Fredriksen f 24/7 1871 Sømand omkom 1887

f Ragna Martine F 10/11 1872 død 1879

g Harald Andreas F f 24/8 1874 g 29/12 1902 m Margrethe Ebbell f 29/4 1875, Harald Fr. død 1929

1 Gunhild Coldevin F f 16/11 1903.

2 Per Fredriksen f 30/8 1905 død 25/1 1907

3 Elisa Ebbell Fr. f 16/9 1907

h Jens Anæus Frølich F f 26/12 1876 g I 30/7 1903 m Kirsten Stabell f f 14/1 1880 Dr af Doktor W Stabell og Hustru Catharina f Sunde. Han Advokat i Vesteraalen senere ved Legationen i London fra 1/5 1915. Fra 1923 delvis bosat i Argentina. G II m Bussy Heman[?] 19/6 1928. Ekteskap oppløst. Jens Frederiksen d. 20/12 1956 (Nekrolog Morgenbl. 24/12

1 Saima [oplysninger udeladt]

III Hans Emahus Tønder Coldevin og Louise Christine Schultzs Børn

1 Hans Emahus Tønder Coldevin f 24/5 1839 Gaardbr paa Bjørnstad i Hole, paa Ringerike senere Maltkontrollør i Trondhjem død 17/2 1897. g 13/1 1873 (1872) m Gunhild Rishovd f 11/5 1842.

a Louise Christine C. f 2/9 1872 g 9/12 1909 m Kapt Fredrik Prytz f 20/9 1881 død 15/9 41

1) Finn Prytz f 25/12 1910 d 3/4 1980. G. 20/12 1941 m. Dorothea Hvidsten f. 11/9 1915

2 Gerd Prytz f 6/6 1914

b Hans Emanuel Tønder C. f 16/4 1875 død i Dressen[?] 1/4 1898

c Thorolf C f 10/10 1876 d 6/9 41 g 7/4 1906 m Emma Helene Pettersen f 29/7 1882 D. af Grosserer A Pettersen og Frue f Nilsen. 2den Gang m Gudrun Halk f 7/7 1889, D af Overretsad Halk og Frue f Olsen

1 Hans Emanuel Tønder C. f 21/7 1907. 1 datter

d Sara Coldevin f 10/11 1878 død 29/9 17 g 18/3 1903 m Infanteri Kapt Christoffer Møinichen Havig f 14/9 1861

e Ingolf Coldevin f 29/5 1880

f Cathrine Sophie C f 6/5 1884 død 23/9 1973

2 Cathrine Sophie Coldevin f 1/8 1840 død 6/8 1925


94-95

Hans J.E. T Coldevin og Marie Danholm Wulffs Børn

I Kathrine Antonette C F. 26/10 1870 d. 13/5 1956 g m Propr. Vigant Tuxen Holst     Se Pag 90. Gift 2den Gang 19/8 1904 med Petter Christian Boye Amtsingeniør i Nordland f 4/1 1857 d. 25/9 1937

a Hermine Benedikte Holst f 27/10 død 3/3/1953, g 21/5.15 m Kjøbm i Bodø Sverre Hamre Hansen f 15/3 1888. Ektesk. oppl.

1 Vigant Knud Tuxen Hansen f. 21/2 16

2 Nancy Benedikte Tuxen Hansen f 11/3 1920

3 Hans Jacob Tuxen [oplysninger udeladt]

b Alexander T. H f 12/6 1897, 1) g 2/2 1929 m Else Mostue f. 17/8 1904 død 27/12 1933, 2) g. 29/9 34 m. Aslaug Opsahl f. 16/7 1901, d. 17/4 1980 Sander død 24/10 80

c Jean Charles f 18/2 1899 g. 1) 24/3/25 Eileen Baumann død 7/3/53, 2) 15/6/57 Francis (Pee Wee) Galbraith død 4/12/70
Barn

1) Lita Kathrine [oplysninger udeladt]

2) Joan [oplysninger udeladt]

d Nils Engelbrekt Boye f 30/9 1913. død 1977 g. 16/10 43 m Liv ("Moli") Tønseth f. 27/12 1916

1. Peter Christian [oplysninger udeladt]

2. Kjell [oplysninger udeladt]

3. Elisabeth [oplysninger udeladt]

II Johanna Jørgine Coldevin g m Lauritz Christensen     Se Pag 90

a Hans Johan Emahus Tønder Coldevin C. f 21/7 1902. G i Texas m Edwina Pauline ("Paula") Robinson, død i Lufkin[?], T. 27/2 1969

b Laura Marie Coldevin C. f 19/9 1904

c Engel Christensen f 16/5 1906. død 8/3 1915

d Anders Petter Martinus C. f 11/2 1908 d. 27/7 81 g. m. Thora Klave[.....]

1. Åse

2. Fredrik

3. Dagfinn

4. Anne

e Ole Wilhelm C f 11/10 1909. G. m Aslaug Helgesen

1 [.....]

f Johanna Margrethe Sophie Coldevin C f 25/4 1912

IIII Isach Jørgen Coldevin g. 1 m. Bergitte Christine Meyer     Se Pag 90 G. 2. gang 1939 m Rebecca Anderson f 1892 d. 1/10 1975 i Chicago.

a Marie Elisa f 10/3 1910

VI Jacob Marius Coldevin død 11/3 1961 g.m. Gunnarine Jensine Berg Holst     Se Pag 90

a Hans Emahus Tønder C. f 19/11 1906. G. 1.g. m. Olava Rundkamp[?]    G. 2. g.m. Lilly Frøyland f. 20 juli. Hans død 22/5 86

1. Jacob Gunnar [oplysninger udeladt]

a. [....] Erik [oplysninger udeladt]

b Ragnhild Jabora f 18/7 1908


NB: Slægtsregisteret er som nævnt nedskrevet i begyndelsen af 1900-tallet, men med senere tilføjelser. Hvor disse skønnes at kunne omhandle nulevende personer, er der ikke medtaget detaljer i afskriften ovenfor. Dette er i teksten markeret med "[oplysninger udeladt]".


Se også:

Slægten Coldevin på Dønnes
Beretninger om Dønnes
Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
Coldevinske anegalleri
Isach Jørgen Coldevin (1802-85)
Hans J.E.T. Coldevin (1834-1932)