Møbler i Frederik II's Stil fra Grosserer A. Gaméls Bolig

Tegnede af Arkitekt V. Koch, udførte i C.B. Hansens Etablissement

Stole i renæssancestil

Fig. 132. To Stole i Frederik II's Stil, udførte i C.B. Hansens Etablissement

   Da den gamle Gaard i Lille Kongensgade Nr. 33, det tidligere Skippernes Lavshus, blev nedreven i 1881-82, fandt man i den ældste Del af den, d. v. s. den Del, der stødte op til Nr. 35, Levninger af en 4 1/4 Alen høj Stue, der havde været prydet med en malet Frise foroven (Bachus paa Tønden) med malede blaa Tapeter og nederst med et malet Træværk (Panel), Gulvet havde været belagt med gule og blaa Stenfliser. Efter Alt at dømme var Værelset fra Frederik II's Tid. Hr. R. Mejborg undersøgte, hvad der fandtes og konstruerede herefter Værelset i en Tegning, som blev forevist Husets Ejer, Hr. Grosserer Augustin Gamél. Resultatet heraf blev, at Hr. G. ønskede at faa en fuldstændig tro Kopi af Værelset opsat i sin Bolig (Nørrevoldgade Nr. 50), hvilket også skete, paa det nær at Flisegulvet af Hensyn til Bjælkeværkets Bæreevne blev udeladt.

   Det gjaldt imidlertid nu om ogsaa at faa Møbler til den gamle Bjælkeloftsstue, og under Ledelse af Hr. Mejborg, der ogsaa havde ledet Stuens Bygning, blev der nu udført et helt Møblement i Datidens Stil. Arkitekt V. Koch tegnede det, Hof-Møbelfabrikant C.B. Hansens Etablissement gjorde det; Malerfirmaet (Bernh. Schrøder) Nielsen & Hansen malede det, Figurmaler Chr. Overgaard tegnede Betrækkene til det, og Firmaet Konstantin Hansen, Bindesbøll & Sarauw udførte dem i Broderi. Af Møblementet, der bestaar af et Bord, en Løjbænk og fire Stole, ere to Stole afbildede i Fig. 132 og Løjbænken paa det medfølgende Blad. Snedkerarbejdet paa disse er helt igjennem dækket med Farver og derfor ikke saa fremtrædende som ved almindelige Egetræsmøbler, men det gjør Indtryk af at være udført med med stor Omhu i alle Enkeltheder og er et smukt Exempel paa, hvad vor Snedkerindustri kan præstere. Med Hensyn til Farverne, der træde frem i broget Rigdom, da have vi al Grund til at antage, at de ere anvendte med Skjønsomhed, korrekt efter Tidens Skik. Her skal endnu kun gives den Oplysning, der viser hele Foretagendets storslaaede Karakter, at Betrækkene paa Stolene og Løjbænken ikke er Gjentagelser, men ethvert en Komposition for sig. Hele Værelset, der gjør et harmonisk og tiltalende Indtryk, stod fuldstændig færdigt i 1883.

   Man kan kun være Hr. Gamél taknemlig, fordi han, uden at sky nogen Udgift, her har givet en Række dygtige kunstindustrielle Kræfter Lejlighed til fuldt at vise, hvad den danske Kunstindustri formaar. Det var ønskeligt, om Flere vilde følge hans Exempel.

 
Løjbænk i renæssancestil, 1882

En Løjbænk i Stilen fra Frederik II's Tid. Tegnet af Arkitekt V. Koch; udført i C.B. Hansens Etablissement


Ovenstående artikel blev offentliggjort i Tidsskrift for Kustindustri i 1887. Den gengives her, fordi det omtalte møblement efterlyses i forbindelse med udgivelse af et forskningsbaseret oversigtsværk om danske møbler i perioden 1840-1920. Se efterlysningen.