Jan Tuxen  >  Poul Kinafarers slægt > "Poul Kinafarers efterkommere - Slægten Storm" > Kapitel 2  English, please!
Kongebrevet
Hans Poulsen Storms og Birthe Marie Helnis' vielsebrev
Kongebrevet', eller vielsebrevet, som det benævnes i selve dokumentet, er udstedt til Hans Poulsen Storm og Birthe Maria Helnis, således at de kunne blive gift uden forudgående trolovelse og lysning i kirken.

Dokumentet er ca. 32 x 19.5 cm. og på fire sider, hvoraf to er beskrevet. Det er nummereret med no. 2466 og er påtrykt kongens våben samt en pris på fire rigsdaler.

Udstedelse af kongebreve er en gammel skik, som i Danmark kendes helt tilbage til det 11. århundrede. Kongebreve kunne omfatte alle slags afgørelser, som kongen traf, men fælles for dem var, at de skulle adlydes.

Et vielsebrev kunne kun udstedes, når særlige grunde talte for det. Hvad var da de særlige grunde i dette tilfælde? Kongebrevet er udstedt i november 1774, og Hans Poulsen Storm friede jo praktisk talt i sit brev et helt år før. Man kunne jo gætte på, at de skulle have et barn, men kirkebøgerne viser, at deres første barn blev født i 1780. Man kunne også gætte på, at Hans skulle på havet, og at brudefolkene derfor gerne ville have brylluppet overstået forinden. Imod denne teori taler, at skibene efter datidens skik normalt blev lagt op om vinteren. Årsagen skal nok nærmere søges i Christian V's Danske Lov, som påbød vordende ægtefolk at lade sig vie i kirken efter foregående trolovelse og lysning. Den centrale passage er således: 'Hans Poulsen Storm ... og Birthe Maria Helnes maa ... hiemme i Huuset sammenvies'.


Vi Christian den syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre Alle Vitterligt! at vi allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Hans Poulsen Storm, Borger og Skipper i vor Kiøbstad Faaborg og Birthe Maria Helnes maa, uden foregaaende Troelovelse og Lysning af Prædikestolen hiemme i Huuset sammenvies, naar den paabudne Acisse, efter Comsumptions Forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes deres Ægteskab lovligen at kunde forhindre, desligeste at Kirken og dens Betiente, samt Skoelen, fattige og andre vedkommende derover intet afgaaer; Givet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den 17de Decembris 1774.

Under Vort Signet
(segl)
Efter hans Kongelig Mayestæts allernaadigste Befaling

Lundorph P.Aagaard
 

 

Vielsebrev for Skipper Hans Poulsen Storm


<< Kærestebrevet  |  Indholdsfortegnelse  |  Bryllupssangen >>
 

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 17 nov 2002