Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen  >  Andre slægter  English, please!
Tuxen
Andre slægter Tuxen

Navnet Tuxen er allerede brugt som slægtsnavn fra 1500-tallet. Det er et patronymikon som så mange andre slægtsnavne og derfor ikke nødvendigvis forbeholdt en enkelt slægt. Navnet Tuxen er ganske vist blevet beskyttet, men først i nyere tid, og der kan derfor udmærket eksistere flere, af hinanden uafhængige slægter Tuxen. I det følgende skal nævnes nogle forekomster af navnet Tuxen samt varianter heraf. Disse har (endnu?) ikke kunnet henføres til min slægt. Enhver oplysning om disse slægter og personer modtages med glæde.

Et af de mest drilagtige eksempler er en Peter Lauritsen Tuxen, der var født i København og som i 1639 blev sognepræst i Værløse, hvor han døde i 1649. En af de tidligste slægtshistorikere i vores familie, Nicolai Elias Tuxen, mente, at denne Peter Lauritsen Tuxen måtte være far til sognepræst Søren Pedersen Tuxen (død 1678). Nicolai Elias Tuxen havde dog sine tvivl, idet han også havde fundet en anden Peder Lauritsen Tuxen, som var sognepræst i Øster Egesborg, Præstø Amt 1631-49. Senere fandt August Peder Tuxen ud af, at Søren Pedersen Tuxen var student fra Vordingborg. Det er derfor overvejende sandsynligt, at Søren Pedersen Tuxen var søn af sognepræsten i Øster Egesborg. Men hvem var så sognepræsten i Værløse, og er vi i familie med ham? I hvert fald en del af hans efterslægt bærer navnet Wærløs.

I Wibergs præstehistorie optræder en familie på Langeland, som nedstammer fra Jens Andersen Tuxen (ca. 1533 til 1604), residerende kapellan i St. Nicolai, Svendborg, senere sognepræst i Vester-Skjerninge og Ulbølle fra 6 Apr 1556 til 1604. Han fik 10 børn, heriblandt sønnen Anders Jensen Tuxen (ca. 1555 til 7 Dec 1629), som var sognepræst i Tranekjær og Tullebølle ca. 1585-1629. Han fik sønnerne Erik og Marcus, hvoraf Erik også blev præst.

Der eksisterer en slægt Tuxen Petersen (også Tuxen-Petersen), som har familiemedlemmer både i Danmark og i USA. En række af de nuværende medlemmer af denne slægt kalder sig Tuxen i daglig tale. Igennem nogen tid troede jeg, at denne slægt kunne føres sammen med vores, og jeg blev stærkt opmuntret, da jeg stødte på en skibsbygger Søren Ludvig Tuxen-Petersen, f. i 1857. Ud fra en overfladisk betragtning kunne man tro, at han var dattersøn af kommandør Søren Ludvig Tuxen (1790-1856). Der viste sig ganske vist at være en forbindelse, men ikke nogen slægtsforbindelse. Sagen var, at Søren Ludvig Tuxen-Petersens far, skibsbygger Andreas Petersen fra Korsør, tjente i marinen under kommandør Tuxen. Da Andreas Petersens kone blev gravid, hjalp kommandøren ham med at blive hjemsendt. I taknemmelighed herover opkaldte skibsbyggeren sin førstefødte søn efter kommandør Søren Ludvig Tuxen. Bindestregen i navnet opstod ved en tilfældig fejlskrivning af en præst i en kirkebog, og således er slægtsnavnet Tuxen-Petersen opstået uden at have nogen egentlig forbindelse til slægten Tuxen.

Et eksempel, som muligvis er af samme art, er en 11-årig dreng Peder Mandrup Tuxen Bech, som optræder i folketællingen for Hals i 1840. Han er søn af Maren Bech, født Andersen, alder 53, Guarantarinbetjentenke. Måske har hans far tjent under kommandør Peder Mandrup Tuxen (1783-1838)?

Der findes i Norge en slægt, som nedstammer fra en Elias Peter Tuchsen og dennes søn, Johan Frederik Tuchsen, f. 1660 i Kolberg i Pommern, den nuværende grænseegn mellem Tyskland og Polen. Johan Frederik Tuchsen udvandrede til Danmark, hvor han opholdt sig i nogle år. Her var han sekondløjtnant ved Hans Schacks bataljon, inden han drog til Norge, hvor han blev chef for garnisonskompagniet på Bergenhus fæstning, inden han blev kommandant samme sted fra 1712 til sin død i 1730. Navnet Tuchsen findes i efterslægten både som slægtsnavn og som mellemnavn, i flere slægtslinier ændret til staveformen Tuxen, dog uden at der kan påvises nogen forbindelse til vores slægt. Hvis du er interesseret i denne slægt, henviser jeg gerne til norske slægtsforskere, som arbejder med denne.

En anden norsk slægt nedstammer fra en købmand i Bergen Johan Frederik Tuchsen, f. ca. 1690, død i 1749. Han skal som skibsfører være kommet til Bergen og skal have stammet fra Lübeck. Stig Samuelsen, som er slægtsforsker i denne familie, har på trods af flere undersøgelser i arkiverne i Lübeck ikke kunnet finde ham der. Der er på trods af navneligheden heller ikke påvist nogen forbindelse til garnisonskommandanten af samme navn ovenfor. Nylige undersøgelser har dog påvist, at navnet Elias Peter bruges i de tidligste led i begge slægter. En interessant detalje er, at købmand J.F. Tuchsen var gift med Barbra Hansdatter Schnell. Navnet Schnell forekommer en del i Slesvig på den tid. Bl.a. findes en borgmester i Haderslev 1588-95 Johan Schnell, hvis svigersøn var Carsten Mechlenburg. Navnet Mechlenborg er brugt som mellemnavn i købmand J.F. Tuchsens og Barbra Schnells efterslægt, så måske skal oprindelsen til denne slægt søges i Slesvig, hvorfra altså også min slægt stammer.

En gren af slægten Ringkjøb (en hovedsageligt norsk slægt med danske rødder) bærer mellemnavnet Tuxen. Dette stammer efter alt at dømme fra et 'æresopkald' fra ovennævnte købmand Johan Frederik Tuchsens familie uden at der kan påvises nogen slægtsforbindelse.

En del enkeltpersoner kan have forbindelse med slægten, men dette er ikke påvist. Herunder følger en række eksempler:

  • Niels Johan Tuxen (ca. 1794/95 - 15 apr 1870) var matros og chaluproer i Søværnet. Han blev gift 10 apr 1818 i Holmens Kirke med Maren Kirstine Larsdatter (f. ca. 1797). Parrets børn, Louise Marie Tuxen, f. 3 Sep 1818, d. 6 feb 1895, og Wilhelm Ferdinand Tuxen, f. 18 jun 1821, blev begge døbt i Holmens Kirke. Datteren Louise Marie Tuxen giftede sig med skræddermester Johan Peder Strange (ca. 1818-1909), og efter en periode i København flyttede de til Maribo før 1850. Parret fik tre døtre, som alle døde ugifte: Vilhelmine Martine Strange (1846-1922), Hulda Alvilda Strange (f. 1848) og Jenny Margrethe Strange (1851-67). I 1860 boede Niels Johan Tuxen som enkemand hos datteren og svigersønnen i Maribo og angives at være født i København. I 1870 angives han at være født i Norge.
  • I Københavns Politis Dødeblade optræder en syerske Anna Tuxen, f. 8 Jan 1829 i Kolding, som døde 14 Dec 1900 på Blegdamsvej 128. I Kolding Kirkebog findes en Ane Nielsen, f. 8 Jan 1829, døbt i Kirken 18 Jan, forældre Hattemager Niels Christian Nielsen og Hustru Ane Andreasdatter i Colding. Anna har altså tilsyneladende været gift med en Tuxen, men hvem?
  • Ligeledes i Københavns Politis Dødeblade findes en Viggo Frederik Tuxen, tjk., hotelkarl, f. 5 Maj 1870, Udby Sogn, d. 28 Feb 1920, Gunløgsgade 23, g.m. Anine Pretoline, f. 10 Maj 1876 i Kbh., 1 Barn. I kirkebogen for Udby, Tuse Herred, Holbæk Amt, findes Viggo Frederik Thomas Tuxen, f. 8 Maj 1870, døbt 12 Jun, forældre Asmus Peter Tuxen og Hustru Anna Laura Margrethe f. Jespersen, 20 Aar.
  • 17 Okt 1764 fandt der i København skifte sted efter skomager Hans Thomsen Tuxen. Han havde ejendom i Kristen Bernikowsgade og var gift med Cathrine Pedersdatter. De havde sønnen Thomas H. Tuxen. I Dronningensgade 343 nævnes i 1762 en Thomas Peter Tuxen, ugift, samt et barn Inger Cathrine, f. 19 Feb 1760.
  • I V. Richter: '100 Aars Dødsfald (1791-1890)' nævnes en Henrik Tuxen, der døde som klokker i Vordingborg i januar 1802, 63 år gammel.
  • I folketællingen 1840, Hellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, findes på Hellerup Hovedgaard en røgter Jacob Tuxen, alder 22.
  • I kirkebogen for Johannes Sogn i København findes en enke Marie Cathrine Johanne Tuxen, som døde 20 Maj 1873 i København, begravet på Assistens Kirkegård 26 Maj fra Johannes Kirke, 73 år gammel.
  • I Odder kirkebog, Hads herred, Aarhus amt findes en Magdalena Christina Tuxen, som sammen med sin ægtemand, husmand og smed Anders Rasmussen, får døbt datteren Sophie Marie Andersen, født 7 jul 1850, døbt 4 aug 1850 i kirken.
I "Liste der Hamburger Hochzeiten" findes følgende:

- Tuchsen, Jfr. Metche

oo 09.04.1643 Hamburg St. Katharinen - proclamation

Intelmann, Johan

- Tüxen, Peter - Schreiber

oo 02.06.1726 Hamburg St. Katharinen

Marquarten, Jfr. Anna Doratea

I Tyskland findes en del nulevende personer med slægtsnavnet Tüxen. Det er dog ikke påvist, at denne stavemåde er brugt omvekslende med Tuxen i samme slægt.

I USA findes personer med slægtsnavnet Tuxen, som er efterkommere af en Peter Tuxen, der udvandrede fra Flensburg til USA omkring 1922-23.

Hvis du ligger inde med viden - eller formodninger - om en eller flere af ovenstående personer, vil jeg være taknemmelig for at blive kontaktet.


Min slægt Tuxen
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 30. maj 2016