Jan Tuxen  >  Poul Kinafarers slægt > "Poul Kinafarers efterkommere - Slægten Storm" > Kapitel 4  English, please!
Mærkværdig Mødende Begivenheder
for N. W. Storm

Niels Willads Storm førte ifølge kilderne adskillige dagbøger, hvoraf denne sandsynligvis er den eneste, som er bevaret. En del andre dagbøger blev brændt, da hjemmet i Kerteminde blev ryddet i 1878. Denne er dog også den vigtigste, fordi han heri lavede optegnelser om de mest bemærkelsesværdige begivenheder, som mødte ham i livet.

Dagbogen er en lille undselig notesbog på 9.5 x 14 cm. med tyndt, blomstret kartonomslag og 14 blade, som alle er beskrevet på begge sider. Hver dagbogsside er sirligt inddelt i kolonner for år, dato, måned og begivenheder. I den efterfølgende afskrift har vi holdt os til denne side- og kolonneinddeling, idet vi dog har tilføjet sidenumre.

Det har været muligt at tyde det meste af den sirligt skrevne tekst. Enkelte steder er teksten dog ulæselig, selv for eksperter. Det gælder specielt i bunden af enkelte sider, hvor teksten delvist mangler. Noget kunne tyde på, at dagbogen på et tidspunkt er blevet skåret til, og teksten derved er forsvundet. Der er tidligere gjort forsøg på at fortolke de bare pletter; se f.eks. Elisabeth Ingemanns fortolkning fra 1915 af dagbogens side 6 (slægtsbogen side 63). Mange af de forkortelser, som ind imellem afslutter tekstafsnittene, har vi måttet opgive at fortolke.

Vi skylder en speciel tak til Else Margrethe Ransy og Iørn Piø fra Dansk Folkemindesamling for deres store arbejde med at korrigere vores fortolkning af dagbogen.


Side 2

           J!J!N!
Aaret:
Mod de Skiulte Tanker;
Er, Naar det paa Døren, Banker;
Midt i Nyt=aars Leg og Spøg,
Et Højtideligt Besøg. -
+
+
Som en Fremmed, Ind det Træder;
Ingen Weed, hvad i Ham Boer,
Ingen Weed, om i hans Spor,
Følge Sorger, eller Glæder. -
+
+
Ønsker, Kun man bringe Kan :
Held! For Kongen!
Held! - For Thronen!

Held! For Staten, For Nationen!
For hver Borger, I Vort Land!

Af

J.L. Hejberg. -

Afskreven, N:W: Storm. -
Assens, d: 26de Marti 1842. -

 


Side 3

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1783 13. April: Min FødselsDag i Faaborg. Morgen, kl. 5 -
1794 4. Junij

Kom til Haagerup ved BraheTrolleborg at gaae i Skole ved Degnen hr. H.C. Mølman
hvor ieg var til -

1796 9. Decbr - at ieg gik til Confirmation i Faaborg.
1797 23. April. Blev Confirmeret i Faaborg ved hr. Pastor Fogh, Sogne Præst. -
  20. May Kom ieg til Odense i Condition som Skrive Dreng ved hr. KammerRaad og Amtsforvalter Willemoese. -
hvor ieg var til
1798 19. January. Jeg kom til Assens i Condition hos Kiøbmand Hans Storm Schmidt som BoeDreng. -

Side 4

Anno Dato Maaned Mødende Begivenheder --
 
1799 12. January: + Min gode Fader i Faaborg: 44 Aar.
1800 --

Aug.& Septb.

Laae ieg meget Syg af Smaae Kopperne. --
1803 19. Juny: + Min gode Bedstemoder Karen Halnis i Faaborg i sit 94. Aar. --
1804 19. January var min Lære ude ved Storms i Assens. --
  2. Aug. --

Tog Hyre med same Kiøbmands Jagt Skarlotte Maria, som Jungmand, ført af Skr Jørgen Hansen fra Alrøe, og giorde min første Reyse paa Randers --
Een fra Lybek - og sidste det Aar fra Kiøbenhavn. -

  18. July i det Mellemrum Blev ieg Forlovet med Anna Maria Elisabeth Möller f:- En Datter af Forhenværende Kiøbmand Jacob Möller i Assens:, og som Conditionerede hos S.T. hr. Major v: Bihl.

Side 5

Anno Dato Maaned Mødende Begivenheder --
 
1804. 19. Decbr. Reyste ieg til Apenrade for at lære ved hr. Krag i Navigationen --
1805 8. Martz

Tog ieg Styrmands Examen i Tønningen ved Proffesser
Reyste saa igien til Assens hvor ieg tog Hyre med Storm Schmidts Nye Galliase De Fem Sødskende bygt da ieg laae Syg af Kopperne som førtes af Skr Jens Madsen Thuusen fra Assens og gik ud for Matros, giorde ieg adskillige Reyser paa Norge og Østersøen. --

1806 19. Janu.

fik ieg Wollontør Patent : -
Same Aar gik ieg ud for Styrmand med sistmeldte Skr Jens M. Thuusen, Giorde ligeledes adskillige Reyser som tilforn, mærkelig at ieg var i Lybek i Nvbr. da det store Slag stod imellem T ...... Det Preu... [1]

[1] Den preussiske general Blücher forsvarede Lybeck mod Napoleon indtil 7/11-1806


 

Side 6

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1807 -- . . . . . Tog Igien Hyre med Ommeldte Skipper for Enkken Madm Storm Schmidt -- og giorde igien adskillige Reyser paa Norge og Østersøen -
  22. Junij

Mærkelig at vi var i Kønigsberg, da de Franske Indtog Staden vor den store Mand Napoleon Bonnaparte med Egen høye Person Selv var i mange Dage og der saae ham at Mønstre sin Hoved=Armee. --

 
1808 -- -- -- -- Tog igien Hyre med same Galliase, men giorde kuns Een Reyse paa Dramen i Norge
  29 Novber

men , var uheldig paa hiem Reysen og blev opbragt af Een Engl Fregatt, paa Aalborg Bugt, 2 Miil af Staunerhoved ved Treaae Mølle, hvortil ieg med 3 Mand flygtede med en liden Jolle, man .................................. hvad Landet ..... som

 

Side 7

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1808 29. Novber -

vi havde paa Kroppen , og derved mistet alt hvad ieg Eyede og som ieg i en halv snees Aar havde sammen­sparet, og var sat i liden Negotie at begynde med, da mit Giftermaal stundet til.  Spr J:M :Thuu­sen maatte følge med Fregatten tillige med Galliasen til Gothenborg. ----
Reyste ieg saa Overland til Assens. --

  21. Decber Min Bryllups Dag, der stod ved S:T. her Major v: Biehl i Assens - der var min Næste Mand tilligemed Kiøbmand J C: Dreyer
blev Viede i Kirken af her Juul.
1809 13. January Carl Født om Morgenen Kl. 4½.
  17. february var i Kirkke og blev holdt over Daaben af Madm Barkmann, Jfrue Mine Schmidt Fader    MandsFa­derne Major Biel, J. Inspectør Hasle og Byfoged Nellemann. - Døbt af her Juul. --

Side 8

Anno Datto Maaned Mødende
 
1809 -- ---- Foer ieg med Spr Mads Jenssen Brandt som førte en stor Loss Jagt fra Svendborg af Enken Madm Storm Schmidt, og giorde adskillige Reyser paa Norge, Bergen Dramen Mandal og Scheen --
1810 5. July --

Hans, Født om Morgenen Aftenen Kl. 7½.

Indeværende Aar foer ieg med ovenmelde Skr paa Norge.

  24. August Var min Hans i Kirke, Baaren af Madm Storm Schmidt, Jomfrue Berg, Faderne her Leutnant A. Kyhle, Told Inspektør Sessing Kiøbmand J C Dreyer og B. C Nobel. -Døbt af her Hornsyld. --
  10. Novber Fik min Styrmands Seddel --

Side 9

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1811   ------

Indeværende Aar foer med Skr Brandt. Giorde kuns Een Reyse paa Scheen & Kragerøe gik hiemme fra Juule Dag, og kom igien hiem Juule Dag efter altsaa et Aar. --
i det Mellem rum var min Familie fløttet i vores nye Huus i Damgaden.

1812 -- ------ Ligeledes dette Aar med Skr Brandt. Giorde kuns Een Reyse og paa samme blev Indbragt til Leith pr Edenburg i Skotland, vor vi laae under Proces om Sommeren, men kom lykkelig og vel hjem om Efteraaret. --
  26. Septber Jacob min 3die Søn Født om Morgenen Kl. 7.
  21. Decber var han i Kirke, Baaren af Madm Sine Schmidt og Madme Møller i Store M: --
       
       

Side 10

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1812 21. Decber. MandsFaderne her Nicolay Ostenfold Skr Mads J. Brandt, Stylsvig, og R. Lund Døbt af her Hornsyld. -------
1813   ------ Mit første Aar ieg blev Skipper. Fik en Jagt at føre for Kiøbmand Gome Clemesen fra Assens, der hedte De tvende Brødre -- giorde der­med adskillige Reyser Kiøbenhavn, Flensborg Aarhuus osv --
1814 --- ------ I dette Aar fik en Galliasse at føre for Kiøbmand B.C. Nobel, som hedte Caroline-Agnese hvormed ieg giorde adskillige Reyser paa Flensborg, og en lang og Contraii Reyse paa Scheen, hvorved ieg udstod endeel Gienvordigheder om Vinteren under Jylland saavelsom under Norge i Storm veyr og Vinter

Side 11

Anno Datto Maaned Mødende --
 
1814 31. August

var ieg med min Kone i Faaborg og afhenttede min Moder fra min Svoger Johansen i Faaborg
+
Same Dags Aften Kl. 11. Døde Min Gamle BesteModer M:M:Jacobsen i Faaborg.

  6. Septber Kom min Moder til os. --
1815 8. Februar

Poul Jacobsen Født om Aftenen Kl. 7.
+
tilligemed en lille Pige der + i Fødselen.

  10. ------ fik ieg min Skipper Patent. --
  11. ------ Blev vores lille Datter Begravet paa den Gl. Kirkegaard. ----
  10. Maij var Poul i Kirke, Baaren af Madm Risting og Jomfrue Larsen, Faderne Her Nobel Winstrup Skr J.M. Thuusen, F. Olsen -- N. J Moller, S. Nellemoese. Døbt af her Hornsyld. ----

Side 12

Anno Dato Maaned Mødende --
 
1815     Indeværende Aar blev Kiøbmand Nobels Galliasse solgt til Kiøbenhavn hvortil ieg afleverede den i July Maaned.
  9. October Giorde Accordt med Leutnant og Transportforvalter Risum her i Assens, at gaae ud paa 3die Part Fortieneste i Compagnie med en Ægte Kiøbenhavner ved Navn Mylendorff, hvormed vi blandt andet giorde en meget uheldig Reyse paa Storøen i Norge fra Helsingeør, hvorfra vi gik
  17. Decber og kom hjem efter at have vinttret
1816 17. Maij ved Agerøen pr Lillesand -- og udstod meget mere især satte ieg meget til ved Bedrag, som ieg med al Besværlighed maatte bære. ----

Side 13

Anno Datto Maaned Mødende --
 
1816     Imedens ieg giorde anførte uheldige Reyse paa Norge, bort kalde Gud min
  28. Februar + gamle Moder her i Assens efter at have været hos mig fra 6 Septb. 1814. --
  20. May Reyste til Midelfardt, og gik med en Svensk Captn ved Navn Peder­sen fra Malmøe der var af Kiøb­mand Daniel Dreyer der i Midel­fardt Frag­tet med Brende til Kiøbenhavn deels for Bekiendt Mand og tillige for at selge Brenden i Kiøbenhavn, som enttes ved at reyse
  6. July Overland.
  29. ------ var Auction hos mig efter Sl. Moder

Side 14

Anno Dato Maaned Mødende --
 
Find næste bid i filen: c:\temp\nwstorm.htm      
       
       
       
       
       

Side 15

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 16

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 17

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 18

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 19

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 20

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 21

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 22

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Side 23

Anno Dato Maaned Mødende --
 
       
       
       
       
       
       

Som ses ovenstående, er jeg langtfra færdig med denne netudgave. Resten følger snarest. Hvis du er utålmodig, så send mig en kommentar.


<< Bryllypssangen  |  Indholdsfortegnelse  |  Den Jacobsen-Stormske Slægt >>
 

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 17 nov 2002